• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het hoogtepunt van het christelijk gebed is de Eucharistie, die op haar beurt "hoogtepunt en bron" van de sacramenten en van de liturgie der getijden is. Voor de geestelijke vorming van iedere christen en speciaal van iedere priester is de liturgische opvoeding strikt noodzakelijk, in de zin van een opvoeding welke het leven geheel plaatst in het paasmysterie van de gestorven en verrezen Heer, die tegenwoordig en werkzaam is in de sacramenten van de Kerk. De gemeenschap met God, die de spil is van heel het christelijk leven, is gave en vrucht van de Sacramenten. Tegelijk is zij taak en verantwoordelijkheid, die door de sacramenten toevertrouwd worden aan de gelovige, opdat hij die gemeenschap tot uitdrukking brengt in de beslissingen en de keuzen, het gedrag en het handelen van zijn dagelijks leven. De "genade" die het leven van de christen "nieuw" maakt, is de genade van de gestorven en verrezen Jezus Christus, die zijn heilige en heiligende Geest blijft uitstorten door de sacramenten; zoals de "nieuwe wet", die het bestaan van de christen moet leiden en normen, door de Sacramenten in het "nieuwe hart" geschreven wordt. En zij is de wet van de liefde van God voor de mens, die betekend en meegedeeld wordt door de sacramenten. Men kan onmiddellijk de waarde begrijpen van een "volledig, bewust en actief deelnemen" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 14 aan de sacramentele vieringen voor de gave en de taak van de "herderlijke liefde", welke de ziel van het priesterlijk dienstwerk vormt.

Dat geldt vooral voor de deelname aan de Eucharistie, gedachtenis van de offerdood en de glorierijke verrijzenis van Christus, "sacrament van barmhartigheid, teken van eenheid, band van liefde" H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 26, 13, paasmaal, "waarbij Christus genuttigd, het hart van genade vervuld en ons een onderpand van de toekomstige heerlijkheid wordt gegeven". Getijdengebed, Magnificat antifoon van de Tweede Vespers van het Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus Als bedienaren van de heilige geheimen zijn de priesters vooral de bedienaren van het Misoffer. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 13 Hun rol is volstrekt onvervangbaar, want zonder priester kan er geen eucharistisch offer zijn.

Dit verklaart het wezenlijke belang van de Eucharistie voor het leven en het ambt van de priester en bijgevolg voor de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. Met grote eenvoud en met alle duidelijkheid herhaal ik: "Het zal nodig zijn dat de seminaristen iedere dag deelnemen aan de eucharistieviering, zodat deze dagelijkse viering vervolgens regel wordt in hun priesterleven. Zij zullen er bovendien toe opgevoed worden de eucharistieviering als het essentiële ogenblik van hun dag te beschouwen. Zij zullen zich eraan wennen daar actief aan deel te nemen en zich nooit tevreden te stellen met een deelname alleen uit gewoonte. Tenslotte zullen de kandidaten voor het priesterschap gevormd worden voor de innerlijke gesteltenissen die door de Eucharistie bevorderd worden: dankbaarheid voor de uit de hemel ontvangen weldaden, daar eucharistie dankzegging betekent; een offerhouding die hen aanspoort het persoonlijk offer te verenigen met het eucharistisch offer van Christus; liefde die gevoed wordt door een sacrament dat teken is van eenheid en samen delen; verlangen naar contemplatie en aanbidding van Christus, die werkelijk tegenwoordig is onder de eucharistische gedaanten". H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Angelusgebed (1 juli 1990), 3

De oproep om binnen het kader van de geestelijke vorming de schoonheid en de vreugde van het Boetesacrament te herontdekken is meer dan ooit verplichtend en dringend. In een cultuur die door nieuwe en meer subtiele vormen van zelfrechtvaardiging het "zondebesef" noodlottigerwijze dreigt te verliezen en bijgevolg de troostrijke vreugde van het vragen van vergiffenis Vgl. Ps. 51, 14 en van de ontmoeting met God "die rijk is aan erbarming" (Ef. 2, 4), is het dringend nodig de toekomstige priesters op te voeden tot de deugd van boetvaardigheid, die door de Kerk vol wijsheid gevoed wordt in haar vieringen en in de tijden van het liturgisch jaar en die in haar volheid in het Sacrament van de verzoening gevonden wordt. Hieruit vloeien de zin voor ascese en innerlijke tucht voort, de geest van offer en onthechting, de aanvaarding van moeite en kruis. Het gaat om elementen van het geestelijk leven welke vaak bijzonder zwaar blijken voor vele kandidaten voor het priesterschap, die opgegroeid zijn in relatief gerieflijke en welvarende omstandigheden en minder bereid en gevoelig gemaakt zijn voor deze elementen door de gedragspatronen en de idealen waarvan de sociale communicatiemiddelen het voertuig zijn, ook in de landen waarin de levensomstandigheden armoediger zijn en de situatie van de jongeren soberder is. Daarom, maar vooral om haar het voorbeeld van Christus, de goede Herder, de "radicale zelfgave" van de priester te verwerkelijken, hebben de Synodevaders geschreven: "Het is nodig de zin voor het kruis in te prenten, dat de kern van het Paasmysterie vormt. Dank zij de vereenzelviging met de gekruisigde Christus als dienaar kan de wereld de waarde terugvinden van de soberheid, van het lijden en ook van het martelaarschap in de huidige cultuur, die doordrenkt is van secularisme, begeerte en hedonisme". Bisschoppensynodes, Propositiones t.b.v. de 8e Bisschoppensynode over de vorming van priesters, 23

Document

Naam: PASTORES DABO VOBIS
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1992
Copyrights: © 1992, Stg. R.K. Voorlichting, Oegstgeest
Colomba
Tekst wordt nog verder gecontroleerd
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam