• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ook de Catechismus van de Katholieke Kerk herinnert ons eraan dat de gave van de genade

“de vermogens van het verstand en de krachten van de wil van een mens te boven gaat”, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1998

en dat

“er tegenover God van de kant van de mens geen verdienste is in de zin van een strikt recht. Tussen Hem en ons is de ongelijkheid grenzeloos”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2007

Zijn vriendschap gaat ons oneindig te boven, kan door ons niet worden gekocht met onze werken en kan alleen een gave van zijn initiatief van liefde zijn. Deze nodigt ons uit met vreugdevolle dankbaarheid voor die gave die wij nooit zullen verdienen, te leven, daar,

“wanneer iemand in genade is, de genade die hij al heeft ontvangen niet meer kan verdienen”. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 114, a. 5

De heiligen vermijden het vertrouwen te stellen in hun daden:

“In de avond van dit leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, omdat ik U, Heer, vraag mijn werken niet te tellen. Iedere gerechtigheid van ons is onvolmaakt in uw ogen” H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Acte d'offrande à l'Amour miséricordieux. Gebeden, 6

Dit is een van de grote, door de Kerk uiteindelijk verworven overtuigingen en wordt zo duidelijk tot uitdrukking gebracht in het Woord van God dat zij buiten iedere discussie blijft. Deze waarheid zou, evenals het hoogste gebod van de liefde, onze levensstijl moeten kenmerken, omdat zij put uit de kern van het Evangelie en ons niet alleen oproept haar te aanvaarden met de geest, maar ook te veranderen in een aanstekelijke vreugde. Wij zullen echter de belangeloze gave van de vriendschap met de Heer niet kunnen vieren, als wij niet erkennen dat ook ons aardse bestaan en onze natuurlijke vermogens een gave zijn. Wij dienen

“vreugdevol te erkennen dat onze werkelijkheid de vrucht is van een gave en ook onze vrijheid te aanvaarden als genade. Dat is het moeilijke tegenwoordig, in een wereld die gelooft iets vanuit zichzelf te bezitten, de vrucht van eigen originaliteit en vrijheid”. Lucio Gera, Sobre el misterio del pobre. in P. Grelot - L. Gera - A. Dumas, El Pobre, Buenos Aires 1962, 103.

Alleen uitgaande van de in vrijheid aanvaarde en nederig ontvangen gave van God, kunnen wij met onze krachtsinspanningen samenwerken om ons steeds meer te laten veranderen. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2010. Dit is tenslotte de katholieke leer omtrent de “verdienste” die op de rechtvaardiging volgt: het betreft de samenwerking van de gerechtvaardigde voor de groei van het genadeleven. Maar deze samenwerking zorgt er geenszins voor dat de rechtvaardiging zelf en de vriendschap met God onderwerp van een menselijke maat worden. Op de eerste plaats komt toebehoren aan God. Het gaat erom onszelf aan te bieden aan Hem die aan ons voorafgaat, Hem onze vaardigheden aan te bieden, onze inzet, onze strijd tegen het kwaad en onze creativiteit, opdat zijn belangeloze gave groeit en zich in ons ontwikkelt: “Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden” (Rom. 12, 1). De Kerk heeft overigens altijd geleerd dat alleen de liefde een groei in het genadeleven mogelijk maakt, omdat, “als ik de liefde niet heb, ik niets ben” (1 Kor. 13, 2).

Toch staan sommige Christenen erop een ander pad te nemen, dat van rechtvaardiging door hun eigen inspanningen, de aanbidding van de menselijke wil en hun eigen vermogens. Dat vertaalt zich in egocentrische en elitaire zelfgenoegzaamheid, zonder ware liefde. Dat komt tot uiting in vele ogenschijnlijk verscheidene houdingen: de obsessie voor de wet, het opgaan in sociale en politieke voordelen, een nauwgezette bezorgdheid voor de liturgie, de leer en het prestige van de Kerk, een ijdelheid omtrent het vermogen om praktische zaken te regelen, en een buitensporige bezorgdheid voor de programma’s van zelfhulp en persoonlijke vervulling. Sommige Christenen besteden hun tijd en energie aan deze dingen, in plaats van zich door de Geest te laten leiden op de manier van liefde, in plaats van gepassioneerd te zijn over het communiceren van de schoonheid en de vreugde van het Evangelie en het zoeken naar de verlorenen onder de immense menigten die dorsten naar Christus. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 95

Niet zelden, in tegenstelling tot de influisteringen van de Geest, kan het leven van de Kerk een museumstuk worden of het bezit van een select aantal mensen. Dit kan gebeuren wanneer sommige groepen Christenen overdreven belang hechten aan bepaalde regels, gebruiken of manieren van handelen. Het Evangelie heeft dan de neiging gereduceerd en ingesnoerd te zijn, beroofd van zijn eenvoud, allure en smaak. Dit is misschien een subtiele vorm van pelagianisme, want het lijkt het leven van genade te onderwerpen aan bepaalde menselijke structuren. Het kan invloed hebben op groepen, bewegingen en gemeenschappen, en het verklaart waarom ze zo vaak beginnen met een intens leven in de Geest, alleen om verstard te raken ... of corrupt.

Wanneer we denken dat alles afhangt van de menselijke inspanning geleid door regels en kerkelijke structuren, maken we onbewust het Evangelie veel te complex en worden we tot slaven van een schema dat weinig poriën open laat voor het werk van genade. St. Thomas van Aquino herinnerde ons eraan dat de geboden die door de Kerk aan het Evangelie worden toegevoegd, gematigd worden genoemd

"niet om het leven van de gelovigen te verzwaren"

omdat anders

"onze religie in slavernij zou veranderen". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 107, art. 4

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam