• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
In de nieuwe misorde ontaardt de aanbieding van de offergaven tot een soort uitwisseling van geschenken: de mens brengt het brood en God ruilt het om voor "brood van leven"; de mens brengt wijn en God ruilt het om voor "geestelijke drank": "Gezegend zijt Gij Heer, God van het heelal, omdat wij van uw mildheid het brood - resp. de wijn - ontvangen hebben. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde - resp. de wijnstok - en het werk van mensenhanden, waaruit voor ons brood van leven - resp. geestelijke drank - zal geworden". Overbodig is het welhaast om te wijzen op de absolute onduidelijkheid van de omschrijvingen "brood van leven" en "geestelijke drank", die van alles en nog wat kunnen betekenen. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965). Vgl. de encycliek Mysteriurn Fidei van 3 september 1965, waarin Paulus VI zowel de dwalingen van het symbolisme veroordeelt als de nieuwe uitvindsels over de "transsignificatie" en de "transfinalisatie": " ... op grond van het teken ... dus er aan vasthouden, alsof de symbolische betekenis, die volgens allen in de H. Eucharistie voorhanden is, de tegenwoordigheid van Christus in dit sacrament uitputtend tot uitdrukking zou brengen ... of over het mysterie van de transsubstantiatie te spreken zonder te gewagen van de wonderbare verandering van de totale substantie van het brood in het lichaam van Christus en van de algehele substantie van de wijn in het bloed van Christus, waarover het Concilie van Trente spreekt, zodat ze zich slechts - zoals zij zeggen - beperken tot de 'transsignificatie' of de 'transfinalisatie'" (§Il-AAS LVII, 1965, blz. 755). Hier treffen wij weer dezelfde hoofddwaling aan als bij de definitie van de Mis: daar is Christus slechts geestelijk onder de Zijnen tegenwoordig; hier zijn brood en wijn "geestelijk" - en niet meer substantieel - veranderd. De invoering van de nieuwe formuleringen of uitdrukkingen, die weliswaar in de teksten van de kerkvaders en van de concilies evenals in de documenten van het magisterium voorkomen, die echter nu in eenzijdige zin worden gebruikt zonder onderwerping aan de leer waarmee zij een ondeelbare eenheid vormen (b.v. "geestelijk voedsel", "geestelijke spijs", "geestelijke drank", ... ), wordt in de encycliek Mysteriurn Fidei uitvoerig verworpen en veroordeeld. Paulus VI stelt voorop: "Bij de bewaring van de ongeschondenheid van het geloof is het ook noodzakelijk een exacte manier van uitdrukken te handhaven, opdat bij het gebruik van niet passende woorden ons geen, wat God verhoede, valse denkbeelden met betrekking tot het geloof in de diepste mysteries in de zin komen". Daarna citeert hij de H. Augustinus: "Wij daarentegen moeten een vastgelegde manier van uitdrukken aanhouden om te vermijden dat een te vrij woordgebruik een verwerpelijk denkbeeld veroorzaakt, ook over datgene wat het betekent" (De Stad Gods, X, 23; PL. 41,300). En hij vervolgt: "De norm die de Kerk gedurende eeuwenlange arbeid met de bijstand van de H. Geest heeft vastgelegd en die de Kerk door het gezag van de concilies heeft bevestigd, die norm, die meer dan eens kenmerk en banier der rechtgelovigheid is geworden, moet heilig gehouden worden. Niemand wage het deze norm naar zijn goeddunken of onder het voorwendsel van een nieuwe wetenschap te veranderen ... Evenmin mag worden geduld, dat eenieder op eigen houtje de formules kan aantasten waarmee het Concilie van Trente het Eucharistisch Mysterie te geloven heeft voorgesteld" ( §§ 32-24- AAS LVII, 1965, blz. 758).

Document

Naam: KORT KRITISCH ONDERZOEK VAN DE NIEUWE MISORDE
Soort: Alfredo Kardinaal Ottaviani
Auteur: Alfredo Kardinaal Ottaviani
Datum: 5 juni 1969
Copyrights: © 2005, Ecclesia Dei
Werkvert.: Ecclesia Dei; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam