• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tegen de achtergrond van wat wij tot dusverre gezegd hebben worden enige andere woorden van Jezus die verschrikken en ontstellen, begrijpelijker. Wij kunnen ze de woorden van de “niet vergeving” noemen. Zij worden ons bericht door de synoptici, met betrekking tot een speciale zonde die genoemd wordt “lastering van de Heilige Geest”. In hun drievoudige redactie zijn zij als volgt weergegeven:

Matteüs: “Iedere zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden; maar wie zich kant tegen de Heilige Geest, zal geen vergiffenis verkrijgen, noch in deze noch in de komende wereld” (Mt. 12, 31s.).

Marcus: “Alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis”. (Mc. 3, 28s.).

Lucas: “Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon zal het vergeven worden; maar hem die de Heilige Geest heeft gelasterd, zal het niet vergeven worden” (Lc. 12, 10).

Waarom kan de lastering van de Heilige Geest niet vergeven worden? Hoe moet men deze lastering verstaan? Sint Thomas van Aquino antwoordt dat het gaat om een zonde die vanwege haar aard onvergeeflijk is omdat zij de elementen uitsluit waardoor de vergiffenis van de zonden tot stand komt” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II q. 14 a. 3 Vgl. H. Augustinus, Brieven, Epistulae. 185, 11, 48-49: PL 33, 814s Vgl. H. Bonaventura, Commentarium in Evangelium Lucae. XIV, 15-16 Vgl. H. Bonaventura, Ad Claras Aquas. VII, 314s.

Volgens deze uitleg bestaat de lastering niet eigenlijk in de belediging van de Heilige Geest met woorden; zij bestaat in de weigering het heil te aanvaarden dat God de mensen aanbiedt door de Heilige Geest die werkt uit kracht van het kruisoffer. Als de mens het “aantonen van de zonde” afwijst dat van de Heilige Geest komt en heil betekent, dan wijst hij tevens de “komst” van de Helper af – de “komst” die werkelijkheid is geworden in het paasmysterie, in eenheid met de verlossende kracht van het bloed van Christus: het bloed dat het “geweten zuivert van dode werken”.

Wij weten dat de vergiffenis van de zonden vrucht van deze zuivering is. Daarom blijft wie de Geest en het bloed afwijst, in de “dode werken”, in de zonde. En de lastering van de Heilige Geest bestaat juist in de radicale weigering de vergeving te aanvaarden welke Hij in het innerlijk schenkt en die waarachtige bekering veronderstelt welke Hij in het geweten beperkt. Als Jezus zegt dat de lastering van de Heilige Geest niet vergeven kan worden, noch in deze noch in de komende wereld, dan is het omdat deze “niet vergeving” verbonden is met de “niet bekering” als met haar oorzaak, namelijk met de radicale weigering zich te bekeren. Wat de weigering betekent om naar de bronnen van de verlossing te gaan die toch “altijd” open blijven in heilseconomie waarin de zending van de Heilige Geest vervuld wordt die een oneindig vermogen heeft om uit deze bronnen te putten: “Hij zal van Mij ontvangen”, heeft Jezus gezegd. Op deze wijze voltooit Hij in de zielen van de mensen het werk van de verlossing dat door Christus volbracht is, en deelt er de vruchten van uit. De lastering van de Heilige Geest is de zonde welke de mens bedrijft die zich het vermeende recht aanmatigt in het kwaad te volharden – in welke zonde ook – en zo de verlossing weigert. De mens blijft opgesloten inde zonde en maakt van zijn kant de bekering onmogelijk en bijgevolg ook de vergeving van de zonden die het hij niet wezenlijk of belangrijk voor zijn leven beschouwt. Dit is een gesteltenis van geestelijke ondergang, want de lastering van de Heilige Geest maakt het de mens onmogelijk de gevangenis te verlaten waarin hij zichzelf opgesloten heeft, en zich open te stellen voor de goddelijke bronnen van de zuivering van het geweten en de vergeving van de zonden.

Document

Naam: DOMINUM ET VIVIFICANTEM
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 mei 1986
Copyrights: © 1986 Stg. Verkondiging van het Bisdom Roermond
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam