• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Wij belijden, dat Gods koninkrijk hier op aarde is begonnen in Christus' Kerk. Maar het is niet van deze wereld, die in haar huidige gedaante voorbijgaat. De ware groei van dit rijk kan men niet gelijkstellen met de vooruitgang van menselijke beschaving, wetenschap of techniek. Die groei bestaat in steeds diepgaander besef van Christus' onnaspeurlijke rijkdom; in steeds vaster verwachting van de hemelse gaven; in steeds vuriger beantwoording aan Gods liefde; in steeds ruimer uitdeling onder de mensen van genade en van heiligheid. Het innig medeleven van Christus' bruid, de Kerk, met de noden van de mensen, met hun vreugde en verwachting, hun streven en zwoegen is niets anders dan haar hunkering om bij hen te zijn. Zo kan zij Christus' licht voor hen doen opgaan en ze allen bijeen brengen in Hem, hun enige Zaligmaker. Nooit echter mag dit medeleven inhouden, dat de Kerk zich conformeert aan de dingen van deze wereld, of dat zij verslapt in haar vurig uitzien naar de Heer en zijn eeuwig rijk." H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968), 35.37 Daarom is de opvatting onjuist dat God in principe wordt verheerlijkt door de loutere verbetering van de tijdelijke en aardse omstandigheden van het menselijk ras. 

Na de totstandkoming van het Nieuwe en Eeuwige Verbond in Jezus Christus zal niemand verlost worden door alleen maar de wet van Mozes na te leven, zonder geloof in Christus als de ware God en de enige Verlosser van het menselijk ras. Vgl. Rom. 3, 28 Vgl. Gal. 2, 16

Moslims en anderen, die geen geloof hebben in Jezus Christus, de ware God en de ware mens, ook al zijn zij monotheïsten, kunnen God niet op dezelfde wijze aanbidden als de Christenen, d.w.z. bovennatuurlijke aanbidding in geest en waarheid Vgl. Joh. 4, 24 Vgl. Ef. 3, 8 van hen, die de Geest van het zoonschap hebben ontvangen. Vgl. Rom. 8, 15

Geestelijke stromingen en religies die een vorm van afgoderij of pantheïsme bevorderen kunnen niet worden beschouwd als "zaadjes" of "vruchten" van het Goddelijke Woord, omdat het illusies zijn die de evangelisatie en het eeuwige heil van hun volgelingen uitsluiten, zoals in de Heilige Schrift wordt onderwezen: "voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God". (2 Kor. 4, 4)

De ware oecumene heeft tot doel dat de niet-katholieken in de eenheid treden die de katholieke Kerk reeds onverwoestbaar bezit, volgens het gebed van Christus, dat altijd door zijn Vader wordt verhoord 'dat zij één moge zijn' (Joh. 17, 11), en dat zij belijdt in het Credo: "Ik geloof in de ene Kerk". Oecumene kan dus niet rechtmatig tot doel hebben een kerk te bouwen die nog niet bestaat.

De hel bestaat en degenen die veroordeeld zijn tot de hel die geen berouw hebben over een doodzonde worden eeuwig gestraft door de goddelijke rechtvaardigheid. Vgl. Mt. 25, 46 Niet alleen gevallen engelen, maar ook menselijke zielen zijn eeuwig veroordeeld. Vgl. 2 Tess. 1,9 Vgl. 2 Pt. 3, 7 Zij die eeuwig verdoemd zijn, worden niet vrnietigd omdat hun ziel onsterfelijk is, volgens de onfeilbare leer van de Kerk. Vgl. 5e Concilie van Lateranen, Bul, Sessie 8 - Over de onsterfelijkheid van de ziel en tegen de neo-Aristotelianisme (fragment), Sessio VIII - Apostolici regiminis (19 dec 1513), 1

Religie, geboren uit geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God en de enige Verlosser van het menselijk ras, is de enige religie die God positief gewild heeft. Daarom is de mening verkeerd dat te zeggen, dat, zoals God de diversiteit van het mannelijke en vrouwelijke geslacht en de diversiteit van de volken positief gewild heeft, ook de diversiteit van de religies wil.

"Onze (christelijke) godsdienst vestigt daadwerkelijk met God een authentieke en levende relatie, die het de andere godsdiensten niet lukt tot stand te brengen, hoewel zij er om zo te zeggen met naar de hemel gestrekte armen naar reiken."  H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 53

Document

Naam: "DE KERK VAN DE LEVENDE GOD - PIJLER EN GRONDSLAG VAN DE WAARHEID" (1 TIM. 3, 15)
Verklaring van de waarheden met betrekking tot enkele van de meest voorkomende fouten in het leven van de Kerk van onze tijd
Soort: Raymond Leo Kard. Burke
Auteur: Kard. Burke, Kard. Pujats, mgr. Peta, mgr. Lenga, mgr. Schneider
Datum: 31 mei 2019
Copyrights: © 2019, National Catholic Register
Werkvert.: redactie / restkerk.net
Bewerkt: 20 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam