• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Is de Kerk van Christus door haar Stichter slechts als grondstof in de handen van de bisschoppen en pausen gegeven, die zij nu - direct verlicht door de Heilige Geest - kunnen omvormen tot een hedendaags instrument, ook met profane doelen? 

De radicale ommezwaai in de hermeneutiek van de katholieke theologie is merkbaar in de opbouw van deze tekst. De relatie tussen de Heilige Schrift en de apostolische traditie enerzijds en het kerkelijk leergezag anderzijds is klassiek bepaald, namelijk dat de openbaring volledig in de Schrift en de traditie is opgenomen, terwijl aan het leergezag - verbonden met de geloofszin van het gehele volk van God - de authentieke en onfeilbare interpretatie toekomt. Schrift en traditie zijn daarom constitutieve kennisprincipes voor het katholiek geloof en zijn theologisch-wetenschappelijke reflectie. Het leergezag daarentegen is alleen actief op het gebied van interpretatie en regulering. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8-10.24

In de huidige Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
is het precies andersom. De hele gedachtegang beweegt zich in een cirkel rond de nieuwste documenten van het leergezag van Paus Franciscus, met weinig verwijzingen naar Johannes Paulus II en Benedictus XVI, terwijl de Schrift weinig wordt gebruikt en de Kerkvaders bijna niet, maar dan alleen maar illustratief voor overtuigingen - die al om andere redenen zijn vastgesteld. Misschien wil men een bijzondere loyaliteit aan de paus betuigen of gelooft men dat men de inspanningen van het theologische werk kan redden door voortdurend te verwijzen naar zijn vaak herhaalde slogans die de auteurs - heel terloops - "zijn mantra" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 25 noemen. Deze vleierij wordt tot het uiterste doorgevoerd na de uitspraak: "Het actieve onderwerp van de inculturatie zijn de inheemse volkeren zelf" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 122 met de geestige formulering "zoals Paus Franciscus heeft bevestigd: de genade veronderstelt de cultuur", alsof hij dit - weliswaar een fundamenteel axioma van de katholieke Kerk - zelf had ontdekt. De orginele formulering is dat de genade de natuur veronderstelt, zoals het geloof het verstand veronderstelt. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I q.1 a.8

Naast deze verwarring over de rol van het Leergezag enerzijds en de Heilige Schrift en Traditie anderzijds, gaat de Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
zelfs zover om te beweren dat er nieuwe bronnen van Openbaring zijn. Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
beweert:

"Bovendien kunnen we zeggen dat het Amazonegebied - of enig ander inheems of gemeenschapsgebied - niet alleen een 'ubi' is, of een 'waar' (een geografische plaats), maar ook een 'quid' of een 'wat', een betekenisvolle plaats voor het geloof of de ervaring van God in de geschiedenis. Een gebied is dus een theologische plaats waar het geloof wordt geleefd en dus ook een bijzondere bron voor de openbaring van God: openbarende plaatsen waar het reservoir van leven en wijsheid wordt geopenbaard, een leven en wijsheid die over God spreken". 

Als hier een bepaald gebied tot een "speciale bron voor de openbaring van God" wordt verklaard, dan moet worden gezegd dat dit een valse leer is, omdat de katholieke kerk al 2000 jaar onfeilbaar heeft geleerd dat de Schrift en de apostolische traditie de enige bronnen van openbaring zijn en dat er geen verdere openbaring in de loop van de geschiedenis kan worden toegevoegd. Zoals 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
zegt:

"....er is geen nieuwe openbare openbaring te verwachten" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 4 

Schrift en traditie zijn de enige bronnen van die ene openbaring.

"Deze heilige Overlevering en de Heilige Schrift van Oud en Nieuw Verbond zijn dus als het ware de spiegel, waarin de Kerk op haar aardse pelgrimstocht God beschouwt, van wie zij alles ontvangt, totdat zij Hem eens van aangezicht tot aangezicht zal mogen aanschouwen, gelijk Hij is." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 7

"De heilige Overlevering en de Heilige Schrift vormen één heilige schat van het woord Gods, die aan de Kerk is toevertrouwd." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10

Naast deze opvallende uitspraken en verwijzingen kan worden gezegd: het meest geciteerd worden de, met de uitwerking van de Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
opgedragen en daartoe in 2014 opgerichte Rete Ecclesiale Panamazzonica (=REPAM), en de daartoe behorende auteurs van de zogenaamde Theologia india.
Het is een gesloten samenleving van absoluut gelijkgestemde mensen, zoals duidelijk te zien is aan de namenlijsten van de voorbereidende vergaderingen in Washington en Rome en die een onevenredig groot aantal voornamelijk Duitstalige Europeanen telt.

Men is immuun voor ernstige bezwaren, omdat het alleen gebaseerd kan zijn op monolithische doctrinalisme en dogmatisme of ritualisme Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 38.110.138, klerikalisme dat niet in staat is tot dialoog Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 110, op het rigide denken van de Farizeeën en de trots van de schriftgeleerden, en met wie men alleen maar met verloren tijd en nutteloze liefdesinspanningen te maken zou hebben. Niet iedereen heeft ervaring met Zuid-Amerika en hoort er alleen maar bij omdat ze de gelijke mening toegedaan zijn en ook de onderwerpen bepalen voor de gelijktijdige "synodale weg" van de Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse katholieken (afschaffing van het celibaat, vrouwen in het priesterambt en de hefbomen tegen het klerikalisme en fundamentalisme, aanpassing van de geopenbaarde seksuele moraal aan de genderideologie en de waardering van de homoseksuele praktijk). In een periode van 15 jaar was ik zelf jaarlijks twee tot drie maanden pastoraal en theologisch actief in parochies en seminaries in Peru en andere landen en beoordeel daarom niet vanuit een puur eurocentrisch perspectief, waarvan men mij graag zou willen beschuldigen. Een belangrijke zorg in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
zal door elke katholiek worden gedeeld dat de volkeren van het Amazonegebied niet het voorwerp mogen blijven van kolonialisme en neokolonialisme, van krachten die zich alleen bezighouden met winst en macht ten koste van het geluk en de waardigheid van andere mensen. In kerk, maatschappij en staat is het duidelijk dat de mensen die daar wonen en vooral onze katholieke broeders en zusters, gelijke en vrije onderdanen van hun leven en aspiratie, hun geloof en hun moraal - in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid - voor God staan. Maar hoe kan dit worden bereikt?

Document

Naam: "WANT NIEMAND KAN EEN ANDER FUNDAMENT LEGGEN DAN WAT ER REEDS LIGT, NAMELIJK JEZUS CHRISTUS." (1 KOR. 3, 11)
Over het concept van Openbaring zoals gepresenteerd in het Instrumentum Laboris voor de Amazone-synode
Soort: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Datum: 16 juli 2019
Copyrights: © 2019, lifesitenews.com / kath.net / Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam