• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liefde van Christus voor de migranten laat ons geen rust Vgl. 2 Kor. 5, 14 om opnieuw naar hun problemen te kijken waarmee tegenwoordig de gehele wereld in aanraking komt. Op een of andere wijze hebben alle landen te maken met migratie; het maatschappelijk, economisch, politiek en godsdienstig leven wordt er sterk door beïnvloed, en migratie wordt steeds meer een blijvend structureel gebeuren. Vaak wordt ze bepaald door de vrije beslissing van de migranten, welke in veel gevallen wordt ingegeven niet alleen door redenen van economische aard maar ook door culturele, technische en wetenschappelijke redenen. Ze weerspiegelt de wereldwijde onevenwichtigheden op sociaal en economisch gebied, en ook op dat van de bevolkingsopbouw, waardoor mensen ertoe worden gebracht te emigreren.

Dit verschijnsel komt ook voort uit overdreven nationalisme, en in sommige landen zelfs uit haat en systematische of gewelddadige uitsluiting van etnische of godsdienstige minderheden bij burgerlijke, politieke of godsdienstige conflicten, waardoor alle werelddelen geteisterd worden. Door deze conflicten zwellen de stromen vluchtelingen en ballingen aan, en vermengen zich vaak met de stromen migranten. Er worden daarbij ook gastlanden betrokken waarin etnische groepen en mensen met verschillende taal en cultuur bij elkaar worden gebracht, met het risico van onderlinge tegenstellingen en botsingen.

Maar door migratie leren mensen elkaar ook kennen. Ze biedt gelegenheid voor gesprek en gemeenschap en ook voor integratie op verschillende niveaus. Paus Johannes Paulus II heeft hierop gewezen in zijn Boodschap voor de Wereldvrededag 2001: "In veel beschavingen heeft immigratie nieuwe groei en een verrijking opgeleverd. In andere gevallen is er een culturele scheiding blijven bestaan tussen de lokale bevolking en de immigranten, maar heeft men wel bewezen dat men naast elkaar kan leven, elkaar respecteert en de diversiteit aan gebruiken accepteert of tolereert." H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2001, Dialoog tussen culturen voor een beschaving van liefde en vrede (8 dec 2000), 12 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 55

Het is geen eenvoudige uitdaging waarmee de huidige migratie ons confronteert, omdat ze in verband staat met kwesties op het gebied van economie, sociaal welzijn, politiek, cultuur, gezondheid en veiligheid. Alle christenen moeten op deze uitdaging ingaan; het is niet alleen maar een zaak van goedwillendheid of charisma van enkelen onder hen.

Maar we mogen niet zwijgend voorbijgaan aan de edelmoedige reactie van mannen en vrouwen, genootschappen en organisaties, die bij het zien van hoe talloze mensen onder emigratie te lijden hebben, opkomen voor de rechten van gedwongen of vrijwillige migranten en hen verdedigen. De betrokkenheid van deze mensen kan vooral worden toegeschreven aan de compassie van Jezus, de barmhartige Samaritaan, die de heilige Geest in het hart van mensen van goede wil overal verwekt, ook in de Kerk "waarin weer opnieuw het mysterie van haar Stichter, het mysterie van leven en dood tot leven komt". Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers, Rondzendbrief over de Kerk en de menselijke mobiliteit (26 mei 1978), 8 De door de Heer aan de Kerk toevertrouwde zending om het Woord van God te verkondigen is bovendien vanaf het begin nauw verbonden met de geschiedenis van christenen die emigreerden.

Daarom hebben we deze Instructie willen schrijven. Het voornaamste doel ervan is in te gaan op de geestelijke en pastorale noden van migranten, en van migratie meer en meer een instrument te maken van dialoog en verkondiging van de christelijke boodschap. Daarnaast wil dit document een antwoord geven op enkele belangrijke behoeften van deze tijd. Het is hierbij noodzakelijk rekening te houden met de nieuwe normen van de twee thans geldende Canonieke Wetboeken voor de Latijnse en de Oosterse katholieke Kerken. Wij willen ook ingaan op de bijzondere noden van de steeds talrijker migranten die behoren tot de katholieke Oosterse Kerken. Ook moet het oecumenisch aspect van de migratie voor de geest worden gehouden, omdat onder de stroom migranten zich christenen bevinden die niet in volledige communio zijn met de katholieke Kerk, alsmede het interreligieus aspect omdat onder de migranten steeds meer aanhangers zijn van andere godsdiensten, met name moslims. Ten slotte moet ons pastoraat openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in de pastorale structuren zelf, en tegelijk verbondenheid waarborgen tussen de medewerkers in deze speciale pastorale arbeid en de plaatselijke hiërarchie.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam