• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De ecclesiologische grondslagen van het migrantenpastoraat zullen ook bijdragen tot het vorm geven aan een liturgie die groter aandacht heeft voor de historische en antropologische aspecten van de migraties, zodat de liturgische vieringen een levende uiting worden van de gemeenschap van gelovigen die hic et nunc de wegen van het heil bewandelen.

Hierbij komt ook de vraag aan de orde hoe de verhouding is van de liturgie tot het karakter, de traditie en de eigen aard van de verschillende culturele groepen, en hoe het pastoraat op de heel eigen sociale en culturele situatie van dergelijke groepen moet ingaan bij haar streven naar een speciaal op hen afgestemde liturgische vorming en dynamiek Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 23, waardoor in de particuliere Kerk de actieve deelname van de gelovigen gestimuleerd wordt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 69-72.78-80.

Gezien het geringe aantal priesters moeten dezen de leken in het niet-gewijde dienstwerk een belangrijke rol laten spelen. Daar waar geen priesters beschikbaar zijn moet men de mogelijkheid overwegen om, ook in migrantengemeenschappen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1248. § 2, zogeheten zondagsbijeenkomsten zonder priester te organiseren, waaronder men bidt, het Woord van God verkondigt en de Eucharistie wordt uitgereikt Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 37 onder leiding van een diaken of een daartoe gemachtigde leek. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 23

Het tekort aan priesters voor de migranten kan immers gedeeltelijk worden opgeheven door bepaalde diensten in de parochie conform het CIC toe te vertrouwen aan goed opgeleide leken Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 228. § 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 230. § 3 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517. § 2.

Verder dient men zich te houden aan de algemene normen die reeds door de Heilige Stoel zijn uitgevaardigd, en waarnaar verwezen wordt in de apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dies Domini
Over de heiliging van de zondag
(31 mei 1998)
: "Met het oog op de gevallen waarin het onmogelijk is de eucharistie te vieren, doet de Kerk de aanbeveling de gelovigen bijeen te laten komen voor een zondagse samenkomst zonder priester, volgens de aanwijzingen en richtlijnen van de Heilige Stoel, waarvan de toepassing is toevertrouwd aan de plaatselijke Bisschoppenconferenties." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 53 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium voor de viering van de zondagse eredienst zonder priester, Christi Ecclesia (2 juni 1988), 18-50 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Interdicasteriƫle Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 4.11

In verband hiermee zullen de priesters moeten doen wat zij kunnen om het volk van God dieper te doen beseffen hoe nodig echte roepingen tot het ambtelijk priesterschap zijn voor het leven van iedere particuliere Kerk; ook onder de migranten moeten zij de roepingen tot het gewijde ambt sterk bevorderen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 31-32 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 53-54.

Daarnaast dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan volksvroomheid, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Directorium over volksvroomheid en liturgie. Principes en richtlijnen (9 apr 2002) Internationale Theologische Commissie, Geloof en inculturatie, Fides et inculturatio (8 okt 1988). derde deel, hedendaagse inculturatieproblemen, 2-7, in: EV 11 (1988-1989), 876-878 want deze is kenmerkend voor veel migrantengemeenschappen. Men moet erkennen dat "wanneer ze verstandig wordt geleid, en wel vooral door een vaste evangelisatiemethode, ze veel goeds bevat" H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 48; daarnaast moeten we bedenken dat ze voor veel migranten een wezenlijke band vormt met de Kerk waaruit ze afkomstig zijn, en met de wijze waarop zij het geloof verstaan en beleven. Er is hier een grondige evangelisering nodig, en de plaatselijke katholieke gemeenschap moet in de gelegenheid worden gesteld om bepaalde vormen van de vroomheid van migranten te leren kennen en waarderen, zodat ze begrijpelijk worden. Uit deze gemeenschappelijke geest kan zich een liturgie ontwikkelen waaraan actiever wordt deelgenomen, een die beter geïntegreerd is en een grotere geestelijke rijkdom bezit.

Dit gaat ook op voor de relatie met de verschillende Oosterse katholieke Kerken. De viering van de liturgie volgens de ritus van de eigen Kerk sui iuris is immers van belang om de geestelijke identiteit te beschermen van katholieke migranten uit het Oosten; datzelfde geldt overigens ook voor het gebruik van hun eigen taal in de liturgische bijeenkomsten. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 4.6

Wegens de bijzondere omstandigheden waarin de migranten leven moet de pastoraal – steeds in liturgisch opzicht – ook veel ruimte geven aan het gezin als ‘huiskerk’, aan gemeenschappelijk gebed, aan familie-bijbelgroepen, aan het in gezinsverband gedenken van het liturgisch jaar Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 78. Ook verdienen de zegeningen in het gezin die in het Rituale der Zegeningen staan de nodige aandacht. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984)

Bovendien ziet men tegenwoordig een nieuw streven om de gezinnen te betrekken bij de voorbereiding op het ontvangen van de Sacramenten; dit kan aan de christelijke gemeenschappen een nieuwe vitaliteit geven. Op die wijze immers ontdekken vele jonge mensen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 53 welke waardevolle hulp bepaalde methoden hun kunnen bieden om hun geloof en leven als christen te versterken.

Bijzonder gevaarlijk voor het geloof is in onze tijd het godsdienstig pluralisme, in de zin van relativering en syncretisme inzake de godsdienst. Om daartegen in te gaan moeten nieuwe pastorale initiatieven genomen worden waarmee aan dit verschijnsel het hoofd kan worden geboden: naast het steeds groeiend aantal sekten Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Werelddag voor migranten en mensen onderweg 1991, Ethische en religieuze implicaties door de migratie (21 aug 1991) Secretariaten voor de Eenheid van de Christenen, voor de Niet-Christenen en voor de Niet-Gelovigen en Pauselijke Raad voor de Cultuur, Het verschijnsel van de sekten of de nieuwe godsdienstige bewegingen: een pastorale uitdaging (Vaticaanstad 1986); Sekten en nieuwe godsdienstige bewegingen: teksten van de katholieke Kerk (1986-1994) (door de werkgroep over de nieuwe godsdienstige bewegingen) (Vaticaanstad 1995). Vgl. Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, Jezus Christus, de drager van het levende water. Een Christelijke reflectie op "New Age" (3 feb 2003) is het een van de ernstigste kwesties van onze tijd.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam