• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De term monialen verwijst, volgens het recht, behalve naar de religieuzen met plechtige geloften, ook naar hen die in kloosters eenvoudige geloften afleggen, zowel eeuwige als tijdelijke. De Kerk wijst, onder de vrouwen die door de professie van de evangelische raden aan God gewijd zijn, alleen aan de monialen de verplichting tot het publieke gebed toe, om namens haar als biddende gemeenschap het goddelijk Officie aan God aan te bieden en in koor te vieren.

Het wettelijke begrip monialen is niet in tegenstelling met:

  1. de eenvoudige geloften wettig uitgesproken in kloosters;
  2. het uitoefenen van apostolische werken in verbinding met het contemplatieve leven, hetzij doordat dit werk begonnen is met officiële goedkeuring en met de bevestiging die door de H. Stoel aan sommige ordes is gegeven, hetzij door een wettelijk voorschrift of een toestemming van de Heilige Stoel aan bepaalde kloosters verleend.

Alle kloosters waarin alleen eenvoudige geloften worden afgelegd, kunnen de Heilige Stoel om herstel van de plechtige geloften vragen.

De bijzondere vorm van religieus leven die monialen volgens het charisma van hun Instituut trouw moeten beleven, en waarvoor zij door de Kerk aangewezen zijn, is canoniek contemplatief leven.

De term canoniek contemplatief leven betekent niet het interne en theologische contemplatief leven waartoe alle gelovigen worden uitgenodigd krachtens hun doopsel, maar de uiterlijke belijdenis van religieuze discipline die, zowel door de oefeningen van vroomheid, gebed en versterving, als ook door de bezigheden waar de monialen zich aan moeten wijden, zo geordend is op de innerlijke contemplatie, 3 dat hun hele leven en elke handeling met het verlangen daarnaar gemakkelijk en doeltreffend doordrongen kunnen en moeten worden.

De uitdrukking klooster sui iuris verwijst naar het religieuze huis van een vrouwelijke monastieke gemeenschap die de vereiste werkelijke autonomie van leven bezit, wettig door de Heilige Stoel is opgericht en rechtens juridische autonomie geniet.

Onder Federatie van kloosters verstaat men een structuur van gemeenschap tussen verschillende autonome kloosters van hetzelfde Instituut, opgericht door de Heilige Stoel die de statuten ervan goedkeurt, opdat door het delen van hetzelfde charisma, de gefedereerde kloosters het isolement overstijgen en de reguliere observantie en het contemplatief leven bevorderen.

Onder Associatie van kloosters wordt verstaan een structuur van gemeenschap tussen enkele autonome kloosters van hetzelfde instituut opgericht door de Heilige Stoel, zodat, door het delen van hetzelfde charisma, de bijbehorende kloosters onderling samenwerken volgens de statuten, goedgekeurd door de Heilige Stoel.

Onder Conferentie van de kloosters verstaat men een structuur van gemeenschap tussen verschillende autonome kloosters, behorend tot verschillende instituten in dezelfde regio, opgericht door de Heilige Stoel die de statuten goedkeurt, met als doel het bevorderen van het contemplatieve leven en de samenwerking tussen de kloosters in bepaalde geografische of taalkundige contexten.

Confederatie: een verband van kloosterfederaties, opgericht door de Heilige Stoel die de Statuten goedkeurt, voor de bestudering van thema's met betrekking tot het contemplatieve leven in relatie tot hetzelfde charisma, om een eenvormige richting en een zekere coördinatie te geven aan de activiteit van de afzonderlijke Federaties. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §4.

Internationale Commissie omschrijft een gecentraliseerd orgaan voor dienst en studie ten behoeve van monialen van hetzelfde instituut, opgericht of erkend door de Heilige Stoel die haar statuten goedkeurt, voor de bestudering van thema's met betrekking tot het contemplatieve leven in relatie tot hetzelfde charisma. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §4.

Monastieke Congregatie betekent een structuur van bestuur tussen verschillende autonome kloosters van hetzelfde Instituut, opgericht door de Heilige Stoel, onder het gezag van een presidente, die naar het recht Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 620 Hogere Overste is, en van een Generaal Kapittel, dat in de Monastieke Congregatie het hoogste gezag vormt, overeenkomstig de door de Heilige Stoel goedgekeurde constituties.

De bepalingen van deze Instructie voor de Federatie van kloosters gelden voor de Associatie van Kloosters als voor de Conferentie van Kloosters, op gelijke wijze, rekening houdend met hun eigen aard en hun eigen door de Heilige Stoel goedgekeurde Statuten.

De bepalingen van deze Instructie voor de federatie van klooster zijn congrua congruis referendo van toepassing op de vrouwelijke Monastieke Congregaties, behoudens andersluidende bepalingen van het universele of eigen recht, of indien uit de context of de aard van de dingen iets anders voortvloeit.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam