• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

We zullen het bestaan ??van de duivel niet erkennen als we er alleen op staan ??het leven te beschouwen aan de hand van empirische standaarden, zonder een bovennatuurlijk begrip. Het is juist de overtuiging dat deze kwaadaardige macht in ons midden aanwezig is, die ons in staat stelt om te begrijpen hoe slecht soms zoveel destructieve krachten kunnen hebben. Het is waar dat de Bijbelschrijvers beperkte zicht hadden om bepaalde werkelijkheden tot uitdrukking te brengen, en in de tijd van Jezus bijvoorbeeld kon epilepsie gemakkelijk worden verward met demonische bezetenheid. Toch zou dit ons niet tot een te grote vereenvoudiging moeten leiden, die zou concluderen dat alle zaken die verband houden met het Evangelie te maken hebben met psychische stoornissen en daarom dat de duivel niet bestaat of niet aan het werk is. Hij is aanwezig op de eerste pagina's van de Schrift, die eindigen met Gods overwinning over de duivel. Vgl. Paus Franciscus, Dagelijkse overweging, Hoe de strategie van de duivel te omzeilen (11 okt 2013) Inderdaad, door ons het Onze Vader achter te laten, wilde Jezus dat we besluiten de Vader te vragen "ons van het kwade te verlossen". Dat laatste woord verwijst niet naar iets abstracts; een meer exacte vertaling zou "de boze" zijn. Het duidt op een persoonlijk wezen dat ons aanvalt. Jezus leerde ons dagelijks te vragen om gevrijwaard te blijven van hem, opdat zijn macht niet over ons zou heersen.

Daarom moeten we de duivel niet zien als een mythe, een voorstelling, een symbool, een beeldspraak of een idee. Vgl. Z. Paus Paulus VI, Audiëntie, 'Verlos ons van het kwade' - Tractaat over de duivel (15 nov 1972), 2-3 Deze fout zou ons ertoe brengen om ons te laten verslappen, onvoorzichtig te worden en kwetsbaarder te worden. De duivel hoeft ons niet te bezitten. Hij vergiftigt ons met het gif van haat, verlatenheid, afgunst en ondeugd. Wanneer we onze waakzaamheid laten verslappen, maakt hij er gebruik van om onze levens, onze families en onze gemeenschappen te vernietigen. "Als een brullende leeuw sluipt hij rond, op zoek naar iemand om te verslinden" (1 Pt. 5, 8).

Gods Woord nodigt ons duidelijk uit om "stand te houden tegen de listen van de duivel" (Ef. 6, 11) en "alle brandende pijlen van de boze te doven" (Ef. 6, 16). Deze uitdrukkingen zijn niet melodramatisch, juist omdat onze weg naar heiligheid een constante strijd is. Degenen die dit niet beseffen, vallen ten prooi aan mislukking of middelmatigheid. Voor deze geestelijke strijd kunnen we rekenen op de krachtige wapens die de Heer ons heeft gegeven: met geloof vervuld gebed, meditatie over het woord van God, de viering van de Mis, eucharistische Aanbidding, sacramentele Verzoening, werken van naastenliefde, gemeenschapsleven, erop uitgaan als missionaris. Als we onvoorzichtig worden, zullen de valse beloften van het kwaad ons gemakkelijk verleiden. Zoals de heilige Cura Brochero opmerkte: "Wat heb je eraan als Lucifer je vrijheid belooft en je overlaadt met al zijn voordelen, als die voordelen vals, bedrieglijk en giftig zijn?" H. José Gabriel del Rosario Brochero, Predica delle bandiere. In: Conferenza Episcopale Argentina, El Cura Brochero. Cartas y sermones, Buenos Aires 1999, 71.

Tijdens deze reis vormen de bevordering van al het goede, vooruitgang in het spirituele leven en groei in liefde het beste tegenwicht tegen het kwaad. Degenen die kiezen om neutraal te blijven, die tevreden zijn met weinig, die afstand doen van het ideaal om zichzelf edelmoedig aan de Heer te geven, zullen het nooit volhouden. Nog minder als ze in defaitisme vervallen, want

"als we zonder vertrouwen beginnen, hebben we van tevoren de helft van de veldslag verloren en zijn eigen talenten begraven. ... Een christelijke zegevieren is altijd een kruis, maar een kruis dat tegelijkertijd een overwinningsbanier is, die met een strijdbare tederheid draagt tegen de aanvallen van het kwaad." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 85

Het pad van heiligheid is een bron van vrede en vreugde die de Heilige Geest ons geeft. Tegelijkertijd eist het dat onze "lampen branden" (Lc. 12, 35) en dat we waakzaam blijven: "Vermijd het kwade in elke vorm" (1 Tess. 5, 22). "Wees waakzaam!" (Mt. 24, 42)(Mc. 13, 35). "Daarom zullen we niet slapen" (1 Tess. 5, 6). Voor iedereen die denkt dat hij geen ernstige fouten maakt tegen de wet van God, kan door een vorm van dementie of slaperigheid nalatig worden. Omdat hij niets verkeerds ontdekt, dat hij zichzelf verwijten kan, merkt hij niet de lauwheid die zijn geestelijk leven doordrenkt, en uiteindelijk is hij verschrompeld en verdorven.

Spirituele corruptie is erger dan de val van een zondaar, omdat het een comfortabele en zelfgenoegzame blindheid is waar alles toelaatbaar lijkt: onwaarheid, laster, egoïsme en vele subtiele vormen van egocentrisme - want "Satan vermomt zich als een engel van het licht" (2 Kor. 11, 14). Het gebeurde dus met Salomon, terwijl de grote zondaar David wist hoe hij zijn ellende moest overwinnen. In een verhaal waarschuwde Jezus ons veel over deze bedrieglijke verleiding die ons tot corruptie verleidt: Hij spreekt over een man die bevrijd is van een demon. Wanneer de laatste denkt dat zijn leven al zuiver is, wordt hij aan het einde achtervolgd door zeven andere boze geesten. Vgl. Lc. 11, 24-26  Een andere Bijbelse tekst gebruikt een drastische beeld: "De hond keert terug naar zijn eigen braaksel" (2 Pt 2, 22). Vgl. Spr. 26, 11

Hoe weten wij of iets van de Heilige Geest komt of van de geest van de wereld of van de geest van de duivel? Het enige middel is onderscheiding die niet alleen vraagt dat men kan redeneren of dat men gezond verstand heeft. Zij is ook een gave die moet gevraagd worden. Als wij ze met vertrouwen vragen aan de Heilige Geest, en wij ons tegelijk inspannen om ze te ontwikkelen door gebed, reflectie, lectuur en goede raad, zullen wij in deze spirituele bekwaamheid zeker groeien.

Vandaag is de geschiktheid om te onderscheiden opnieuw bijzonder noodzakelijk geworden. Het actuele leven biedt inderdaad enorme mogelijkheden voor activiteiten en ontspanning en de wereld stelt ze voor alsof zij allemaal waardevol en goed zijn. Iedereen, maar vooral jongeren, zijn blootgesteld aan constant zappen. Het is mogelijk op twee of drie schermen tegelijk te surfen en tegelijk op verschillende denkbeeldige plaatsen interactief te zijn. Zonder de wijsheid van de onderscheiding zijn we gemakkelijk een prooi voor iedere passerende trend.

Dat wordt bijzonder belangrijk wanneer zich in ons leven een nieuwigheid voordoet en men dan dient te onderscheiden of het om Gods nieuwe wijn gaat of een bedrieglijke nieuwigheid van de geest van de wereld of de geest van de duivel. Soms gebeurt het tegendeel, wanneer de machten van het kwaad ons ingeven niet te veranderen, de dingen te laten zoals ze zijn, te kiezen voor verstarring en striktheid. Dan verhinderen wij dat de adem van de Geest blaast. We zijn vrij, met de vrijheid van Christus. Maar Hij nodigt ons uit om te onderzoeken wat in ons is - onze verlangens, angsten en vragen - en wat er om ons heen gebeurt - “de tekenen des tijds” - en dus te herkennen de paden die leiden tot complete vrijheid. “Keurt alles, behoudt het goede.” (1 Tess. 5, 21)

{...}

Het is een instrument in de strijd om de Heer beter te volgen. Het is altijd nodig, bereid te zijn om Gods tijd en Zijn genade te erkennen, om de ingevingen van de Heer niet te veronachtzamen, om zijn uitnodiging te groeien niet voorbij te laten gaan. Dikwijls speelt dat mee in kleine dingen, die te verwaarlozen lijken; grootheid blijkt in wat simpel is en van alle dag. Op de grafsteen van de heilige Ignatius van Loyola kan men een geestige inscriptie vinden: “Non coerci a maximo, contineri tamen a minimo divinum est” - “Geen beperking ondervinden van iets groots, maar toch vervat zijn in het kleine, dat is goddelijk”.

{...}

Ik vraag dus aan alle Christenen dagelijks in gesprek met de Heer die van ons houdt, een oprecht “gewetensonderzoek” te doen. Onderscheiding maakt het ons ook mogelijk om de concrete middelen, die de Heer geeft in Zijn mysterievolle en liefhebbende plan, te herkennen en waardoor we uitstijging boven enkel goede intenties.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 mei 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam