• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER NUCLEAIRE WAPENS
“Atomic Bomb Hypocenter” Park, Nagasaki (Japan)

Dierbare broeders en zusters,

Deze plek maakt ons diep bewust van de pijn en verschrikking die wij mensen elkaar kunnen aandoen. Het beschadigde kruis en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw die onlangs in de kathedraal van Nagasaki zijn ontdekt, herinneren ons eens te meer aan de onuitsprekelijke verschrikking die de slachtoffers van het bombardement en hun gezinnen aan den lijve hebben ondervonden.

Een van de diepste verlangens van het menselijk hart is naar veiligheid, vrede en stabiliteit. Het bezit van nucleaire en andere massavernietigingswapens is niet het antwoord op dit verlangen; integendeel, deze wapens lijken dat verlangen juist altijd te dwarsbomen. Onze wereld wordt gekenmerkt door een perverse tweedeling die probeert stabiliteit en vrede te verdedigen en te waarborgen door middel van een vals gevoel van veiligheid, dat drijft op een mentaliteit van angst en wantrouwen, die uiteindelijk de relaties tussen mensen vergiftigt en elke vorm van dialoog belemmert.

Vrede en internationale stabiliteit zijn onverenigbaar met pogingen om voort te bouwen op de angst voor wederzijdse vernietiging of de dreiging van totale uitroeiing. Ze kunnen alleen worden bereikt op basis van een mondiale ethiek van solidariteit en samenwerking in dienst van een toekomst die wordt gevormd door onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid in de hele menselijke familie van vandaag en morgen.

Hier in deze stad die getuige was van de catastrofale humanitaire en ecologische gevolgen van een nucleaire aanval, zullen onze pogingen om ons uit te spreken tegen de wapenwedloop nooit genoeg zijn. De wapenwedloop verspilt kostbare hulpbronnen die beter kunnen worden gebruikt om de integrale ontwikkeling van volkeren ten goede te komen en om de natuurlijke omgeving te beschermen. In een wereld waar miljoenen kinderen en gezinnen in onmenselijke omstandigheden leven, is het geld dat wordt verspild en de fortuinen die worden verdiend door de fabricage, verbetering, het onderhoud en de verkoop van steeds destructievere wapens, een ten hemel schreiende schoffering.

Een wereld van vrede, vrij van kernwapens, is het verlangen van miljoenen mannen en vrouwen overal ter wereld. Om dit ideaal te verwezenlijken, is betrokkenheid van iedereen nodig: individuen, religieuze gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, landen die kernwapens bezitten en landen die niet beschikken over kernwapens, de militaire en particuliere sector en internationale organisaties. Onze reactie op de dreiging van kernwapens moet gezamenlijk en gecoördineerd zijn, geïnspireerd door de moeizame maar constante inspanning om wederzijds vertrouwen op te bouwen en zo het huidige klimaat van wantrouwen te boven te komen. In 1963 schreef H. Johannes XXIII in zijn encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
dat, naast het aandringen op het verbod op atoomwapens Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 112, ware en bestendige internationale vrede niet moet steunen op een evenwicht in de bewapening, maar alleen op wederzijds vertrouwen. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 113

Het klimaat van wantrouwen dat dreigt te leiden tot een ontmanteling van het internationale wapenbeheersingskader moet worden doorbroken. We zijn getuige van een erosie van het multilateralisme, die des te ernstiger is in het licht van de groei van nieuwe vormen van militaire technologie. Een dergelijke benadering lijkt zeer onlogisch in de huidige context van onderlinge verbondenheid, en doet daarom een dringend beroep op de aandacht en betrokkenheid van alle leiders.

De Katholieke Kerk van haar kant zet zich onherroepelijk in voor het bevorderen van vrede tussen volkeren en naties. Dit is een plicht waaraan de kerk zich voor God en elke man en vrouw in onze wereld gebonden voelt. We moeten onvermoeibaar de belangrijkste internationale juridische instrumenten van nucleaire ontwapening en non-proliferatie blijven ondersteunen, waaronder het Verdrag inzake het verbod op kernwapens. Afgelopen juli brachten de bisschoppen van Japan een oproep uit voor de afschaffing van kernwapens, en elk jaar in augustus houdt de Kerk in Japan een tiendaagse gebedsbijeenkomst voor vrede. Moge gebed, onvermoeibaar werk ter ondersteuning van overeenkomsten en aandringen op dialoog de krachtigste "wapens" zijn waarop we ons vertrouwen stellen en de inspiratiebron zijn van onze inspanningen om een wereld van gerechtigheid en solidariteit op te bouwen die een echte waarborg van vrede kan bieden.

Ik ben ervan overtuigd dat een wereld zonder kernwapens mogelijk en noodzakelijk is, en vanuit die overtuiging vraag ik de politieke leiders om niet te vergeten dat deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen de huidige bedreigingen van de nationale en internationale veiligheid. We moeten nadenken over de catastrofale gevolgen van hun inzet, vooral vanuit een humanitair en ecologisch standpunt, en het versterken van een klimaat van angst, wantrouwen en vijandigheid, aangewakkerd door nucleaire doctrines, afwijzen. De huidige toestand van onze planeet vereist een serieuze reflectie over hoe haar middelen kunnen worden aangewend in het licht van de complexe en moeilijke uitvoering van de Verenigde Naties
Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 ()
, om het doel van een geïntegreerde menselijke ontwikkeling te bereiken. H. Paulus VI stelde dat al voor in 1964, toen hij de oprichting van een Wereldfonds opperde om de meest verzwakte volkeren te helpen, gedeeltelijk afkomstig van militaire uitgaven. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de journalisten b.g.v. zijn reis naar Bombay, Although our pelgrimage (4 dec 1964) Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 51

Dit alles vereist noodzakelijkerwijs dat er instrumenten komen om vertrouwen en wederzijdse ontwikkeling te waarborgen, en rekent op leiders die tegen dat soort uitdagingen zijn opgewassen. Het is een taak die ons allemaal aangaat en ons opeist. Niemand kan onverschillig staan tegenover de pijn van miljoenen mannen en vrouwen wier lijden vandaag de dag ons geweten kwelt. Niemand kan doof zijn voor de smeekbede van onze broeders en zusters in nood. Niemand kan de ogen sluiten voor de ineenstorting veroorzaakt door een cultuur die niet in staat is tot dialoog.

Ik vraag u om elke dag samen te bidden voor de bekering van harten en voor de triomf van een cultuur van leven, verzoening en broederschap. Een broederschap die diversiteit kan erkennen en respecteren in de zoektocht naar een gemeenschappelijke bestemming.

Ik weet dat niet iedereen hier katholiek is, maar ik ben er zeker van dat we allemaal het gebed voor vrede kunnen onderschrijven dat wordt toegeschreven aan de Heilige Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Op deze markante plaats van herinnering die ons uit onze onverschilligheid haalt, is het des te zinvoller dat we ons met vertrouwen tot God wenden en hem vragen ons te leren effectieve instrumenten van vrede te zijn en alles in het werk te stellen om de fouten uit het verleden niet te herhalen.

Mogen u en uw gezinnen, en deze hele natie, de zegeningen van welvaart en sociale harmonie kennen!

Document

Naam: OVER NUCLEAIRE WAPENS
“Atomic Bomb Hypocenter” Park, Nagasaki (Japan)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 november 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 30 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam