• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 6 - Subjectief toepassingsgebied

De in deze titel bedoelde procedurele normen hebben betrekking op de in artikel 1 bedoelde gedragingen van:

 1. Kardinalen, Patriarchen, bisschoppen en legaten van de Romeinse paus;
 2. geestelijken die de pastorale leiders zijn of zijn geweest van een bepaalde kerk of van een daarmee gelijkgestelde entiteit, Latijnse of Oosterse, met inbegrip van de Personele Ordinariaten, voor de feiten die durante munere (tijdens de duur van het kerkelijke ambt) zijn gepleegd;
 3. geestelijken die geestelijke leiders zijn of zijn geweest van een personele prelatuur, voor feiten die durante munere zijn gepleegd;
 4. degenen die de hoogste moderatoren zijn of zijn geweest van de Instituten van het Gewijde Leven of Sociëteiten van het Apostolisch Leven van pauselijk recht, alsmede van de kloosters sui iuris, voor de feiten die durante munere zijn gepleegd..
Art. 7 - Bevoegde Dicasterie

§1. Voor de toepassing van deze titel wordt onder "bevoegde Dicasterie" verstaan de Congregatie voor de Geloofsleer, met betrekking tot de delicten die haar volgens de geldende normen zijn voorbehouden, alsmede, in alle andere gevallen en voor zover het gaat om hun respectieve bevoegdheden, volgens de wet die eigen is aan de Romeinse Curie:

§2. Met het oog op een optimale coördinatie informeert het bevoegde Dicasterie het Staatssecretariaat en de andere direct betrokken Dicasteries over de melding en de resultaten van het onderzoek.

§3. De in deze titel bedoelde communicatie tussen de Metropoliet en de Heilige Stoel vindt plaats via de Pauselijke Vertegenwoordiger.

Art. 8 - Procedure die van toepassing is in geval van een melding betreffende een bisschop van de Latijnse Kerk

§1. De autoriteit die een melding ontvangt, stuurt het zowel naar de Heilige Stoel als naar het Metropoliet van de kerkelijke provincie waar de gemelde persoon gedomicilieerd is.

§2. Indien de melding betrekking heeft op de Metropoliet, of als de Metropolitane zetel vacant is, wordt ze doorgestuurd naar de Heilige Stoel en naar de suffragane bisschop met de grootste anciënniteit, op wie in dat geval de bepalingen van toepassing zijn die gelden voor de Metropoliet.

§3. Indien de melding betrekking heeft op een pauselijk legaat, wordt het rechtstreeks aan het Staatssecretariaat toegezonden.

Art. 9 - Procedure van toepassing op bisschoppen van Oosterse Katholieke Kerken

§1. Meldingen over een bisschop van een Patriarchale, Groot-Aartsbisschoppelijke of Metropolitane kerk sui iuris worden doorgestuurd naar de betreffende Patriarch, Groot-Aartsbisschop of grootstedelijke van de kerk sui iuris.

§2. Indien de melding betrekking heeft op een Metropoliet van een Patriarchale of Groot-Aartsbisschoppelijke kerk, die zijn ambt uitoefent op het grondgebied van deze kerken, wordt het doorgestuurd naar de betreffende Patriarch of Groot-Aartsbisschop.

§3. In de voorgaande gevallen zal de Autoriteit, die de melding ontvangt, het ook doorsturen naar de Heilige Stoel.

§4. Indien de aangeklaagde een bisschop of een Metropoliet buiten het grondgebied van het Patriarchaat, de Groot-Aartsbisschoppelijke of de Metropolitane kerk sui iuris is, wordt de melding naar de Heilige Stoel doorgestuurd.

§5. Indien het verslag betrekking heeft op een Patriarch, een Groot-Aartsbisschop, een Metropoliet van een kerk sui iuris of een bisschop van de andere Oosters Katholieke Kerken sui iuris, zal het worden doorgestuurd naar de Heilige Stoel.

§ 6. De volgende bepalingen met betrekking tot de Metropoliet zijn van toepassing op de kerkelijke autoriteit waaraan de melding op basis van dit artikel zal worden toegezonden.

Art. 10 - Eerste taken van de Metropoliet

§1. Tenzij de melding duidelijk ongegrond is, verzoekt de Metropoliet onmiddellijk, van het bevoegde Dicasterie, dat hij wordt aangewezen om het onderzoek te beginnen. Als de Metropoliet de melding kennelijk ongegrond acht, zal hij de Pauselijke Vertegenwoordiger hiervan op de hoogte stellen.

§2. Het Dicasterie zal onverwijld en in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst van de eerste melding van de Pauselijke Vertegenwoordiger of het verzoek tot aanwijzing door de Metropoliet, de nodige instructies geven over de wijze waarop in het specifieke geval te werk moet worden gegaan.

Art. 11 - Toewijzing van het onderzoek aan een andere persoon dan de Metropoliet

§1. Indien het bevoegde Dicasterie het passend acht om het onderzoek toe te vertrouwen aan een andere persoon dan het Metropoliet, wordt het Metropoliet hiervan op de hoogte gesteld. De Metropoliet verstrekt alle relevante informatie en documenten aan de door het Dicasterie aangewezen persoon.

§2. In het geval bedoeld in de vorige paragraaf, zijn de volgende bepalingen met betrekking tot het Metropoliet van toepassing op de persoon die belast is met het uitvoeren van het onderzoek.

Art. 12 - Uitvoering van het onderzoek

§1. Zodra hij is aangesteld door het bevoegde Dicasterie en, handelend in overeenstemming met de ontvangen instructies, zal de Metropoliet, hetzij persoonlijk of via een of meer geschikte personen:

 1. relevante informatie over de feiten verzamelen;
 2. zich toegang verschaffen tot de informatie en documenten die nodig zijn voor het onderzoek en die worden bewaard in de archieven van de kerkelijke diensten;
 3. waar nodig de medewerking van andere Ordinarissen of Hiërarchieën verkrijgt wanneer dat nodig is;
 4. informatie vragen aan personen en instellingen, met inbegrip van civiele instellingen, die nuttige elementen voor het onderzoek kunnen verschaffen.

§2. Indien het noodzakelijk is om van een minderjarige of een kwetsbare persoon te horen, stelt de metropoliet passende procedures vast, waarbij rekening wordt gehouden met hun stituatie.

§3. Indien er gegronde redenen zijn om te concluderen dat informatie of documenten met betrekking tot het onderzoek dreigen te worden verwijderd of vernietigd, neemt het Metropoliet de nodige maatregelen voor de bewaring ervan.

§4. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van andere personen, blijft de Metropoliet niettemin verantwoordelijk voor de leiding en het verloop van het onderzoek, alsook voor de tijdige uitvoering van de instructies bedoeld in artikel 10, § 2

§5. De Metropoliet wordt bijgestaan door een notaris die vrijelijk wordt benoemd overeenkomstig de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
.

§6. De Metropoliet is verplicht onpartijdig en vrij van belangenconflicten te handelen. Indien hij vindt dat hij zich in een belangenconflict bevindt of niet in staat is de nodige onpartijdigheid in acht te nemen om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, is hij verplicht zich terug te trekken en de omstandigheid te melden aan het bevoegde Dicasterie.

§7. De onderzochte persoon geniet het vermoeden van onschuld.

§ 8. Indien het bevoegde Dicasterie hierom verzoekt, informeert de Metrolpoliet de betreffende persoon, die het onderzoek hem/haar aanbelangt, hoort zijn of haar relaas van de feiten en nodigt hem/haar uit om een verweerschrift in te dienen. In dergelijke gevallen kan de onderzochte persoon zich laten bijstaan door een raadsman.

§9. Om de dertig dagen stuurt de Metropoliet een statusrapport over de stand van zaken van het onderzoek naar het bevoegde Dicasterie.

Art. 13 - Betrokkenheid van gekwalificeerde personen

§1. In overeenstemming met eventuele richtlijnen van de bisschoppenconferentie, de bisschoppensynode of de raad van Hiërarchen over de wijze waarop de Metropoliet kan worden bijgestaan bij het uitvoeren van het onderzoek, kunnen de bisschoppen van de desbetreffende provincie, individueel of gezamenlijk, lijsten opstellen van gekwalificeerde personen waaruit de Metropoliet de personen kan kiezen die het meest geschikt zijn om te assisteren bij het onderzoek, in overeenstemming met de behoeften van het individuele geval en in het bijzonder rekening houdend met de samenwerking die de lekengelovigen overeenkomstig de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
kunnen bieden.

§2. Het staat de Metropoliet echter vrij om andere, even gekwalificeerde personen te kiezen.

§3. Elke persoon die de Metropoliet bij het onderzoek bijstaat, moet onpartijdig handelen en moet vrij zijn van belangenconflicten. Indien hij van mening is dat hij in een belangenconflict verkeert of niet in staat is de nodige onpartijdigheid in acht te nemen om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, is hij verplicht zich terug te trekken en de omstandigheden aan het Metropoliet te melden.

§4. De personen die de Metropoliet bijstaan, leggen de eed af dat zij hun taak naar behoren zullen vervullen.

Art. 14 - Duur van het onderzoek

§1. Het onderzoek moet worden afgerond binnen de termijn van negentig dagen of binnen een termijn die anders is bepaald in de in artikel 10, §2 bedoelde instructies.

§2. Op gerechtvaardigde gronden kan de Metropoliet het bevoegde Dicasterie verzoeken de termijn te verlengen.

Art. 15 - Voorzorgsmaatregelen

Indien de feiten of omstandigheden zulks vereisen, stelt het Metropoliet het bevoegde Dicasterie voor bepalingen of passende voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de persoon tegen wie een onderzoek wordt ingesteld, vast te stellen.

Art. 16 - Oprichting van een fonds

§1. De kerkelijke provincies, bisschoppenconferenties, bisschoppensynoden en raden van Hiërarchen kunnen een fonds oprichten, op te richten volgens de normen van de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
en te beheren volgens de normen van het canonieke recht, dat tot doel heeft de kosten van het onderzoek te dragen.

§2. Op verzoek van het aangewezen Metropoliet, worden de fondsen die nodig zijn voor het onderzoek hem ter beschikking gesteld door de beheerder van het fonds; het Metropoliet blijft verplicht om na afloop van het onderzoek een rekening voor te leggen aan de beheerder.

Art. 17 - Toezending van de documenten en het votum

§1. Na afloop van het onderzoek zendt de Metropoliet de akten naar het bevoegde Dicasterie, samen met zijn votum met betrekking tot de resultaten van het onderzoek en in antwoord op eventuele vragen in de instructies die op grond van artikel 10, lid 2, worden gesteld.

§2. Tenzij er verdere instructies van de bevoegde rechtbank zijn, stoppen de volmachten van de Metropoliet na afloop van het onderzoek.

§3. In overeenstemming met de instructies van het bevoegde Dicasterie stelt de Metropoliet de persoon die beweert benadeeld te zijn, of zijn wettelijke vertegenwoordigers, op verzoek in kennis van de uitkomst van het onderzoek.

Art. 18 - Vervolgmaatregelen

Tenzij het besluit om in een aanvullend onderzoek te voorzien, handelt het bevoegde Dicasterie verder in overeenstemming met de wetgeving voor het specifieke geval.

Art. 19 - Naleving van de nationale wetgeving

Deze normen zijn van toepassing onverminderd de rechten en verplichtingen die in elke plaats zijn vastgelegd in de nationale wetgeving, met name de rechten en verplichtingen met betrekking tot eventuele rapportageverplichtingen aan de bevoegde burgerlijke autoriteiten.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 14 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam