• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Helaas leiden ideologieën soms tot twee schadelijke fouten. Aan de ene kant die van Christenen die deze behoeften van het Evangelie scheiden van hun persoonlijke relatie met de Heer, van de innerlijke eenheid met Hem, van genade. Zo wordt het Christendom omgevormd tot een soort ngo, waardoor de lichtgevende spiritualiteit, die zo goed geleefd en aanwezig is in de levens van de heilige Franciscus van Assisi, heilige Vincent de Paul, heilige Teresia van Calcutta en vele anderen, ervan beroofd wordt. Voor deze grote heiligen verminderde noch het gebed noch de liefde van God noch de lezing van het Evangelie de passie en effectiviteit van hun toewijding tot hun naaste, integendeel zelfs.

Schadelijk en ideologisch is ook de fout van hen die in hun leven het niet vertrouwen om sociaal betrokken te zijn, omdat zij het voor zichzelf als oppervlakkig, oppervlakkig, werelds, seculier, materialistisch, communistisch of populistisch beschouwen. Of ze relativeren het, alsof er andere, belangrijker zaken zijn, of het enige dat telt is een bepaalde ethische kwestie of oorzaak die ze zelf verdedigen. De verdediging van ongeboren onschuldig leven, bijvoorbeeld, moet helder, vastberaden en gepassioneerd zijn, want het gaat om de waardigheid van menselijk leven, dat altijd heilig is en liefde vereist voor elke persoon, ongeacht zijn of haar ontwikkelingsstadium. Even heilig zijn echter de levens van de armen, de reeds geborenen, de behoeftigen, de verlatenen en de kansarmen, de kwetsbare zieken en ouderen blootgesteld aan heimelijke euthanasie, de slachtoffers van mensenhandel, nieuwe vormen van slavernij en elke vorm van verstoting. Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 388.464. De vijfde algemene conferentie van de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische bisschoppen, in navolging van de constante leer van de Kerk, verklaarde dat de menselijke wezens "altijd heilig zijn, vanaf hun conceptie, in alle stadia van het bestaan, tot hun natuurlijke dood en na de dood", en dat leven moet worden bescghermd "vanaf de conceptie, in al zijn stadia, tot de natuurlijke dood" We kunnen een ideaal van heiligheid niet handhaven dat de ongerechtigheid in deze wereld niet ziet, waar enkelen feestvieren, vrolijk consumeren en hun leven reduceren voor de nieuwste consumptiegoederen, terwijl anderen alleen van verre kunnen toezien terwijl ze hun hele leven in bittere armoede leven.

We horen vaak zeggen dat, met betrekking tot relativisme en de tekortkomingen van onze huidige wereld, de situatie van migranten, bijvoorbeeld, een mindere kwestie is. Sommige Katholieken beschouwen het als een secundair probleem in vergelijking met de 'ernstige' bio-ethische vragen. Dat een politicus die naar stemmen zoekt, zoiets kan zeggen, is begrijpelijk, maar niet voor een Christen, voor wie de enige juiste houding het is om in de schoenen te staan van die broeders en zusters van ons die hun leven riskeren om hun kinderen een toekomst te bieden. Realiseren wij ons niet dat dit precies is wat Jezus van ons eist, wanneer Hij ons vertelt dat we Hem verwelkomen als we de vreemdeling verwelkomen? Vgl. Mt. 25, 35 Sint-Benedictus heeft dit zonder voorbehoud overgenomen.  Hoewel dit leven van zijn monniken misschien "gecompliceerder" maakte, beval hij dat alle gasten die aan de deur van het klooster aanklopten, verwelkomd worden "als Christus" zelf, H. Benedictus van Nursia, Regel voor monniken, Regula monasticorum. 53, 1: PL 66, 749 met een gebaar van verering; H. Benedictus van Nursia, Regel voor monniken, Regula monasticorum. 53, 7: PL 66, 750 en dat de armen en pelgrims "met de grootste zorg en bekommernis" ontvangen moeten worden. Vgl. H. Benedictus van Nursia, Regel voor monniken, Regula monasticorum. 53, 15: PL 66, 751

Iets dergelijks wordt ook door het Oude Testament voorgehouden, wanneer het zegt: “Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen” (Ex. 22, 20). “Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte” (Lev. 19, 34). Daarom gaat het niet om de uitvinding van een paus of een voorbijgaand delirium. Ook wij zijn in de huidige context geroepen de weg van de geestelijke verlichting te beleven die ons de profeet Jesaja liet zien, toen hij zich afvroeg wat God welgevallig is: “Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? Dan breekt uw licht als de dageraad door” (Jes. 58, 7-8).

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam