• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 12 - Uitvoering van het onderzoek

§1. Zodra hij is aangesteld door het bevoegde Dicasterie en, handelend in overeenstemming met de ontvangen instructies, zal de Metropoliet, hetzij persoonlijk of via een of meer geschikte personen:

  1. relevante informatie over de feiten verzamelen;
  2. zich toegang verschaffen tot de informatie en documenten die nodig zijn voor het onderzoek en die worden bewaard in de archieven van de kerkelijke diensten;
  3. waar nodig de medewerking van andere Ordinarissen of Hiërarchieën verkrijgt wanneer dat nodig is;
  4. informatie vragen aan personen en instellingen, met inbegrip van civiele instellingen, die nuttige elementen voor het onderzoek kunnen verschaffen.

§2. Indien het noodzakelijk is om van een minderjarige of een kwetsbare persoon te horen, stelt de metropoliet passende procedures vast, waarbij rekening wordt gehouden met hun stituatie.

§3. Indien er gegronde redenen zijn om te concluderen dat informatie of documenten met betrekking tot het onderzoek dreigen te worden verwijderd of vernietigd, neemt het Metropoliet de nodige maatregelen voor de bewaring ervan.

§4. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van andere personen, blijft de Metropoliet niettemin verantwoordelijk voor de leiding en het verloop van het onderzoek, alsook voor de tijdige uitvoering van de instructies bedoeld in artikel 10, § 2

§5. De Metropoliet wordt bijgestaan door een notaris die vrijelijk wordt benoemd overeenkomstig de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
.

§6. De Metropoliet is verplicht onpartijdig en vrij van belangenconflicten te handelen. Indien hij vindt dat hij zich in een belangenconflict bevindt of niet in staat is de nodige onpartijdigheid in acht te nemen om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, is hij verplicht zich terug te trekken en de omstandigheid te melden aan het bevoegde Dicasterie.

§7. De onderzochte persoon geniet het vermoeden van onschuld.

§ 8. Indien het bevoegde Dicasterie hierom verzoekt, informeert de Metrolpoliet de betreffende persoon, die het onderzoek hem/haar aanbelangt, hoort zijn of haar relaas van de feiten en nodigt hem/haar uit om een verweerschrift in te dienen. In dergelijke gevallen kan de onderzochte persoon zich laten bijstaan door een raadsman.

§9. Om de dertig dagen stuurt de Metropoliet een statusrapport over de stand van zaken van het onderzoek naar het bevoegde Dicasterie.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam