• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vanaf dit eerste getuigenis op Pinksteren is de werking van de Geest der waarheid, die “de wereld het overtuigend bewijs levert van de zonde” van de verwerping van Christus, stelselmatig verbonden met het getuigenis over het paasmysterie: het mysterie van de Gekruisigde en Verrezene. En in deze verbinding openbaart het “aantonen van de zonde” zijn heilsdimensie. Want het is een “aantonen” dat niet alleen maar tot doel heeft de wereld aan te klagen en nog minder haar te veroordelen. Jezus Christus is niet in de wereld gekomen om haar te oordelen en te veroordelen maar om haar te redden Vgl. Joh. 3, 17 Vgl. Joh. 12, 47 . Dit wordt reeds benadrukt in de eerste apostolische redevoering op Pinksteren. Petrus roept uit: “Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt” (Hand. 2, 36). En als de aanwezigen vervolgens vragen: “Wat moeten wij doen, mannen broeders?”, antwoordt Petrus: “Bekeert u en iedere van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen” (Hand. 2, 37s.)

Op deze wijze wordt het “aantonen van de zonde” tevens een aantonen van vergiffenis van de zonden, uit kracht van de Heilige Geest. In zijn redevoering te Jeruzalem spoort Petrus tot bekering aan, zoals Jezus zijn toehoorders aanspoorde aan het begin van zijn Messiaanse activiteit Vgl. Mc. 1, 15 . De bekering vereist dat men de zonde onderkent en zij sluit een innerlijk oordeel van het geweten in. Dit oordeel dat een bewijs is van de werking van de Geest der waarheid in het innerlijk van de mens, wordt tegelijk het nieuwe begin van de gave van de genade en de liefde: “Ontvangt de Heilige Geest” (Joh. 20, 22). Zo ontdekken wij in het “aantonen van de zonde” een tweevoudige schenking: de gave van de waarheid van het geweten en de gave van de waarheid van het geweten en de gave van de zekerheid van de verlossing. De Geest der waarheid en de Helper.

Het “aantonen van de zonde” door middel van het dienstwerk van de apostolische verkondiging in de beginnende Kerk wordt – onder de aandrang van de Geest die op Pinksteren is uitgestort – in verband gebracht met de verlossende kracht van de gekruisigde en verrezen Heer. Zo wordt de belofte over de Heilige Geest die voor Pasen is gedaan, vervuld: “Hij zal aan u verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft”. Als Petrus dus tijdens het pinkstergebeuren spreekt over de zonde van hen die “niet geloofd hebben” Vgl. Joh. 16, 9 en Jezus van Nazaret uitgeleverd hebben aan een smadelijke overwinning die in zekere zin behaald is door middel van de grootste zonde die de mens kon bedrijven: het doden van Jezus, de Zoon van God, één in wezen met de Vader! Op gelijke wijze overwint de dood van de Zoon van God de dood van de mens: “Ero mors tua, o mors” – “Ik zal uw dood zijn, o dood” – (Hos. 13, 14) Vgl. 1 Kor. 15, 55 , zoals de zonde van de kruisiging van de Zoon van god de menselijke zonde “overwint”! De zonde die bedreven werd te Jeruzalem op Goede Vrijdag – en ook iedere zonde van de mens. Op de grootste zonde van de mens antwoordt de Verlosser immers in zijn hart met de gave van de hoogste liefde die het kwaad van alle zonden van de mensen overtreft. Op grond van dit vaste geloof aarzelt de Kerk niet ieder jaar in de Romeinse liturgie gedurende de paaswake te herhalen: “O, felix culpa!” – “o, gelukkige schuld!” -, in de lofzang van de diaken op de verrijzenis, het “Exsultet”.

Document

Naam: DOMINUM ET VIVIFICANTEM
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 mei 1986
Copyrights: © 1986 Stg. Verkondiging van het Bisdom Roermond
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam