• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KERSTMIS OF DE HERVONDEN BROEDERLIJKHEID
Voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" op het Hoogfeest van de Geboorte van Onze Heer Jezus Christus - Loggia van de Sint Pietersbasiliek

Dierbare broeders en zusters, zalig Kerstmis!

Aan u, gelovigen in Rome, aan u bedevaarders, en aan u allen die uit heel de wereld gekomen bent, hernieuw ik de blijde boodschap van Betlehem: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Lc. 2, 14).

Zoals de herders, die als eersten naar de grot toegelopen waren, blijven wij verbaasd tegenover het teken dat God ons gegeven heeft: “een pasgeboren kind, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (Lc. 2, 12). Wij knielen neer in stilte, en wij aanbidden.

En wat zegt dit Kind ons, voor ons geboren uit de Maagd Maria? Wat is de universele boodschap van Kerstmis? Zij zegt ons dat God een goede Vader is en dat wij allen broeders zijn.

Deze waarheid ligt aan de grond van de christelijke kijk op de mensheid. Zonder de broederlijkheid die Jezus Christus ons aangeboden heeft, schieten onze inspanningen voor een rechtvaardiger wereld te kort, en zelfs de beste plannen lopen het gevaar zielloze structuren te worden.

Daarom zijn mijn wensen voor een vrolijk Kerstmis, wensen van broederlijkheid.

Broederlijkheid tussen de mensen van elk volk en cultuur.

Broederlijkheid tussen mensen met verschillende ideeën, maar in staat elkaar te respecteren en naar de ander te luisteren.

Broederlijkheid tussen mensen van verschillende godsdiensten. Jezus is het gelaat van God komen openbaren aan iedereen die Hem zoekt.

En het gelaat van God heeft zich gemanifesteerd in een concreet menselijk gelaat. Hij is niet als engel verschenen maar als mens, geboren in de tijd en op een plaats. En zo wijst de Zoon van God er ons door Zijn menswording op dat het heil door de liefde gaat, door onthaal, door respect voor onze arme menselijke conditie die wij allemaal delen in een grote verscheidenheid aan volken, talen, culturen … maar allemaal als broeders in menselijkheid!

Dan zijn onze verschillen geen vooroordeel of gevaar, maar een rijkdom. Zoals voor een kunstenaar die een mozaïek wil maken: het is beter stukjes van verschillende kleuren te hebben dan weinig kleuren!

De ervaring van het gezin leert het ons:  broeders en zusters verschillen van elkaar en zijn het niet altijd eens maar er is een onlosmakelijke band die hen verenigt en de liefde van de ouders helpt hen om elkaar te beminnen. Dit geldt ook voor de mensenfamilie, maar hier is God de “verwekker”, fundament en kracht van onze broederlijkheid.

Moge dit Kerstfeest ons de banden van de broederlijkheid doen ontdekken die ons als mens verenigen en die alle volken met elkaar verbinden. Moge het aan Joden en Palestijnen geven, de dialoog te hervatten en een weg van vrede in te slaan die een einde kan maken aan een conflict dat reeds meer dan zeventig jaar het Land verscheurt dat de Heer koos om Zijn gelaat van liefde te tonen.

Moge het Kind Jezus aan het geliefde en gefolterde Syrië geven, na deze lange oorlogsjaren opnieuw  broederlijkheid te vinden. Moge de internationale gemeenschap vastberaden werken aan een politieke oplossing die de verdeeldheid en partijdige belangen terzijde schuift, zodat het Syrische volk, vooral degenen die hun land moesten verlaten om elders een toevlucht te zoeken, terug in vrede kunnen leven in hun land.

Ik denk aan Jemen, in de hoop dat de wapenstilstand verkregen dank zij de bemiddeling van de internationale gemeenschap, eindelijk de vele kinderen zou kunnen verlichten en de bevolking die uitgeput is door oorlog en honger.

Dan denk ik aan Afrika, waar miljoenen mensen als vluchtelingen of ontheemden humanitaire hulp en voedselzekerheid nodig hebben. Moge het Goddelijk Kind, Koning van vrede, de wapens doen zwijgen en aan heel het continent een nieuwe dageraad van broederlijkheid geven. Moge Het de inspanningen zegenen van wie zich inzetten voor verzoening op politiek en sociaal vlak.

Moge Kerstmis de broederband versterken op  het Koreaanse schiereiland en de toenadering bevorderen waarmee een begin gemaakt werd. Mogen wederzijdse oplossingen gevonden worden die aan iedereen ontwikkeling en welzijn verzekeren.

Moge deze zegenrijke tijd aan Venezuela geven, de eensgezindheid terug te vinden en dat alle sociale componenten broederlijk samenwerken met het oog op de ontwikkeling van het land en om de zwakste lagen van de bevolking bij te staan.

Moge de pasgeboren Heer verlichting brengen aan het veelgeliefde Oekraïne, dat de duurzame vrede verlangt te herwinnen die op zich laat wachten. Alleen dank zij vrede, met respect voor de rechten van elk volk, kan het land zich herstellen van het geleden leed en waardige levensomstandigheden voor zijn burgers bewerken. Ik ben de christengemeenschappen van dit gebied nabij, en bid dat zij banden van broederlijkheid en vriendschap kunnen smeden.

Mogen de inwoners van het dierbare Nicaragua zich tegenover het Kind Jezus opnieuw als broeders ontdekken, zodat verdeeldheid en onenigheid niet de bovenhand krijgen maar dat allen zich inzetten om verzoening te bewerken en samen aan de toekomst van het land te bouwen.

Ik zou de volken voor de geest willen brengen, die lijden onder ideologische, culturele en economische kolonisaties en die hun vrijheid en identiteit geschonden zien, en die lijden onder honger en gebrek aan onderwijs en gezondheidszorgen.

Een bijzondere gedachte gaat naar onze broeders en zusters die de Geboorte van de Heer vieren in moeilijke, om niet te zeggen vijandige omstandigheden, vooral daar waar de christengemeenschap een minderheid is, soms kwetsbaar en niet geteld. Moge de Heer hun en alle minderheden geven in vrede te leven en hun rechten erkend te zien, vooral dat van de godsdienstvrijheid.

Moge het kleine en verkleumde Kind dat wij vandaag in de kribbe schouwen, alle kinderen van de aarde beschermen evenals alle kwetsbare, weerloze en gemarginaliseerde mensen. Konden wij allemaal de vrede en vertroosting ontvangen van de geboorte van de Redder en elkaar als broeders hervinden en ervaren omdat wij ons bemind weten door de ene Hemelse Vader!

Zie ook:

Hierna volgt de zegen Urbi et Orbi

Na de zegen

Ik hernieuw mijn Kerstwensen voor u. Vrolijk en heilig Kerstfeest! Dierbare broeders en zusters van Italië en verschillende landen, evenals zij die door radio, televisie en andere media verbonden zijn, dank u voor uw aanwezigheid op deze dag waarop wij de liefde van God schouwen die door de geboorte van Jezus in de wereld verschenen is. Moge deze liefde de geest van samenwerking voor het algemeen welzijn bevorderen, de wil tot solidariteit doen herleven, en aan ieder de hoop te geven die van God komt. Vrolijk en heilig Kerstmis!

Document

Naam: KERSTMIS OF DE HERVONDEN BROEDERLIJKHEID
Voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" op het Hoogfeest van de Geboorte van Onze Heer Jezus Christus - Loggia van de Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam