• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ik zie de heiligheid graag in het geduldige volk van God: in de ouders die met zoveel liefde hun kinderen grootbrengen, in de mannen en vrouwen die werken om brood naar huis te brengen, in de zieken, in de oudere religieuzen die blijven glimlachen. In deze vasthoudendheid om dag na dag voorwaarts te gaan zie ik de heiligheid van de strijdende Kerk. Dat is zo vaak de heiligheid “van de deur hiernaast”, van hen die dicht bij ons leven en een weerspiegeling zijn van de aanwezigheid van God of, om een andere uitdrukking te gebruiken,

“de middenklasse van heiligheid”. Vgl. Joseph Malègue, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut. Paris, 1958.

“Elk langs zijn weg”,

zegt het Concilie. Dus is er geen reden om de moed te verliezen, wanneer men de voorbeelden van heiligheid die onbereikbaar lijken, in overweging neemt. Er zijn getuigenissen die nuttig zijn om ons te stimuleren en te motiveren, maar niet opdat wij die trachten te imiteren, want dat zou ons zelfs kunnen verwijderen van de enige en specifieke weg die de Heer voor ons achter de hand heeft. Wat telt, is dat iedere gelovige zijn eigen weg onderscheidt en het beste uit zichzelf, wat God aan zo persoonlijks in hem heeft gelegd, naar boven doet komen Vgl. 1 Kor. 12, 7 en niet zich uitput door te trachten iets te imiteren dat niet voor hem is gedacht. Wij zijn allen geroepen getuigen te zijn, maar er bestaan veel existentiële vormen van getuigenis. Vgl. Hans Urs von Balthasar, Aufsatz in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, Theologie und Heiligkeit (1 jan 1948). in Communio 6 (1987), 401. Toen de grote mysticus de heilige Johannes van het Kruis zijn H. Johannes van het Kruis
Cántico espiritual
Geestelijke liederen ()
schreef, gaf hij er in feite de voorkeur aan vaste regels voor allen te vermijden en legde hij uit dat zijn verzen waren geschreven, opdat ieder er “op zijn manier” gebruik van maakte. H. Johannes van het Kruis, Geestelijke liederen, Cántico espiritual. Proloog B, 2: Werken, Gent 19803, 268 Want het goddelijk leven deelt zich aan

“de een op deze en aan de ander op een andere wijze” mee. H. Johannes van het Kruis, Geestelijke liederen, Cántico espiritual. Strofe 14, 2: Werken, Gent 19803, 344

Om heilig te zijn is het niet noodzakelijk bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vaak hebben wij de verleiding te denken dat heiligheid voor hen is weggelegd die de mogelijkheid hebben afstand te houden van gewone bezigheden om veel tijd aan het gebed te wijden. Dat is niet zo. Wij zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen. Ben je een Godgewijde religieus of religieuze? Wees dan heilig door met vreugde je gave te beleven. Ben je gehuwd? Wees dan heilig door lief te hebben en te zorgen voor je echtgenoot of echtgenote, zoals Christus met de Kerk heeft gedaan. Ben je arbeider? Wees dan heilig door op een eerlijke en bekwame wijze je werk te verrichten ten dienste van je broeders en je zusters. Ben je ouder of oma of opa? Wees dan heilig door de kinderen geduldig te leren Jezus te volgen. Heb je gezag? Wees dan heilig door te strijden ten gunste van het algemeen welzijn en af te zien van je persoonlijk belangen. Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, De Kerk: 15. Algemene roeping tot heiligheid (19 nov 2014), 2

Laat de genade van je Doopsel vrucht dragen op een weg van heiligheid. Laat alles voor God openstaan en kies met dat doel voor Hem, kies steeds opnieuw voor God. Verlies de moed niet, omdat je de kracht van de Heilige Geest hebt, opdat dit mogelijk is, en heiligheid in wezen de vrucht van de Heilige Geest in je leven is. Vgl. Gal. 5, 22-23 Wanneer je de verleiding voelt verstrikt te raken in je zwakheid, hef dan je ogen op naar de Gekruisigde en zeg tegen Hem: “Heer, ik ben een arme drommel, maar U kunt het wonder verrichten mij een beetje beter te maken”. In de Kerk, die heilig is en bestaat uit zondaars, zul je alles vinden wat je nodig hebt om naar de heiligheid toe te groeien. De Heer heeft haar met gaven overladen: met het Woord, de Sacramenten, de heiligdommen, het leven van de gemeenschappen, het getuigenis van de heiligen en een veelvormige schoonheid die voortkomt uit de liefde van de Heer, “zoals de bruid zich met haar opschik tooit” (Jes. 61, 10).

Deze heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien door kleine gebaren. Bijvoorbeeld: een dame gaat naar de markt om boodschappen te doen, ze ontmoet een buurman en begint te praten, en de kritiek komt. Maar deze vrouw zegt in zichzelf: "Nee, ik zal over niemand kwaad spreken". Dit is een stap naar heiligheid. Thuis vraagt haar kind haar om over zijn fantasieën te praten en, zelfs als ze moe is, zit ze naast hem en luistert ze met geduld en genegenheid. Dat is nog een offer dat heiligt. Dan ervaart zij een moment van angst, maar onthoudt de liefde van de Maagd Maria, neemt de rozenkrans en bidt met geloof. Dit is een andere manier van heiligheid. Dan gaat zij de straat op, ontmoet een arme man en stopt om met genegenheid met hem te praten. Dit is ook een stap voorwaarts.

Om te herkennen wat het woord is dat de Heer door middel van een heilige wil zeggen, is het niet nodig stil te blijven staan bij bijzonderheden, want daarin kunnen ook fouten en zwakheden zitten. Niet alles wat een heilige zegt, is volledig trouw aan het Evangelie, niet alles wat hij zegt is authentiek en volmaakt. Wat men in overweging moet nemen, is het geheel van zijn leven, zijn hele weg van heiliging, de figuur die iets van Jezus Christus weerspiegelt en naar voren komt, wanneer men erin slaagt de betekenis van de totaliteit van zijn persoon te begrijpen. Hans Urs von Balthasar, Aufsatz in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, Theologie und Heiligkeit (1 jan 1948). in: Communio (NL) 6 (1987), 401-410

Dit is een dringende oproep aan ons allen. Ook jij heb er behoefte aan de totaliteit van je leven op te vatten als een zending. Probeer dat te doen door te luisteren naar God in het gebed en de tekenen die Hij je biedt, te herkennen. Vraag de Geest steeds wat Jezus ieder ogenblik van je bestaan en bij iedere keuze die je moet maken, van je verwacht om de plaats te onderscheiden die dat in je zending inneemt. En maak het Hem mogelijk in jou het persoonlijk mysterie te vormen dat Jezus Christus in de wereld van vandaag kan weerspiegelen.

Daar Christus niet begrepen kan worden zonder het Rijk dat Hij is komen brengen, is jouw zending zelf niet te scheiden van de opbouw van het Rijk: “Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid” (Mt. 6, 33). Je identificeren met Christus en zijn verlangens houdt in dat je je ervoor inzet met Hem dit Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede voor allen op te bouwen. Christus zelf wil dit samen met jou beleven, met alle noodzakelijke inspanningen en opofferingen, en ook de vreugden en de vruchtbaarheid die je dat kan bieden. Daarom zul je je niet heiligen zonder bij die inzet met lichaam en ziel het beste van je te geven.

Het is niet gezond van de stilte te houden en de ontmoeting met de ander te vermijden, naar rust te verlangen en activiteiten af te wijzen, het gebed te zoeken en dienstbaarheid te verachten. Alles kan in deze wereld worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan en deel uitmaken van de weg van heiliging. Wij zijn geroepen om ook te midden van activiteiten de contemplatie te beleven, en wij heiligen ons in het verantwoord en edelmoedig beoefenen van onze zending.

Kan de Heilige Geest ons misschien zenden om een bepaalde zending te vervullen en tegelijkertijd vragen hiervoor te vluchten, of kunnen wij het misschien vermijden ons volledig te geven om de innerlijke vrede te bewaren? Soms hebben wij echter de verleiding om de pastorale toewijding en de inzet in de wereld naar een tweede plan te verbannen, als waren het “afleidingen” op de weg van de heiliging en de innerlijke vrede. Men vergeet daarbij dat

"het leven niet een zending heeft, maar een zending is". Zubiri, Xavier, Naturaleza, historia, Dios. Madrid, 19933, 427

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 augustus 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam