• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De voortdurende zorg van de Kerk voor de religieuze, sociale en culturele bijstand aan de migranten waarvan het Magisterium blijk geeft, wordt daarnaast geconcretiseerd in de speciale, door de Heilige Stoel daartoe opgerichte organen.

De grondgedachte daarvan is te vinden in het memorandum Pro emigratis catholicis van de zalige Giovanni Battista Scalabrini. Hij was zich bewust van de moeilijkheden die het gevolg waren van de verschillende nationalistische stromingen in het buitenland, en stelde daarom de Heilige Stoel voor, een pauselijke Congregatie (of Commissie) op te richten voor alle katholieke emigranten. Deze Congregatie, bestaande uit vertegenwoordigers uit verschillende landen, zou tot doel hebben "geestelijke bijstand te verlenen aan de emigranten in de verschillende omstandigheden en fasen van dit gebeuren, met name in de beide Amerika’s, en zo het katholieke geloof in hun hart te bewaren". Giovanni Battista Scalabrini, Memorandum voor de instelling van een pauselijke commissie Pro emigratis catholicis (4 mei 1905), in: S. Tomasi en G. Rosoli: ‘Scalabrini e le migrazioni moderne. Scritti e carteggi’ (Turijn 1997), 233.

Geleidelijk kreeg deze intuïtie vorm. Na de hervorming van de Romeinse Curie door Pius X werd in 1912 binnen de Consistoriale Congregatie het eerste Bureau opgericht voor migratievraagstukken; in 1970 stelde paus Paulus VI de pauselijke Commissie in voor het pastoraat van migratie en toerisme, die in 1988 met de apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
de Pauselijke Raad voor Migratie en Toerisme zou worden. Aan deze Raad werd de zorg toevertrouwd voor allen die "gedwongen waren hun vaderland te verlaten of geen vaderland hadden": asielzoekers en ballingen, migranten, zwervers en circusvolk, zeelieden, aan boord of aan de wal, allen die zich buiten hun woonplaats bevinden, mensen die op luchthavens en in vliegtuigen werken. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 149-151

Het is dus de plicht van de Pauselijke Raad geschikte pastorale initiatieven te ontwikkelen, bevorderen en stimuleren ten behoeve van mensen die uit vrije keuze of door noodzaak gedwongen hun gebruikelijke woonplaats verlaten, en aandachtig de sociale, economische en culturele problemen na te gaan die vaak de oorzaak zijn van dergelijke veranderingen van woonplaats.

De Pauselijke Raad richt zich rechtstreeks tot de Bisschoppenconferenties en hun regionale Raden, tot de verschillende hiërarchische structuren van de betrokken katholieke Oosterse Kerken en tot de individuele bisschoppen en hiërarchen. Met alle respect voor ieders verantwoordelijkheid dringt zij bij hen er op aan, zorg te dragen voor een gericht pastoraat voor de bevolkingsgroepen die te maken hebben met het steeds verder oprukkende verschijnsel van mensen die voortdurend op weg zijn, en geëigende voorzieningen te treffen zoals de veranderende omstandigheden die vragen.

Sinds kort heeft het migratieaspect zelfs in de oecumenische betrekkingen een plaats gekregen. Daardoor is het aantal eerste contacten met de andere Kerken en kerkgemeenschappen sterk gegroeid. Eenzelfde toekomstbeeld daagt ook op voor de interreligieuze dialoog. De Pauselijke Raad zelf is in de persoon van haar leiders en medewerkers soms in internationaal verband aanwezig om de Heilige Stoel te vertegenwoordigen bij bijeenkomsten van multilaterale organisaties.

Onder de voornaamste katholieke organisaties voor bijstand aan migranten en vluchtelingen mag niet onvermeld blijven dat in 1951 de Internationale Katholieke Migratie Commissie werd opgericht. Ze heeft grote verdiensten vanwege de hulp die ze in dit vijftigtal jaren in christelijke geest bood aan regeringen en internationale organisaties, en voor haar eigen bijdrage bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor migranten en vluchtelingen in de gehele wereld. De dienst door de Commissie in de voorbije tijd, en ook thans nog, verleend, zo verzekerde Johannes Paulus II, Paus Johannes Paulus II, Toespraak tot de leden van de Internationale Katholieke Migratie Commissie, 4, in: OR 12-13 november 2001, 6 "heeft te maken met een dubbele trouw: aan Christus ... en aan de Kerk". Haar werk "is een zeer vruchtbaar element geweest van oecumenische en interreligieuze samenwerking". Paus Johannes Paulus II, Toespraak tot de leden van de Internationale Katholieke Migratie Commissie, 4, in: OR 12-13 november 2001, 6

Tot slot: we mogen niet de krachtige inzet vergeten van de verschillende Caritas-organisaties en andere liefdadigheids- en solidariteitsorganisaties ten dienste van migranten en vluchtelingen.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam