• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige broeders,

'Misericordias Domini in aeternum cantabo' (De barmhartigheid van de Heer wil ik eeuwig bezingen; (Ps. 89, 2). Aan het einde van de synode welke ons bijeenbracht om ons te bezinnen op 'verzoening en boete in de zending van de kerk', kan het gevoel dat spontaan uit onze harten opwelt, alleen maar zijn, dat wij de oneindige goedheid van God prijzen en dankzeggen, welke 'zijn grootheid vooral toont door ons genadig te zijn en barmhartigheid te bewijzen' (vgl. Collecte van de 26e zondag door het jaar).

Dit gevoelen brengen wij tot uitdrukking in een geest, welke zich diep bewust is van onze eigen zwakheden en ook die van de gelovigen die aan onze herderlijke zorgen zijn toevertrouwd. Misschien doen wij de waarheid niet tekort, wanneer wij in de moeilijkheden en spanningen die tijdens de discussies naar voren kwamen, een aanwijzing zien van hetgeen in het kerkelijk lichaam verzoening en genezing nodig heeft door boete voor de eigen zonden en de zonden van alle mensen. Want de herders dragen de pijnen en kwetsuren van hun kudde, ook al is deze er zich niet van bewust: het is de genade van de synode dat deze pijnen en kwetsuren zodanig in het licht worden gesteld, dat wij de genezing ervan verkrijgen en heling door er boete voor te doen door de genade van de verzoening. De synodevaders hebben in hun discussies ervaren wat het voorwerp van de boete moet zijn, namelijk datgene waarvan vergeving van God moet worden verkregen. Bewogen door dit bewustzijn is gedurende de synodezittingen meer dan eens de wil naar voren gekomen om uiterlijk, door een gemeenschappelijke daad van boete, uiting te geven aan wat het thema van onze werkzaamheden vormde gedurende deze laatste weken. Een dergelijke daad van boete was de vrome oefening van de kruisweg welke wij aan het eind van de synode hielden. Door de overweging van het lijden van Christus hebben wij ons naar de bedoelingen van het jaar van de verlossing gevoegd, welke in elke afzonderlijke kerk worden voortgezet. In Rome vieren wij het in de parochies, in elke basiliek en vooral in de Vaticaanse basiliek van Sint Pieter.

Ik dank alle broeders in het bisschopsambt, die samen met mij op 25 maart het jubileum van de verlossing hebben geopend en die in hun bisdommen voor de viering ervan zorg dragen.

Ik dank ook allen die dit jaar naar Rome komen. Het aantal pelgrims is vooral de laatste maanden zeer toegenomen. Het is ook troostend dat veel mensen tot het sacrament van de boete naderen. Wij dragen er zorg voor dat het aantal biechtvaders voldoende is.

Het plan een buitengewoon jubileum af te kondigen in verband met de 1950e verjaardag van de verlossing werd pas laat opgevat. De H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Opgaan naar de Verlosser
Toespraak over het komend heilig jaar tot de Curie-Kardinalen bij hun overbrengen van de Kerstwensen
(23 december 1982)
. Ofschoon de voorbereiding vrij bescheiden was, heeft het initiatief toch blijkbaar de gemoederen zeer aangesproken. Het lijkt namelijk te beantwoorden aan een door velen gevoelde behoefte. Deze behoefte bestaat in feite ten aanzien van het mysterie van de verlossing als bron van verzoening en boete in de kerk en in de wereld van deze tijd. Ongetwijfeld blijkt in deze behoefte de angst waardoor de mens van het tweede millennium dat ten einde loopt, wordt aangegrepen.

Document

Naam: "UW GUNSTEN HEER WIL IK BEZINGEN" (PS. 89, 2)
Tijdens de plechtige concelebratie ter afsluiting van de 6e Gewone Algemene vergadering van de Bisschoppensynode
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 oktober 1983
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam