• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Allen die de toekomstige priesters inleiden en begeleiden in de sacra doctrina door het theologisch onderricht, hebben een bijzonder opvoedkundige verantwoordelijkheid die, naar de ervaring leert, dikwijls beslissender is voor de ontwikkeling van de priesterlijke persoonlijkheid dan die van de andere opvoeders. De verantwoordelijkheid van de theologiedocenten betreft, eerder dan de relatie die zij als docent met de kandidaten voor het priesterschap moeten opbouwen, de opvatting welke zij zelf moeten hebben omtrent de aard van de theologie en van het priesterambt, alsmede de geest en de stijl volgens welke zij het theologisch onderricht moeten geven. Wat dit betreft hebben de Synodevaders terecht opgemerkt dat "de theoloog zich bewust moet blijven dat hij zich onderricht niet uit zichzelf put, maar dat hij het begrip van het geloof uiteindelijk in naam van de Heer en van de Kerk moet openstellen en meedelen. Op deze wijze oefent de theoloog zijn taak uit in opdracht van de Kerk en werkt hij met de bisschop samen in de taak van het onderricht, ook al gebruikt hij alle wetenschappelijke mogelijkheden. Aangezien de theologen en de bisschoppen dezelfde Kerk dienen in het bevorderen van het geloof, moeten zij vertrouwen in elkaar ontwikkelen en cultiveren en in deze geest ook de spanningen en conflicten overwinnen Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog, Donum Veritatis (24 mei 1990) ". Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 30 Wie theologie doceert moet zoals iedere andere opvoeder in gemeenschap blijven samenwerken met alle andere personen die betrokken zijn in de vorming van de toekomstige priesters en hij moet met wetenschappelijke ernst, edelmoedigheid, nederigheid en vurige liefde zijn oorspronkelijke en gekwalificeerde bijdrage leveren, welke niet eenvoudig het meedelen is van een leer -zij het ook de sacra doctrina- maar vooral in het aanbieden van het perspectief dat in Gods plan heel de verscheidenheid van de menselijke kennis en de verschillende levensuitingen tot eenheid brengt.

In het bijzonder de specificiteit en de doelmatigheid van de vorming die de theologen geven, hangen ervan af of zij vooral "mensen van geloof en vol liefde voor de Kerk zijn, overtuigd dat het passende subject van de kennis van het christelijk mysterie de Kerk als zodanig blijft en dat hun taak van onderricht dus een echte kerkelijke dienst is. zij moeten pastorale gevoeligheid bezitten teneinde niet alleen de inhoud maar ook de geschikte vormen te onderscheiden voor de uitoefening van hun taak. Van de docenten wordt in het bijzonder de volledige trouw aan het leergezag vereist. Want zij onderrichten in naam van de Kerk en zijn daarom geloofsgetuigen". Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 30

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Colomba
Tekst wordt nog verder gecontroleerd
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam