• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Om heilig te zijn is het niet noodzakelijk bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vaak hebben wij de verleiding te denken dat heiligheid voor hen is weggelegd die de mogelijkheid hebben afstand te houden van gewone bezigheden om veel tijd aan het gebed te wijden. Dat is niet zo. Wij zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen. Ben je een Godgewijde religieus of religieuze? Wees dan heilig door met vreugde je gave te beleven. Ben je gehuwd? Wees dan heilig door lief te hebben en te zorgen voor je echtgenoot of echtgenote, zoals Christus met de Kerk heeft gedaan. Ben je arbeider? Wees dan heilig door op een eerlijke en bekwame wijze je werk te verrichten ten dienste van je broeders en je zusters. Ben je ouder of oma of opa? Wees dan heilig door de kinderen geduldig te leren Jezus te volgen. Heb je gezag? Wees dan heilig door te strijden ten gunste van het algemeen welzijn en af te zien van je persoonlijk belangen. Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, De Kerk: 15. Algemene roeping tot heiligheid (19 nov 2014), 2

Laat de genade van je Doopsel vrucht dragen op een weg van heiligheid. Laat alles voor God openstaan en kies met dat doel voor Hem, kies steeds opnieuw voor God. Verlies de moed niet, omdat je de kracht van de Heilige Geest hebt, opdat dit mogelijk is, en heiligheid in wezen de vrucht van de Heilige Geest in je leven is. Vgl. Gal. 5, 22-23 Wanneer je de verleiding voelt verstrikt te raken in je zwakheid, hef dan je ogen op naar de Gekruisigde en zeg tegen Hem: “Heer, ik ben een arme drommel, maar U kunt het wonder verrichten mij een beetje beter te maken”. In de Kerk, die heilig is en bestaat uit zondaars, zul je alles vinden wat je nodig hebt om naar de heiligheid toe te groeien. De Heer heeft haar met gaven overladen: met het Woord, de Sacramenten, de heiligdommen, het leven van de gemeenschappen, het getuigenis van de heiligen en een veelvormige schoonheid die voortkomt uit de liefde van de Heer, “zoals de bruid zich met haar opschik tooit” (Jes. 61, 10).

Deze heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien door kleine gebaren. Bijvoorbeeld: een dame gaat naar de markt om boodschappen te doen, ze ontmoet een buurman en begint te praten, en de kritiek komt. Maar deze vrouw zegt in zichzelf: "Nee, ik zal over niemand kwaad spreken". Dit is een stap naar heiligheid. Thuis vraagt haar kind haar om over zijn fantasieën te praten en, zelfs als ze moe is, zit ze naast hem en luistert ze met geduld en genegenheid. Dat is nog een offer dat heiligt. Dan ervaart zij een moment van angst, maar onthoudt de liefde van de Maagd Maria, neemt de rozenkrans en bidt met geloof. Dit is een andere manier van heiligheid. Dan gaat zij de straat op, ontmoet een arme man en stopt om met genegenheid met hem te praten. Dit is ook een stap voorwaarts.

Vaak laat het leven grotere uitdagingen zien en nodigt de Heer ons hierdoor uit tot nieuwe bekeringen die het mogelijk maken dat zijn genade in ons bestaan duidelijker zichtbaar wordt “om ons deel te geven aan zijn eigen, eeuwige heiligheid” (Heb. 12, 10). Soms gaat het er alleen maar om een volmaaktere wijze te vinden om wat wij al doen, te beleven:

“Er zijn ingevingen die alleen maar gericht zijn op een buitengewone vervolmaking van de gewone praktijken van een christelijk leven”. H. Franciscus van Sales, Verhandeling over de Liefde van God, Traite de l'Amour de Dieu. Opere complete di Francesco di Sales, IV, Rome 2011, 468 

Toen kardinaal Francis Xavier Nguyên Van Thuân in de gevangenis zat, zag hij ervan af weg te kwijnen door te wachten op zijn bevrijding. Zijn keuze was:

“Ik beleef het huidige ogenblik door het met liefde te overladen”;

en de wijze waarop dit concreet gestalte kreeg, was:

“Ik grijp de gelegenheden aan die zich elke dag voordoen om bijzondere daden op een buitengewone wijze te stellen”. François-Xavier Kardinaal Nguyên Van Thuân, Vijf broden en twee vissen. Het getuigenis van een bisschop. Kerk in Nood

Zo bouwen wij onder aandrang van de goddelijke genade met zeer veel gebaren aan de vorm van heiligheid die God voor ons heeft gewild, maar niet als onafhankelijke wezens, maar “als goede beheerders van Gods veelsoortige genade” (1 Pt. 4, 10). De bisschoppen van Nieuw-Zeeland hebben ons goed getoond dat het mogelijk is lief te hebben met de onvoorwaardelijke liefde van de Heer, omdat de Verrezene zijn machtig leven deelt met onze broze levens:

“Zijn liefde kent geen grenzen en eenmaal gegeven heeft deze zich nooit teruggetrokken. Zij is onvoorwaardelijk geweest en is trouw gebleven. Zo liefhebben is niet gemakkelijk, omdat wij vaak zo zwak zijn. Maar, opdat wij kunnen liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad, deelt Christus zijn eigen verrezen leven met ons. Op deze wijze laat ons leven zijn kracht in werking zien, ook te midden van de menselijke zwakheid”. Nieuw-Zeeland, Healing love (1 jan 1988)

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam