• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het aantal migranten van de Oosterse ritus neemt tegenwoordig steeds sterker toe en behoort een bijzonder pastoraat te krijgen. Wat hen betreft moeten we voor alles herinneren aan de wettelijke verplichting om – voor zover mogelijk – overal zich te houden aan de eigen ritus; deze wordt beschouwd als hun liturgisch, theologisch, geestelijk en disciplinair erfgoed Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 28. § 1 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 72.

Dit betekent dat "zelfs als ze zijn toevertrouwd aan een hiërarch of pastoor van een andere Kerk sui iuris, ze als lid blijven ingeschreven in hun eigen Kerk sui iuris" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 38. Zelfs als men langdurig gewoon was sacramenten te ontvangen volgens de ritus van een andere Kerk sui iuris, volgt daar niet uit dat men bij deze wordt ingeschreven Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 112. § 2. Het is in feite verboden "van ritus te veranderen zonder toestemming van de Apostolische Stoel" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 32 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 112. § 1.

De oosterse katholieke migranten hebben het recht en de plicht hun eigen ritus te volgen, maar zijn ook gerechtigd actief deel te nemen aan liturgische vieringen van iedere andere Kerk sui iuris, dus met inbegrip van de Latijnse Kerk, overeenkomstig de voorschriften in de liturgische boeken Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 403. § 1.

Bovendien moet de hiërarchie zich ervan vergewissen dat zij die vaak contact hebben met gelovigen van een andere ritus deze ritus kennen en respecteren Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 41; ze zal er ook op toezien dat niemand zich vanwege taal of ritus in zijn vrijheid beknot voelt Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 588.

Het Tweede Vaticaans Concilie bepaalt 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 23: "De diocesane bisschop moet, wanneer gelovigen van een andere ritus in zijn bisdom wonen, ervoor zorgen dat in hun geestelijke behoeften wordt voorzien door priesters of parochies van die ritus of door een bisschoppelijke vicaris die met voldoende volmachten is toegerust en eventueel ook tot bisschop wordt gewijd, of ook door zelf de taak te vervullen van een ordinarius van de verschillende ritussen." Daarnaast "kan de bisschop een of meer bisschoppelijke vicarissen aanstellen die van rechtswege ... ten aanzien van gelovigen die tot een bepaalde ritus behoren die bevoegdheid hebben welke door het algemeen recht aan een vicaris-generaal wordt toegekend" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 27.

In aansluiting bij het decreet van het Concilie stelt het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 383. § 2: "Indien de bisschop gelovigen van verschillende ritus heeft, dient hij te voorzien in hun geestelijke behoeften, hetzij door priesters of parochies van deze ritus hetzij door een bisschoppelijk vicaris." Volgens can. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
"beschikt deze laatste over dezelfde gewone macht die krachtens het universeel recht aan een vicaris-generaal toekomt" Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 476, ook wat de gelovigen van een bepaalde ritus betreft. Nadat het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
in can. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
heeft gezegd dat een parochie in het algemeen territoriaal dient te zijn, stelt het vast: "waar het aanbeveling verdient dienen personele parochies opgericht te worden, bepaald op grond van de ritus." Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 518

Wanneer dit gebeurt zullen deze parochies juridisch deel uitmaken van het Latijns diocees, en de parochiepriesters van bovengenoemde ritus zijn leden van het diocesaan presbyterium van de Latijnse bisschop. Toch moet worden opgemerkt dat, ook al vallen deze gelovigen bij de in voornoemde canones voorziene veronderstelling onder de jurisdictie van de Latijnse bisschop, het passend is dat de bisschoppen eerst overleggen met de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de betreffende hiërarchie, meer in het bijzonder met de patriarch daarvan, alvorens personele parochies op te richten en een priester aan te wijzen als medewerker, pastoor of bisschoppelijk vicaris.

Men bedenke dat het CCEO Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 193. § 3; bepaalt dat in het geval de eparchiële bisschoppen "op deze wijze priesters, pastoors of syncelles aanstellen om te zorgen voor de christengelovigen van de patriarchale Kerken" zij "contact dienen op te nemen met de daarbij betrokken patriarchen, en met hun toestemming op eigen gezag handelend moeten optreden, waarbij zij zo spoedig mogelijk daarvan de Apostolische Stoel op de hoogte stellen. Als echter om een of andere reden de patriarchen hun instemming onthouden, moet de zaak worden voorgelegd aan de Apostolische Stoel." Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 202.207.322. Aangaande de voorzieningen voor de coördinatie van verschillende ritussen op hetzelfde territorium Ofschoon er in het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
een soortgelijke regeling ontbreekt, dient ze per analogie ook van toepassing zijn voor de bisschoppen van de Latijnse diocesen.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam