• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met betrekking tot katholieke migranten zorgt de Kerk voor een op hen toegespitst pastoraat dat bepaald wordt doordat er verscheidenheid is van taal, oorsprong, cultuur, etniciteit en traditie of doordat ze behoren tot een bepaalde Kerk sui iuris met een eigen ritus. Dat alles vormt vaak een belemmering voor een volledige en snelle opname van de migranten in de plaatselijke territoriale parochies; het kan aanleiding zijn om voor de gelovigen van bepaalde Kerken sui iuris eigen parochies of een eigen hiërarchie te stichten.

De emigrant moet zich losmaken van allerlei zaken, zoals geboortegrond, familie, taal enzovoort: daar mag niet nog eens bijkomen dat hij zijn ritus of religieuze identiteit zou moeten prijsgeven.

Als groepen immigranten bijzonder talrijk en homogeen zijn, moet men hen aansporen hun eigen katholieke traditie te bewaren. Met name dient men ervoor te zorgen dat priesters die de taal van de immigranten spreken, en hun cultuur en ritus bezitten, aan hen goed georganiseerde bijstand verlenen, en daarbij de meest geschikte juridische vorm kiezen van die welke voorzien zijn in het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
.

In ieder geval kan niet genoeg benadrukt worden hoe noodzakelijk een innige verbondenheid is tussen missies die op taal en ritus berusten, en territoriale parochies. Er moet ook naar gestreefd worden dat men elkaar leert kennen, daarbij alle gelegenheden aangrijpend die het pastoraal werk biedt, om de immigranten te betrekken bij het parochieleven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 28.

Mochten er te weinig immigranten zijn om een speciaal pastoraat voor hen te organiseren, dan dient de particuliere Kerk in het gastland hun hulp te bieden om de bezwaren die gepaard gaan met het moeten prijsgeven van hun oorspronkelijke gemeenschap, en de grote moeilijkheden om ingeburgerd te raken in het gastland, te boven te komen. Op plaatsen waar weinig immigranten zijn is het bijzonder nuttig als de pastorale medewerkers, religieuzen en leken, in nauwe samenwerking met de migrantenzielzorger zorgen voor catechetische vorming en stimulering van de liturgie Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 51.73 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 51.

Er dient hier ook gewezen te worden op de noodzaak speciale pastorale zorg te verlenen aan technici, beroepskrachten en buitenlandse studenten die voor een zekere tijd verblijven in landen waar de meerderheid uit moslims of een andere godsdienst bestaat. Als deze tijdelijke immigranten aan hun lot worden overgelaten en geen geestelijk leidsman hebben, bestaat de kans dat zij, in plaats van een christelijk getuigenis te geven, oorzaak zijn van verkeerde oordelen over het christendom. Wij zeggen dit, terwijl we volledig de weldadige invloed erkennen van duizenden en duizenden christenen die in deze landen een goed getuigenis geven, of van voormalige migranten van andere godsdiensten, die afkomstig zijn uit landen waar de christenen een minderheid vormen, en die naar huis terugkeren na een verblijf in overwegend katholieke gebieden.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam