• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is een groeiend aantal christelijke immigranten die niet in volle gemeenschap zijn met de katholieke Kerk; dit biedt de particuliere Kerken nieuwe mogelijkheden om de oecumenische broederschap te beleven in het leven van iedere dag, en te komen tot een beter wederzijds verstaan tussen Kerken en kerkelijke gemeenschappen, iets wat ver afstaat van gemakkelijk irenisme of proselitisme. Het gaat erom de apostolische geest van liefde te verwerven die enerzijds andermans geweten respecteert en het goede dat in hem gevonden wordt, erkent, maar ook het ogenblik kan afwachten waarop men een instrument wordt voor een diepere ontmoeting tussen Christus en een medemens. De katholieke gelovigen mogen niet vergeten dat het ook een dienst is en een teken van grote liefde, medemensen welkom te heten in de volle gemeenschap met de Kerk.

In alle gevallen, "als priesters, bedienaren of gemeenten die niet in volledige gemeenschap leven met de katholieke Kerk, niet beschikken over een plaats of over de liturgische voorwerpen die nodig zijn om op waardige wijze hun religieuze plechtigheden te vieren, kan de bisschop aan hen toestaan gebruik te maken van een kerk of ander gebouw van katholieken, en kan hij hun ook die voor hun diensten noodzakelijke voorwerpen lenen. In soortgelijke omstandigheden kan aan hen verlof worden gegeven om op katholieke kerkhoven de begrafenisplechtigheid of uitvaartdienst te verrichten." Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 137

Er moet hier ook aan herinnerd worden dat het in bepaalde omstandigheden voor niet-katholieken geoorloofd is samen met de katholieken de Eucharistie te ontvangen, zoals door de recente Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
bevestigd is.

"Terwijl het nooit geoorloofd is om te concelebreren bij afwezigheid van volledige communio, is datzelfde niet waar met betrekking tot het toedienen van de Eucharistie onder bijzondere omstandigheden en jegens individuele personen die behoren tot Kerken of Kerkelijke Gemeenschappen die niet in volle gemeenschap zijn met de katholieke Kerk. In dit geval is het feitelijke doel om tegemoet te komen aan een ernstige geestelijke behoefte met het oog op het eeuwig heil van afzonderlijke gelovigen, maar niet om een intercommunie te praktiseren, die onmogelijk blijft zolang de zichtbare banden van de kerkelijke communio niet zijn bevestigd. In deze zin heeft het Tweede Vaticaans Concilie zich uitgesproken, toen het de te volgen praktijk tegenover Oosterse christenen heeft bepaald die, geheel te goeder trouw gescheiden van de katholieke Kerk levend, spontaan om het ontvangen van de Eucharistie uit handen van een katholieke gewijde ambtsdrager vragen en die daarop op de juiste wijze zijn voorbereid Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 27. Deze handelwijze is daarop bevestigd door de beide Codices, waarin ook, met de noodzakelijke aanpassingen, voorzien is in het geval van de andere, niet-oosterse christenen, die niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk staan Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 844. §§ 3-4 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 671. §§ 3-4." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 45.46. De paus stelt ten dienaangaande voor de katholieken, met verwijzing naar de encycliek Ut Unum Sint: "Omgekeerd kunnen in bepaalde gevallen en vanwege bijzondere omstandigheden ook de katholieken zich voor deze sacramenten wenden tot de ambtsdragers van de Kerken waarin deze sacramenten geldig zijn" (46). "Deze voorwaarden – waarin niet gedispenseerd kan worden – moeten goed in acht worden genomen, ook al gaat het om specifieke afzonderlijke gevallen. Want de afwijzing van één of meer geloofswaarheden met betrekking tot deze sacramenten en, daaronder, de loochening van de waarheid die het voor de geldigheid ervan noodzakelijke vereiste van het gewijde priesterschap betreft ... maakt dat een katholieke gelovige de heilige communie niet zal kunnen ontvangen in een gemeenschap waarin het geldige wijdingssacrament niet aanwezig is"

 

Hoe dan ook dient er speciaal en van beide zijden gelet te worden op de respectievelijke regelingen; ook het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Oecumenisch Directorium
Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)
dringt hierop aan: "Van de katholieken wordt gevraagd oprecht respect te betonen voor de liturgische en sacramentele kerkorde van de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen; eenzelfde respect wordt van deze gevraagd voor de katholieke kerkorde." Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen, Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging, Oecumenisch Directorium (25 mrt 1993), 107

Deze beschikkingen en "de oecumene van het dagelijks leven" zullen ongetwijfeld met betrekking tot de migranten een gunstig effect hebben. De grote liturgische feesten van de verschillende denominaties, de gebruikelijke Werelddagen voor de Vrede, voor [47|Migranten en Vluchtelingen], en ook de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen kunnen aanleiding zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de oecumene.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam