• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ZIJN STRATEGIEëN VERGETEN EN LUISTEREN NAAR DE HEILIGE GEEST
6e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Het Evangelie van deze 6e zondag na Pasen is een stukje uit de redevoering van Jezus tot Zijn leerlingen op het laatste avondmaal (Joh. 14, 23-29). Hij spreekt over het werk van de Heilige Geest en doet een belofte: “de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Joh. 14, 26). Nu het ogenblik van het kruis nadert, verzekert Jezus de apostelen dat zij niet alleen zullen blijven: de Heilige Geest, de Paracleet, zal altijd met hen zijn, Hij zal hen steunen in de zending om het Evangelie in de hele wereld uit te dragen. In de oorspronkelijke Griekse taal, betekent “Paracleet”, degene die naast iemand gaat staan, om te steunen en te troosten. Jezus keert terug naar de Vader, maar blijft zijn discipelen onderrichten en animeren door de werking van de Heilige Geest.

Waarin bestaat de zending van de Heilige Geest, die Jezus belooft te geven? Hij zegt het zelf: “Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb”. In de loop van Zijn aardse leven, heeft Jezus al wat Hij de apostelen wou toevertrouwen, reeds doorgegeven: Hij heeft de Goddelijke Openbaring vervuld, dat wil zeggen al wat de Vader tot de mensheid wou zeggen door de menswording van de Zoon. De zending van de Heilige Geest is in herinnering te brengen, dat wil zeggen ten volle doen begrijpen en aansporen om het onderricht van Jezus concreet in praktijk te brengen. En dat is tevens de zending van de Kerk, die dit waar maakt door een waardevolle levensstijl, die gekenmerkt wordt door bepaalde vereisten : in de Heer geloven en Zijn woord onderhouden; volgzaam zijn aan de werking van de Geest die de verrezen Christus voortdurend levendig aanwezig brengt; Zijn vrede aanvaarden en ook het getuigenis dat van Hem moet gegeven worden in een houding van openheid en ontmoeting met de andere.

Om dat alles te realiseren, kan de Kerk niet statisch blijven. Het gaat erom zich te bevrijden van wereldse banden die zich weerspiegelen in onze ideeën, strategieën en doelstellingen, die dikwijls onze geloofsweg bezwaren, en volgzaam te luisteren naar het woord van de Heer. Zo is het de Geest van God die ons leidt en die de Kerk leidt, opdat haar authentiek, mooi en lichtend gelaat zou schitteren, zoals Christus het wil.

De Heer nodigt ons vandaag uit ons hart te openen voor de gave van de Heilige Geest, opdat Hij ons zou leiden op de werkterreinen van de geschiedenis. Dag na dag onderricht Hij ons in de logica van het Evangelie, de logica van liefde die aanvaardt, door ons alles te leren en in herinnering te brengen al wat de Heer ons gezegd heeft.

Moge Maria, die wij vereren en tot wie wij in deze meimaand met bijzondere devotie bidden als tot onze Hemelse Moeder, moge Zij de Kerk en heel de mensheid altijd beschermen. Dat Zij die met een nederig en moedig geloof, ten volle met de heilige Geest heeft meegewerkt voor de Menswording van Gods Zoon, ons ook helpen om ons door de Vertrooster te laten onderrichten en leiden, opdat wij het woord van God zouden aanvaarden en er met ons leven van getuigen.

Document

Naam: ZIJN STRATEGIEëN VERGETEN EN LUISTEREN NAAR DE HEILIGE GEEST
6e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam