• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De "Theologia indigena und die Ökotheologie" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 98 is een gedachtespinsel van sociaal-romantici. Theologie is het begrip (intellectus fidei) van de openbaring van God in zijn woord in de geloofsbelijdenis van de Kerk en niet het altijd nieuwe web van wereldgewaarwordingen en wereldbeelden of religieus-morele constellaties van het kosmische alles-een-gevoel, van de vervaging van het gevoel van zichzelf met de wereld (hen kai pan). Onze natuurlijke wereld is een schepping van de persoonlijke God. Geloof in christelijke zin is dus kennis van God in Zijn eeuwige Woord, dat vlees is geworden, is verlicht in de Heilige Geest, zodat we God in Christus mogen kennen. Het geloof, als bovennatuurlijke deugden, worden ons gecommuniceerd met hoop en liefde. Zo zien wij onszelf als kinderen van God, die door Christus tot God zeggen in de Heilige Geest "Abba, Vader" (Rom. 8, 15). Wij stellen al ons vertrouwen in Hem en Hij maakt ons tot zijn zonen, die vrij zijn van de angst voor de elementaire krachten van de wereld en de demonische wezens, goden en geesten, die verraderlijk op ons wachten in de onvoorspelbaarheid van de materiële krachten van de wereld.

De incarnatie is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis, die God vrijelijk heeft besloten in zijn universele wil tot verlossing. Het is geen inculturatie en de inculturatie van de Kerk is geen incarnatie. Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 7.19.29.108 Het was niet Irenaeus van Lyon in het 5e boek van H. Ireneüs van Lyon
Adversus Haereses
Tegen de ketters ()
Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 113, maar Gregorius van Nazianze die het principe formuleerde: "quod non est assumptum non est sanatum - wat niet wordt aangenomen is ook niet verlost" H. Gregorius van Nazianze, Brieven, Epistolae. 101, 32 

En wat bedoeld werd was de volledigheid van de menselijke natuur tegen Apollinaris van Laodicea (315-390), die dacht dat het Woord bij de incarnatie (menswording) alleen het lichaam zonder de menselijke ziel zou hebben aanvaard. De zin:

"Culturele diversiteit vraagt om een reëlere incarnatie om op verschillende manieren te leven en de verschillende culturen te absorberen" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 113 

is daarom nogal absurd. De incarnatie is niet het principe van de secundaire culturele aanpassing, maar concreet en vooral ook het principe van de bemiddeling van het heil in de

"Kerk als sacrament van het heil van de wereld in Christus" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1.48 

in de Geloofsbelijdenis van de Kerk, in haar zeven Sacramenten en in het bisschopsambt met de Paus aan het hoofd in de apostolische successie. Secundaire riten uit de traditie van de volkeren kunnen helpen om de Sacramenten, die door Christus geschonken zijn als middel tot verlossing, in de cultuur te verankeren. Zij mogen echter niet onafhankelijk worden, zodat bijvoorbeeld bruiloftsgebruiken plotseling belangrijker worden dan bijvoorbeeld het ja-woord, dat het enige constitutieve woord is voor het Sacrament van het huwelijk. De door Christus en de apostelen geschonken sacramentele tekens (woord en materiële symbolen) kunnen niet tot elke prijs worden veranderd. De doop kan alleen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met natuurlijk water worden gegeven, en in de Eucharistie kan het brood van tarwekorrels en wijn van de wijnstok niet worden vervangen door plaatselijk voedsel. Dit zou geen inculturatie zijn, maar een ontoelaatbare inmenging in de historische wil tot de instelling ervan door Jezus en ook een breuk van de eenheid van de Kerk in haar sacramentele centrum. Als de inculturatie verwijst naar de secundaire uitwendige viering van de dienst en niet naar de Sacramenten die ex opere operato zijn door de levende aanwezigheid van Christus, de stichter en de eigenlijke genadegever in deze sacramentele tekens, dan is de zin schandalig of in ieder geval ondoordacht, die zegt:

"Zonder deze inculturatie kan de liturgie worden gereduceerd tot een expositiestuk in het museum of tot het bezit van enkelen". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 124

God is niet zomaar overal en uniform aanwezig in alle religies, waarbij de incarnatie slechts een typisch mediterraan verschijnsel zou zijn. Integendeel, God als Schepper van de wereld is aanwezig in het geheel en in elk menselijk hart (Hand. 17, 27, e.v.) - ook al zijn de ogen van de mens vaak verblind door de zonde en zijn oren doof voor de liefde van God. Maar Hij komt tot ons op de weg van zelfopenbaring in de geschiedenis van Zijn uitverkoren volk Israël, heel dicht bij ons in Zijn vleesgeworden Woord en in de Geest die in ons hart wordt uitgestort. Deze zelfcommunicatie van God als genade en leven van ieder mens wordt in de wereld verspreid via de weg van de verkondiging van de Kerk, haar leven en haar cultus, d.w.z. de wereldmissie volgens de universele opdracht van Christus. Maar Hij werkt ook al met zijn hulp en hoffelijke genade in de harten van mensen die Hem nog niet expliciet en bij naam kennen, zodat wanneer zij van Hem horen in de apostolische verkondiging, zij Hem kunnen identificeren als Jezus de Heer - in de Heilige Geest (1 Kor. 12, 3).

Document

Naam: "WANT NIEMAND KAN EEN ANDER FUNDAMENT LEGGEN DAN WAT ER REEDS LIGT, NAMELIJK JEZUS CHRISTUS." (1 KOR. 3, 11)
Over het concept van Openbaring zoals gepresenteerd in het Instrumentum Laboris voor de Amazone-synode
Soort: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Datum: 16 juli 2019
Copyrights: © 2019, lifesitenews.com / kath.net / Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam