• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het synodale leven van de Kerk wordt gerealiseerd dankzij een doeltreffende communicatie van geloof, leven en missionair engagement tussen alle leden. Het geeft uitdrukking aan de communio sanctorum die leeft van het gebed, gevoed wordt door de sacramenten, openbloeit in wederzijdse liefde en in de liefde jegens allen, groeit in het delen van de vreugden en beproevingen van de Bruid van Christus. Op de weg van synodaliteit wordt communicatie expliciet gemaakt door het gemeenschappelijke luisteren naar het Woord van God om te weten "wat de Geest tot de Kerken zegt" (Openb. 2, 29). "Een synodale Kerk is een Kerk die luistert( ..... ) Het gelovige Godsvolk, het bisschoppencollege, de bisschop van Rome: ieder luistert naar de anderen en allen luisteren naar de Heilige Geest." Paus Franciscus, Toespraak, Aula Paulus VI, Viering van de 50e verjaardag van de oprichting van de Bisschoppensynode (17 okt 2015), 2

Synodale dialoog vergt moed zowel bij het spreken als bij het luisteren. Het gaat er niet om in een debat verstrikt te raken waarbij één spreker zich aan de anderen probeert op te dringen of hun standpunten met krachtige argumenten te weerleggen, maar om met respect en gewetensvol uit te drukken wat als een nuttige suggestie van de Heilige Geest wordt ervaren met het oog op de gemeenschappelijke onderscheiding, en tegelijkertijd open te staan voor wat in de standpunten van de anderen door dezelfde Geest wordt gesuggereerd "tot welzijn van allen." Vgl. 1 Kor. 12, 7

Het criterium volgens hetwelk "eenheid gaat boven conflict" is van bijzonder belang in de beoefening van de dialoog, bij het omgaan met een diversiteit van meningen en ervaringen, bij het leren van "een manier om geschiedenis te schrijven, een ruimte van leven waar conflicten, spanningen en tegenstellingen een veelvormige eenheid kunnen bereiken, een eenheid die nieuw leven voortbrengt", waardoor het mogelijk is "een gemeenschap in verscheidenheid" te ontwikkelen. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 228 De dialoog biedt immers de mogelijkheid om nieuwe perspectieven en nieuwe gezichtspunten te verwerven die nieuw licht werpen op de behandeling van het onderwerp van discussie.

Het is een kwestie van het uitoefenen van "een relationele manier van naar de wereld kijken, die dan een gedeelde kennis wordt, een zienswijze doorheen de ogen van de ander en een gemeenschappelijke visie over al wat is." Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 27 Voor Paulus VI is waarachtige dialoog "een kunst van spirituele communicatie" H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 80 die specifieke houdingen vereist: liefde, respect, vertrouwen en voorzichtigheid. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 80-82 "Het klimaat van dialoog is de vriendschap. Maar boven alles is het de dienstbaarheid."H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 87 Zoals Benedictus XVI benadrukt: "de logos schept de dia-logos en bewerkt daarmee uitwisseling en gemeenschap." Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 4

Een essentiële houding in de synodale dialoog is de nederigheid, die de gehoorzaamheid van eenieder aan Gods wil en de wederzijdse gehoorzaamheid in Christus bevordert. H. Benedictus van Nursia, Regel voor monniken, Regula monasticorum. 72, 6 De apostel Paulus illustreert in de brief aan de Filippenzen wat "uw eenheid van denken (....), uw eenheid in de liefde (....), uw samenhorigheid en eensgezindheid" (Fil. 2, 2) betekent en hoe het werkt in relatie tot het leven van gemeenschap. Hij houdt rekening met twee verleidingen die de basis van het gemeenschapsleven ondermijnen: partijzucht (...) en ijdelheid (....) (Fil. 2, 3, a). Aan de andere kant moet men zich nederig opstellen (....): ofwel door anderen als superieur aan zichzelf te beschouwen, ofwel door het goede en de gemeenschappelijke belangen voorop te stellen (Fil. 2, 3-4). Paulus verwijst vooral naar Hem in wie zij door het geloof een gemeenschap vormen: "Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was" (Fil. 2, 5). De .... van de leerlingen moet degene zijn die van de Vader wordt ontvangen als we "in Christus zijn". De kenosis van Christus (Fil. 2, 7-10) is de radicale vorm van zijn gehoorzaamheid aan de Vader en voor de leerlingen is het de oproep om, in nederigheid, de wil van God in de navolging van onze Meester en Heer te voelen, te denken en gezamenlijk te onderscheiden.

De beoefening van de onderscheiding vormt de kern van synodale processen en gebeurtenissen. Dit is altijd al het geval geweest in het synodale leven van de Kerk. De ecclesiologie van de communio is de specifieke spiritualiteit en praxis die het hele volk van God bij de zending betrekt. waardoor "het vandaag de dag meer dan ooit noodzakelijk is( ..... ) te worden onderwezen in de beginselen en methoden van een onderscheiding, die niet alleen persoonlijk is, maar ook gemeenschappelijk" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Te Palermo tot het Derde Congres van de Kerk in Italiƫ (23 nov 1995), 32 Het komt erop neer dat de Kerk, door de theologische interpretatie van de tekenen van de tijd onder de leiding van de Heilige Geest, de te volgen weg bepaalt en aflegt om Gods plan te dienen dat eschatologisch in Christus wordt gerealiseerd 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 4, maar zich moet actualiseren in iedere kairos van de geschiedenis. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4.11 De gemeenschappelijke onderscheiding maakt het mogelijk om een oproep te ontdekken die God in een bepaalde historische situatie laat horen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 10

De gemeenschappelijke onderscheiding impliceert het aandachtig en moedig luisteren naar de "onuitsprekelijke verzuchtingen van de Geest" Vgl. Rom. 8, 26 die zich een weg banen in de expliciete of zelfs stille schreeuw van het volk van God: "Luister naar God, totdat u met Hem de schreeuw om hulp van het volk hoort; luister naar het volk, totdat u daarin de wil inademt waartoe God ons roept." Paus Franciscus, Toespraak, Aula Paulus VI, Viering van de 50e verjaardag van de oprichting van de Bisschoppensynode (17 okt 2015), 2 De leerlingen van Christus moeten "contemplatieven van het Woord en ook contemplatieven van het volk" zijn. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 154 De onderscheiding moet plaatsvinden in een ruimte van gebed, meditatie, bezinning en studie die uitnodigt om naar de stem van de Geest te luisteren en wordt bemiddeld door een oprechte, serene en objectieve dialoog met de broeders en zusters, die aandacht heeft voor de ervaringen en werkelijke problemen van elke gemeenschap en iedere situatie. Ze heeft plaats in de uitwisseling van gaven en in de convergentie van alle energieƫn met het oog op de opbouw van het Lichaam van Christus en van de verkondiging van het evangelie, in de smeltkroes van de zuivering van onze gevoelens en gedachten die het mogelijk maakt de wil van de Heer te begrijpen, in het zoeken hoe het evangelie ons kan bevrijden van elke hindernis die de openheid voor de Geest kan belemmeren.

Document

Naam: DE SYNODALITEIT IN HET LEVEN EN DE ZENDING VAN DE KERK
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 2 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Collationes
Vert. uit het Spaanse origineel: Peter De Mey en Adelbert Denaux, Collationes
Griekse en Hebreeuwse woorden nog in bewerking
Bewerkt: 17 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam