• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEEN AUTHENTIEK MEDELIJDEN ZONDER GEESTDRIFT VOOR JEZUS
Tot de deelnemers aan het 69e Algemeen Kapittel van de Hospitaalorde van St. Jan de Deo - Sala Clementina

Dierbare broeders,

Het is met vreugde dat ik u verwelkom tijdens het 69e Algemeen Kapittel van de Hospitaalorde van St.-Jan de Deo. Ik wens u te danken voor wat u bent en doet in de verscheidenheid waarin uw charisma vorm neemt. Ik dank de Algemene Overste voor de woorden waarmee hij onze ontmoeting heeft ingeleid. Ik zou u willen vragen uw aandacht te richten op drie thema’s: onderscheiding, nabijheid - gastvrijheid en gedeelde zending.

Onderscheiding. Het gaat om een fundamentele houding in het leven van de Kerk en het godgewijde leven. Dankbaar terugdenken aan het verleden - zoals het Woord van God ons uitnodigt te doen in de liturgie van vandaag, het heden met geestdrift beleven en de toekomst hoopvol omhelzen – de drie doelstellingen die vooropgesteld werden in het Jaar van het godgewijde Leven – het zou onmogelijk zijn zonder de gepaste onderscheiding.

Door naar het verleden te kijken, leidt onderscheiding naar zuivering van onze geschiedenis en ons charisma, naar scheiding van tarwe en onkruid, naar het vestigen van onze aandacht op wat belangrijk is. Als wij naar het verleden kijken, ontmoeten wij ook opnieuw onze eerste liefde. Kijken wij naar het heden kijken, dan zet onderscheiding ons aan het huidig ogenblik te beleven met de geestdrift die het godgewijde leven moet kenmerken, zodat routine en middelmatigheid vermeden worden en de geestdrift voor Christus omgevormd wordt in een medelijden dat het ritme volgt van de pijn en de noden van de mensheid. Als we naar de toekomst kijken, kan door onderscheiding het charisma van gastvrijheid en verzorging vruchtbaar blijven en kan het hoofd geboden worden aan de nieuwe uitdagingen die zich daarbij voordoen. Onderscheiding is dus geworteld in een historische dimensie.

Het is mijn wens dat dit Kapittel in het hart en de herinnering van uw Congregatie blijft als een ervaring van dialoog en onderscheiding, waarbij geluisterd wordt naar de Geest en uw broeders en medewerkers, en niet gezwicht wordt voor de bekoring van naar zichzelf te verwijzen zodat u op uzelf zou terugplooien. Ga in gesprek, ga in debat en maak samen plannen, uitgaande van uw oorsprong, het heden en de toekomst van uw leven en zending, en steeds luisterend naar de stem van al de zieken en mensen die u nodig hebben, zoals de heilige Jan de Deo deed: een man die gepassioneerd was door God en vol medelijden voor de zieke en de arme.

De tweede houding: nabijheid - gastvrijheid. Geestdrift en medelijden zijn energieën van de Geest die richting geven aan uw gastvrije zending, die uw spiritualiteit bezielen en kwaliteit geven aan uw broederlijk leven in gemeenschap. Bij een godgewijde en bij elke gedoopte kan er geen authentiek medelijden voor de anderen zijn als er niet de geestdrift is van de liefde voor Jezus. Geestdrift voor Christus spoort ons aan tot de profetie van het medelijden. Moge de zaak van de mens in u weerklinken als de zaak van God. Zo zal u zich in familie voelen en op elk moment ten dienste kunnen staan van de gekwetste en zieke wereld.

Denk te midden van zoveel tekenen des doods, aan de evangelische figuur van de Samaritaan. Vgl. Lc. 10, 15-37 Hij lijkt niet over veel middelen te beschikken, hij behoort niet tot een machtscentrum om steun te bieden, hij beschikt slechts over zijn reiszak maar heeft een aandachtige blik en daar, in het diepste van zijn wezen, klopte zijn hart op het ritme van de andere. De noodzaak om de hand te reiken aan wie er behoefte aan heeft, zet hem ertoe aan zijn plannen ter zijde te laten en zijn weg te onderbreken. Zijn zorg voor het bedreigde leven van de ander, laat het beste van zijn menselijkheid in hem naar boven komen en geeft hem de tederheid om olie en wijn uit te gieten over de wonden van deze halfdode man. In dit gebaar van louter altruïsme en grote menselijkheid ligt het geheim verborgen van uw identiteit als hospitaalbroeders. Wanneer u zich door de ander laat impliceren zoals de Samaritaan die olie en wijn giet over de wonden van degene die in handen van rovers gevallen was, zal u het kenteken van uw identiteit ontdekken. Een kenteken dat u zal aansporen om in deze tijd de barmhartige aanwezigheid levendig te houden van Jezus, die zich identificeert met arme, zieke en berooide mensen, en u aan hen te wijden. Zo kan u uw zending vervullen om het Koninkrijk te verkondigen en te realiseren onder armen en hulpbehoevenden. Door uw getuigenis en apostolaat verzekert u hulp aan zieke en arme mensen, met een voorkeur voor de armsten. vgl. Algemene Constituties van de Hospitaalbroeders, art. 5 en promoveert u de gezondheidspastoraal.

De Samaritaan droeg zorg voor de gewonde man. De uitdrukking “zorg dragen” heeft een menselijke en een spirituele dimensie. Jezus wil dat wij de menselijke miserie aanraken, dat wij Zijn vlees aanraken in het vlees van degenen die lijden naar lichaam en ziel. Aanraken, om zich te laten aanraken. Dat zou ons veel goed doen! Uw leven zal een beeld worden van Gods ingewanden, van Gods barmhartigheid, omdat u gelijkvormig wordt aan de medelijdende en barmhartige Christus die door de wereld is gegaan om aan iedereen goed te doen Vgl. Hand. 10, 38 en alle soorten van zieken en kwalen te genezen. Vgl. Mt. 4, 23

In die context, vraag ik u een serene onderscheiding van de structuren. Uw structuren moeten als een “herberg” zijn – zoals die in de parabel van de Samaritaan – ten dienste van het leven, een ruimte waar zieken en armen zich bijzonder welkom voelen. Het zal u goed doen, dikwijls terug te denken aan de structuren die bij de aanvang vorm gaven aan uw charisma, zodat zij altijd ten dienste blijven van de voorliefde en aandacht voor de slachtoffers van de wegwerpmentaliteit in de samenleving. Ik vraag u “Samaritaanse” netwerken te creëren ten gunste van de zwaksten, door vooral aan arme zieken aandacht te verlenen. En mogen uw huizen altijd open en onthalende gemeenschappen zijn die een solidariteit in de wereld brengen die vol medelijden is.

Het derde woord: gedeelde zending. Dit is werkelijk dringend noodzakelijk en niet alleen wegens het tekort aan roepingen, maar omdat onze charisma’s gaven zijn voor heel de Kerk en heel de wereld. Los van het aantal en de leeftijd, wekt de Geest altijd nieuwe vruchtbaarheid door gepaste onderscheiding en gemeenschappelijke opleiding, zodat religieuzen en leken een missionair hart hebben dat jubelt van vreugde wanneer het heil van Christus ervaren wordt en het meedeelt in de vorm van troost en medelijden, al loopt men daarbij het gevaar dat men zich vuil maakt door het slijk langs de weg. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie, Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld, Gaudete et Exsultate (19 mrt 2018), 45

Ik moedig u aan uw opleiding ter harte te nemen, en de vorming in het charisma, de spiritualiteit en de zending van de christelijke gastvrijheid niet te verwaarlozen van de leken, zodat ook zij een goed gevoel hebben erbij te horen en zodat het getuigenis van de spiritualiteit die het leven gevoed heeft van de heilige Jan de Deo, in uw werken nooit zou ontbreken. 

Dierbare broeders, breng Jezus’ medelijden en barmhartigheid bij de zieke en meest behoeftige mensen. Treedt uit uzelf, uit uw beperktheid, uw problemen en moeilijkheden om u met de anderen te verenigen in een karavaan van solidariteit. Mogen uw jongeren profeteren en uw ouderen niet ophouden te dromen. Vgl. Joel 3, 1 Mijn zegen begeleidt u. En vergeet u alstublieft niet voor mij te bidden. Dank u.

Document

Naam: GEEN AUTHENTIEK MEDELIJDEN ZONDER GEESTDRIFT VOOR JEZUS
Tot de deelnemers aan het 69e Algemeen Kapittel van de Hospitaalorde van St. Jan de Deo - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 februari 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 februari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam