• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarna heeft het Tweede Vaticaans Concilie belangrijke richtlijnen opgesteld over een dergelijk speciaal pastoraat. Het vroeg dat vooral de christenen zich van het migratieverschijnsel op de hoogte zouden stellen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 65-66 en de invloed beseffen die emigratie heeft op het leven. Er wordt gewezen op het recht te emigreren Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 65, H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 106. In het eerste deel van de Encycliek Pacem in terris wordt herinnerd aan het recht om te emigreren en te immigreren: "Ieder mens heeft het recht zich te verplaatsen en te vestigen binnen de politieke gemeenschap waarvan hij een burger is; wanneer daar goede redenen toe zijn heeft hij ook het recht in andere politieke gemeenschappen te immigreren en er zich te vestigen", in: a.w., 263. de waardigheid van de migranten Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 66, de noodzaak een einde te maken aan de verschillen in sociale en economische ontwikkeling Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 63 en in te gaan op de werkelijke behoeften van de mens. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 84

Overigens erkent het Concilie dat in bepaalde omstandigheden de burgerlijke gezagsdragers het recht hebben de migrantentoevloed te regelen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 87

Het volk van God, zo zegt de Concilietekst, moet een edelmoedige bijdrage leveren voor de oplossing van het emigratievraagstuk, en met name de leken wordt gevraagd hun samenwerking naar alle sectoren van de samenleving uit te breiden Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 10 en zo de ‘buurman’ te worden voor de migrant Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 27. De Concilievaders vragen om bijzondere aandacht "voor gelovigen die wegens hun levensomstandigheden onvoldoende profijt hebben van de gewone algemene zielzorg van de parochieherders, of zelfs daar geheel buiten vallen, zoals het geval is met zeer veel immigranten, met ballingen en vluchtelingen, met zeelui en met luchtvaartpersoneel, met zwervers en dergelijken. Er moet naar geëigende pastorale methoden wordt gezocht – zo gaan ze verder – om ook het geestelijk leven van mensen die voor ontspanning andere landen bezoeken te verzorgen. Vooral op nationaal niveau dienen de Bisschoppenconferenties – benadrukken ze tot slot – aandacht te schenken aan de meer urgente vragen rond deze mensen en met vereende krachten eensgezind hun geestelijke verzorging te behartigen en te begunstigen met behulp van daartoe geschikte middelen en instellingen. Daarbij dienen zij vooral te letten op de richtlijnen welke door de Apostolische Stoel ofwel reeds gegeven zijn of nog gegeven moeten worden en op de aanwezigheid van geschikte omstandigheden van tijd, van plaats en van personen." Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 18 Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Het Huisgezin van Nazareth - Over de geestelijke verzorging van de emigranten, Exsul Familia Nazarethana (1 aug 1952) Vgl. H. Paus Pius X, Motu Proprio, Iam Pridem (19 mrt 1914) Vgl. Congregatie van het Consistorie, Leges Operis Apostolatus Maris (21 nov 1957). auctoritate Pii Div. Prov. PP XII conditae, in: AAS L (1958), 375-383.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam