• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Hoe weten wij of iets van de Heilige Geest komt of van de geest van de wereld of van de geest van de duivel? Het enige middel is onderscheiding die niet alleen vraagt dat men kan redeneren of dat men gezond verstand heeft. Zij is ook een gave die moet gevraagd worden. Als wij ze met vertrouwen vragen aan de Heilige Geest, en wij ons tegelijk inspannen om ze te ontwikkelen door gebed, reflectie, lectuur en goede raad, zullen wij in deze spirituele bekwaamheid zeker groeien.

Vandaag is de geschiktheid om te onderscheiden opnieuw bijzonder noodzakelijk geworden. Het actuele leven biedt inderdaad enorme mogelijkheden voor activiteiten en ontspanning en de wereld stelt ze voor alsof zij allemaal waardevol en goed zijn. Iedereen, maar vooral jongeren, zijn blootgesteld aan constant zappen. Het is mogelijk op twee of drie schermen tegelijk te surfen en tegelijk op verschillende denkbeeldige plaatsen interactief te zijn. Zonder de wijsheid van de onderscheiding zijn we gemakkelijk een prooi voor iedere passerende trend.

Dat wordt bijzonder belangrijk wanneer zich in ons leven een nieuwigheid voordoet en men dan dient te onderscheiden of het om Gods nieuwe wijn gaat of een bedrieglijke nieuwigheid van de geest van de wereld of de geest van de duivel. Soms gebeurt het tegendeel, wanneer de machten van het kwaad ons ingeven niet te veranderen, de dingen te laten zoals ze zijn, te kiezen voor verstarring en striktheid. Dan verhinderen wij dat de adem van de Geest blaast. We zijn vrij, met de vrijheid van Christus. Maar Hij nodigt ons uit om te onderzoeken wat in ons is - onze verlangens, angsten en vragen - en wat er om ons heen gebeurt - “de tekenen des tijds” - en dus te herkennen de paden die leiden tot complete vrijheid. “Keurt alles, behoudt het goede.” (1 Tess. 5, 21)

{...}

Het is een instrument in de strijd om de Heer beter te volgen. Het is altijd nodig, bereid te zijn om Gods tijd en Zijn genade te erkennen, om de ingevingen van de Heer niet te veronachtzamen, om zijn uitnodiging te groeien niet voorbij te laten gaan. Dikwijls speelt dat mee in kleine dingen, die te verwaarlozen lijken; grootheid blijkt in wat simpel is en van alle dag. Op de grafsteen van de heilige Ignatius van Loyola kan men een geestige inscriptie vinden: “Non coerci a maximo, contineri tamen a minimo divinum est” - “Geen beperking ondervinden van iets groots, maar toch vervat zijn in het kleine, dat is goddelijk”.

{...}

Ik vraag dus aan alle Christenen dagelijks in gesprek met de Heer die van ons houdt, een oprecht “gewetensonderzoek” te doen. Onderscheiding maakt het ons ook mogelijk om de concrete middelen, die de Heer geeft in Zijn mysterievolle en liefhebbende plan, te herkennen en waardoor we uitstijging boven enkel goede intenties.

{...}

Alhoewel zij rede en voorzichtigheid insluit, overstijgt zij ze. Want het gaat erom het mysterie te ontwaren van het unieke en onnavolgbare plan dat God met ieder heeft, en dat zich realiseert binnen de meest verscheiden contexten en grenzen.

{....} 

Wat op het spel staat, is de zin van mijn leven ten overstaan van de Vader die mij kent en van mij houdt, de ware zin van mijn leven die niemand beter kent dan Hij. Uiteindelijk leidt onderscheiding naar de bron zelf van het onsterfelijk leven, met andere woorden: de Vader, de enige ware God kennen en Degene die Hij gezonden heeft, Jezus Christus. Vgl. Joh. 17, 3  Het vereist geen bijzondere capaciteiten en is evenmin voorbehouden aan de meest verstandigen of geleerden. De Vader openbaart het graag aan de nederige. Vgl. Mt. 11, 25

De Heer spreekt op diverse manieren tot ons, op het werk, door anderen en op ieder moment. En toch kunnen we niet zonder de stilte van aandachtig gebed, dat ons in staat stelt om deze taal van God beter waar te nemen, om de ware betekenis te verstaan van de ingevingen die wij denken te ontvangen, om angsten te stillen en heel het persoonlijk leven opnieuw samen te stellen in Gods licht. Op deze manier staan we de geboorte toe van een nieuwe synthese dat ontspringt aan een leven, geïnspireerd door de Geest.

Niettemin is het mogelijk dat zelfs in het gebed we weigeren om onszelf te confronteren door de vrijheid van de Geest, Die handelt zoals Hij wil. We moeten onthouden dat de onderscheiding door gebed moet voortkomen uit de bereidheid om te luisteren: naar de Heer en naar anderen, en naar de realiteit zelf, dat ons telkens op nieuwe manieren uitdaagt. Alleen wie bereid is te luisteren, bezit de vrijheid om aan zijn eigen gedeeltelijk of ontoereikend standpunt te verzaken, aan zijn gewoonten, aan zijn schema’s. Zo is hij echt beschikbaar om een roeping te aanvaarden die zijn zekerheden breekt maar hem naar een beter leven leidt, want het volstaat niet dat alles goed gaat, dat alles rustig verloopt. Het zou kunnen dat God ons iets meer wil geven, en omdat we verstrooid zijn door wat ons gerieflijk lijkt, geven wij ons daar dan geen rekenschap van.

Zo een luisterhouding impliceert zeker gehoorzaamheid aan het Evangelie als laatste criterium, maar ook aan het Leergezag dat erover waakt en dat in de schat van de Kerk steeds probeert te vinden wat het meest vruchtbaar is voor het heil vandaag. Het gaat er niet om recepten toe te passen noch het verleden  te herhalen, aangezien dezelfde oplossingen niet gelden in alle omstandigheden, en wat nuttig is in een bepaalde context, is dat misschien niet in een andere. Onderscheiding der geesten bevrijdt ons van de starheid die niet past bij het eeuwige vandaag van de Verrezen Heer. Alleen de Geest kan doordringen in de meest naargeestige kronkels van de realiteit en al haar nuances in rekening nemen, zodat het nieuwe van het Evangelie in een nieuw daglicht kan opduiken.

Een essentiële voorwaarde om vooruitgang te maken in onderscheiding, is zich opvoeden tot geduld met God en Zijn tijd, die nooit de onze is. Hij laat geen vuur neerdalen over ongelovigen Vgl. Lc. 9, 54  en laat evenmin toe dat het onkruid uitgeroeid wordt, dat opgroeit met het graan. Vgl. Mt. 13,29  Er is ook edelmoedigheid nodig want “het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20, 35). Wij onderscheiden niet om te ontdekken wat wij nog meer uit dit leven kunnen halen, maar om te zien hoe wij de zending beter kunnen vervullen die ons in het Doopsel toevertrouwd werd. Dit impliceert dat wij bereid zijn om te verzaken en alles te geven. Want geluk is een paradox. We ervaren dit het meeste wanneer we de mystieke logica accepteren die niet van deze wereld is: “Dit is onze logica”, H. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron. 1, 30 zo zei de heilige Bonaventura wijzend naar het kruis. Eens wanneer we binnen zijn getreden in deze dynamiek, laten we ons geweten niet meer verdoofd worden en we openen onszelf royaal voor de onderscheiding.

Wanneer wij ten overstaan van God de wegen van het leven onderzoeken, is geen domein uitgesloten. Op alle niveaus van ons leven kunnen wij verder groeien en iets meer geven aan God, met inbegrip van de niveaus waarop wij de grootste moeilijkheden ondervinden. Maar men dient aan de Heilige Geest te vragen ons te bevrijden en de angst te verdrijven die ons ertoe brengt Hem de toegang te verbieden op sommige domeinen van ons leven. Wie alles vraagt, geeft ook alles, en Hij wil niet in ons binnen komen om te verminken of te verzwakken maar om tot volheid te brengen. Onderscheiding is niet een solipsis zelf-analyse of een vorm van egoïstisch zelfreflectie, maar een authentiek proces van onszelf achterlaten om daardoor het mysterie van God te kunnen benaderen, Die ons helpt onze missie te volbrengen waartoe Hij ons roept, ten behoeve van onze broeders en zusters.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert.: o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 april 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam