• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze theorieön, die ook de menschelijke rede niet aanvaardt en die voor de inrichting van den staat zoo uiterst gewichtig zijn, hebben onze voorgangers de pausen van Rome, in de diepe overtuiging van den plicht dien hun apostolisch ambt hun oplegde, niet straffeloos laten verkondigen. Zoo heeft Gregorius XVI in zijn encycliek Paus Gregorius XVI - Encycliek
Mirari vos arbitramur
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
(15 augustus 1832)
op 15 Augustus van het jaar 1832 een streng vonnis geveld over de leerstellingen, die toen reeds gepropageerd werden, dat men op stuk van godsdienst geen keuze behoeft te doen, dat het aan iedereen volkomen vrijstaat in godsdienstzaken zijn eigen inzicht te volgen, dat alleen het eigen geweten ieders rechter is, dat verder iedereen zijn eigen opvattingen vrij mag verbreiden en dat men door een omwenteling de staatsorde omver mag werpen. Omtrent het doorvoeren van de scheiding van Kerk en staat zegt dezelfde paus:

"Geen hoopvoller verwachtingen voor Kerk en staat kunnen wij koesteren van het streven van hen, die de Kerk van den staat willen scheiden en de onderlinge samenwerking tusschen de geestelijke en de wereldlijke macht willen verstoren. Want het staat vast, dat de voorstanders van een bandelooze vrijheid uitermate bevreesd zijn voor een eendracht die steeds gunstig en heilzaam was, zoowel voor de Kerk, als voor den staat." Paus Gregorius XVI, Encycliek, Over liberalisme en godsdienstig relativisme, Mirari vos arbitramur (15 aug 1832), 22

Pius IX heeft eveneens, naargelang dat de gelegenheid zich voordeed, verschillende van de meest gangbare verkeerde opvattingen veroordeeld. Later liet hij ze in een document bijeenbrengen, opdat de katholieken temidden van dien machtigen vloed van dwalingen een haken zouden hebben, waarnaar zij zich zonder gevaar zouden kunnen richten. Vgl. Z. Paus Pius IX, Syllabus, Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden, Syllabus Errorum (8 dec 1864), 19.39.55.79

Document

Naam: IMMORTALE DEI
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 1 november 1885
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens (Gooi & Sticht), nr. 0138
Vert.: L.H.H.D. Schils C.ss.R.
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam