• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In de afgelopen tijd is ons ten stelligste gevraagd om de roep te horen van de slachtoffers van de verschillende soorten misstanden gepleegd door sommige bisschoppen, priesters, religieuzen en leken. Deze zonden veroorzaken

"het leed van de slachtoffers dat een leven lang kan duren en waaraan geen berouw kan verhelpen. Dit fenomeen is wijdverspreid in de samenleving, het beïnvloedt ook de Kerk en vormt een ernstige belemmering voor zijn missie”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 29

Het is waar dat

“de gesel van seksueel misbruik van minderjarigen een fenomeen is dat van ouds-her wijdverspreid is, helaas in alle culturen en samenlevingen”,

vooral binnen de families zelf en in verschillende instellingen, waarvan de uitbreiding vooral aan het licht is gekomen

“dankzij de verandering in de gevoeligheid van de publieke opinie “.

Echter,

“de universaliteit van deze plaag, terwijl de ernst ervan in onze samenlevingen wordt bevestigd, doet niet af aan zijn wangedrag in de Kerk”

en

“in de boosheid, gerechtvaardigd, van het volk, ziet de Kerk de weerspiegeling van de toorn van God, verraden en geslagen”. Paus Franciscus, Toespraak, Op de bijeenkomst van voorzitters van de Bisschoppenconferenties - Sala Regia, Bescherming van minderjarigen (24 feb 2019)

”De synode bevestigt opnieuw de vaste toezegging om rigoureuze preventieve maatregelen te nemen om herhaling ervan te voorkomen, te beginnen met de selectie en opleiding van diegenen aan wie verantwoordelijkheids- en onderwijstaken zullen worden toevertrouwd”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 29

Tegelijkertijd moet het besluit om

“dergelijke noodzakelijke maatregelen en sancties toe te passen”

niet langer worden afgeschaft. Paus Franciscus, Brief, Naar aanleiding van het Pennsylvania-report over seksueel misbruik in de Verenigde Staten, Aan het Volk Gods (20 aug 2018) En dit alles met de genade van Christus. We kunnen niet meer teruggaan.

”Er zijn verschillende soorten misbruik: macht, economisch, geweten, seksueel. De taak van uitroeiing van de vormen van uitoefening van de autoriteit waarover ze zijn geënt, wordt duidelijk en het gebrek aan verantwoordelijkheid en transparantie waarmee vele zaken zijn gemanaged, wordt tegengegaan. Het verlangen naar dominantie, het gebrek aan dialoog en transparantie, de vormen van dubbel leven, de spirituele leegte, evenals psychologische fragiliteit vormen het terrein waarop corruptie floreert “. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 30

Klerikalisme is een permanente verleiding voor priesters, die interpreteren dat

“het ministerie ontvangen als een kracht om te oefenen in plaats van als een dienst gratis en vrijgevig om aan te bieden; en dit brengt ons ertoe te geloven dat we behoren tot een groep die alle antwoorden heeft en niet langer hoeft te luisteren en niets te leren”. Paus Franciscus, Toespraak, Openingstoespraak 1e algemene bijeenkomst Jongerensynode (3 okt 2018)

Ongetwijfeld stelt het klerikalisme gewijde personen bloot aan het risico van verlies van respect voor de heilige en onvervreemdbare waarde van elke persoon en zijn vrijheid.

Samen met de synodevaders wil ik met genegenheid en dankbaarheid mijn

“dankbaarheid uitspreken aan degenen die de moed hebben om het geleden kwaad te veroordelen: ze helpen de Kerk zich bewust te worden van wat er is gebeurd en de noodzaak om slagvaardig te reageren”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 31

Echter, 

"de oprechte toewijding van talloze leken en leken, priesters, gewijde mannen en vrouwen en bisschoppen die elke dag met eerlijkheid en toewijding aan de dienst van de jonge-ren doorbrengen, verdienen speciale erkenning. Hun werk is een bos dat groeit zonder geluid te maken. Ook hebben veel van de aanwezige jongeren op de synode hun dankbaarheid uitgesproken voor degenen van wie zij zijn vergezeld en herhaalden zij de grote behoefte aan referentiecijfers”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 31

God zij gedankt, de priesters die schuldig zijn aan deze verschrikkelijke misdaden zijn niet de meerderheid, die in plaats daarvan wordt gevormd door degenen die een getrouwe en edelmoedige bediening verrichten. Ik vraag jonge mensen om gestimuleerd te worden door deze meerderheid. In elk geval, als je een priester in gevaar ziet, omdat hij de vreugde van zijn bediening heeft verloren, omdat hij op zoek is naar emotionele compensatie of de verkeerde weg is ingeslagen, de moed heeft om hem te herinneren aan zijn toewijding aan God en zijn volk, kondig hem zelf aan het Evangelie en moedig het aan om op de goede weg te blijven. Daarbij biedt u onschatbare hulp op een fundamenteel aspect: preventie waardoor u de herhaling van deze gruweldaden kunt voorkomen. Deze zwarte wolk wordt ook een uitdaging voor jonge mensen die Jezus Christus en zijn Kerk liefhebben, omdat zij een grote bijdrage kunnen leveren aan de genezing van deze wond als zij hun vermogen om te vernieuwen, te claimen, samenhang en getuigenis te eisen, om terug te keren naar dromen en opnieuw uit te vinden.

Dit is niet de enige zonde van de leden van de Kerk, wier geschiedenis vele schaduwen heeft. Onze zonden zijn voor ieders ogen; ze reflecteren zonder medelijden in de rimpels van het duizendjarige gezicht van onze Moeder en Leraar. Omdat het tweeduizend jaar heeft geleefd en de

‘vreugde en hoop, het verdriet en de angst van de mens’ heeft gedeeld. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 1

En loop zoals het is, zonder toevlucht te nemen tot cosmetische chirurgie. Hij is niet bang om de zonden van zijn leden te laten zien, die soms sommigen van hen proberen te verbergen, voor het brandende licht van het Woord van het Evangelie dat reinigt en zuivert. En hij houdt niet op met elke dag te herhalen, met schaamte: “Wees mij genadig, o God, in uw liefde; [...] mijn zonde is altijd voor mij“ (Ps. 51, 3.5). Laten we echter onthouden dat de Moeder niet wordt verlaten wanneer ze wordt verwond, integendeel, het wordt vergezeld zodat ze al haar kracht en haar vermogen om altijd opnieuw te beginnen uit zichzelf haalt.

Te midden van deze tragedie die onze ziel terecht pijn doet,

“biedt de Heer Jezus, die zijn Kerk nooit verlaat, haar de kracht en de gereedschappen voor een nieuwe reis aan”. Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 31

Zo kan dit donkere moment,

“met de kostbare hulp van de jongeren, echt een gelegenheid zijn voor een baan-brekende hervorming”, Bisschoppensynodes, Jongerensynode (2018), Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (Slotdocument) (27 okt 2018), 31

om zich te openen voor een nieuw Pinksteren en een fase van zuivering en verandering te beginnen die geef de Kerk een hernieuwde jeugd. Maar jonge mensen zullen veel meer kunnen helpen als ze zich deel voelen van het

“heilige en geduldige, trouwe volk van God, ondersteund en verlicht door de Heilige Geest”, omdat “het precies dit heilige volk van God zal zijn die ons zal bevrijden van de plaag van het klerikalisme, dat is de vruchtbare grond voor al deze gruwelen”. Paus Franciscus, Toespraak, Op de bijeenkomst van voorzitters van de Bisschoppenconferenties - Sala Regia, Bescherming van minderjarigen (24 feb 2019)

Document

Naam: CHRISTUS VIVIT
Lang leve Christus, onze hoop
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. hoofdzakelijk vanuit Google/Deepl (in afwachting van de vertaling namens de Nederlandse Bisschoppen)
Bewerkt: 24 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam