• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 3 - Meldingen

§1. Behoudens het bepaalde in de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, wanneer een geestelijke of een lid van een Instituten van het Gewijde Leven of Sociëteiten van het Apostolisch Leven kennis heeft gekregen van een van de in artikel 1 bedoelde feiten of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een van de in artikel 1 genoemde feiten is gepleegd, is deze persoon verplicht dit onverwijld te melden aan de plaatselijke Ordinaris waar de gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden of aan een andere Ordinaris volgens de in de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
bedoelde personen, met uitzondering van wat is bepaald in § 3 van dit artikel.

§2. Elke persoon kan een melding indienen over de in artikel 1 bedoelde gedragingen, volgens de in het vorige artikel bedoelde methoden of op enige andere passende wijze.

§3. Indien de melding betrekking heeft op een van de in artikel 6 genoemde personen, moet het worden gericht aan de op basis van de artikelen 8 en 9 aangewezen Autoriteit. De melding kan steeds rechtstreeks of via de Pauselijke Vertegenwoordiger naar de Heilige Stoel worden gestuurd.

§4. De melding moet zoveel mogelijk gegevens bevatten, zoals tijd en plaats van de feiten, van de betrokken of geïnformeerde personen en van elke andere omstandigheid die nuttig kan zijn voor een juiste beoordeling van de feiten.

§5. Informatie kan ook ex officio (ambtshalve) worden verkregen.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 14 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam