• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De theologische vorming is een zeer ingewikkeld en inspannend werk. Zij moet de kandidaat voor het priesterschap brengen tot het bezit van een volledig en synthetisch inzicht in de door God in Jezus Christus geopenbaarde waarheid en in de geloofservaring van de Kerk. Vandaar de tweevoudige eis van de kennis van "alle" christelijke waarheden, zonder willekeurige keuzen te maken, en van de kennis van die waarheden op samenhangende wijze. Dit vraagt dat de leerling geholpen wordt een synthese tot stand te brengen die de vrucht moet zijn van de bijdragen van de diverse theologische vakken, welke alleen in nauwe onderlinge samenhang hun echte specifieke waarde hebben.

In haar rijpe reflectie op het geloof beweegt de theologie zich in twee richtingen. De eerste is die van de studie van het woord van God, van het woord dat geschreven staat in de Heilige Schrift, gevierd en in praktijk gebracht wordt binnen de levende traditie van de Kerk en met gezag uitgelegd wordt door het leergezag van de Kerk. Vandaar de studie van de Heilige Schrift "die als het ware de ziel van de gehele theologie moet zijn", 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 16 van de kerkvaders, van de liturgie, van de geschiedenis van de Kerk en van de uitspraken van het leergezag. De tweede richting is die van de mens, gesprekspartner van God, van de mens die geroepen wordt om in het christelijk geloof en het christelijk ethos te "geloven", daarin te "leven" en ze aan de anderen "mee te delen". Vandaar de studie van de dogmatiek, van de moraaltheologie, van de theologie van de spiritualiteit, van het canoniek recht en van de pastoraaltheologie.

Dat de theologie betrekking heeft op de gelovige mens leidt ertoe dat zij speciaal aandacht heeft enerzijds voor het fundamentele en blijvende probleem van de verhouding tussen geloof en rede en anderzijds voor bepaalde eisen die meer verband houden met de sociale en culturele situatie van deze tijd. Wat het eerste betreft is er de studie van de fundamentele theologie, waarvan het onderwerp het feit van de christelijke openbaring is en de overdracht daarvan in de Kerk. Wat het tweede betreft zijn er de vakken die een meer besliste ontwikkeling gekend hebben en nog kennen als antwoord op de problemen welke nu sterk gevoeld worden. Vandaar de studie van de sociale leer van de Kerk, die "behoort (...) tot het gebied (...) van de theologie en vooral van de moraaltheologie" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 41
en gekend moet worden tot de "wezenlijke element" van de "nieuwe evangelisatie", waarvoor zij een instrument vormt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 54 Vandaar de studie van de missie, van het oecumenisme, van het judaïsme, van de islam en van andere niet-christelijke godsdiensten.

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam