• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De waakzaamheid en ijver indachtig, waarmede wij ambtshalve veel meer dan anderen de geloofsschat ongeschonden moeten bewaren, hebben wij in het jaar 1893 onze encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
uitgevaardigd, waarin wij verscheidene punten betreffende de bijbelstudies systematisch behandelden.

De uitzonderlijke belangrijkheid en het bij uitstek grote nut van het onderwerp vorderden immers van ons om, zo goed als maar enigszins in ons vermogen was, voor de juiste gang van die studies te zorgen, vooral omdat de steeds voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkeling van onze tijden stof en aanleiding geeft voor telkens nieuwe, soms ook gewaagde problemen. Wij hebben daarom alle katholieken in het algemeen. maar vooral de leden van de gewijde stand aan de taak herinnerd, die ieder naar de maat van de hem geschonken gaven op dit terrein te verrichten had; eveneens zijn wij nauwkeurig de werkwijze en methode nagegaan, die nodig zijn om deze studies in overeenstemming met de behoeften van onze tijd vooruit te brengen. Onze lessen hieromtrent zijn niet vergeefs geweest. Met vreugde herinneren wij aan de betuigingen van volgzaamheid, die vele bisschoppen en andere eminente geleerden zich terstond gehaast hebben ons aan te bieden, daar zij aldus de opportuniteit en het zwaarwichtige belang van ons schrijven deden uitkomen en ons de verzekering gaven, dat zij onze voorschriften stipt ten uitvoer zouden brengen. Met even groot genoegen herinneren wij ons, wat de katholieken sindsdien op dit gebied praktisch gepresteerd hebben als gevolg van de geestdrift die bij hen voor die studiën was opgewekt.

Evenwel, wij zien, hoe de redenen waarom wij die encycliek meenden te moeten uitvaardigen nog altijd bestaan of juister gezegd nog in gewicht zijn toegenomen. Vandaar de noodzakelijkheid om de gegeven voorschriften nog krachtiger te urgeren, een punt, dat wij aan de ijver van onze eerbiedwaardige broeders de bisschoppen met de meeste nadruk willen aanbevolen zien.

Document

Naam: VIGILANTIAE STUDIOQUE
Oprichting van de Pauselijke Commissie voor de Bijbelstudie
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Breve
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 30 oktober 1902
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam