• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het leven van onze Kerken wordt ook getekend door enige schaduwzijden en problemen die wij niet uit de weg zijn gegaan. Wij denken op de eerste plaats aan het verlies van zondebesef en aan de aanhoudende crisis met betrekking tot de praktijk van het Sacrament van de Boete. Het is belangrijk er de diepe zin van te herontdekken: het is een bekering en tevens een kostbaar geneesmiddel dat de verrezen Christus gegeven heeft voor de vergeving van de zonden Vgl. Joh. 20, 23 en voor de groei in de liefde tot Hem en de broeders en zusters.

Met belangstelling merken wij overigens dat steeds meer jongeren die op passende manier catechetisch onderricht zijn, de persoonlijke belijdenis van hun zonden beoefenen en gevoelig blijken te zijn voor de verzoening die vereist is om waardig de heilige Communie te ontvangen.

Grote zorgen maken wij ons over het tekort aan priesters voor de viering van de zondagse Eucharistie. Dit is voor ons allereerst een uitnodiging om te bidden en actief de pastoraal voor priesterroepingen te bevorderen. Diverse priesters zien zich genoodzaakt meer vieringen te houden en zich daarbij van de ene plaats naar de andere te begeven om zo ten koste van grote inspanningen zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van de gelovigen. Zij verdienen onze achting en onze solidariteit. Een gedachte van erkentelijkheid geldt ook de talrijke missionarissen die vanuit hun enthousiasme voor de verkondiging van het Evangelie tot op de dag van vandaag ingaan op het gebod van de Heer om uit te gaan over de hele wereld en te dopen in zijn Naam. Vgl. Mt. 28, 19

Maar wij zijn daar van de andere kant bezorgd om, omdat de afwezigheid van de priester een belemmering is voor de viering van de heilige Mis op zondag. In de verschillende werelddelen die leiden onder het tekort aan priesters bestaan al alternatieve vormen van viering. De praktijk van de "geestelijke communie" - zo dierbaar aan de katholieke traditie - zou echter veel meer bevorderd en uitgelegd kunnen en mogen worden, om op die manier zowel de gelovigen te helpen om beter het sacrament van de communie te ontvangen alsook om hen tot echte troost te zijn die de communie met het Lichaam en Bloed van de Heer om diverse redenen niet kunnen ontvangen. Wij geloven dat deze praktijk in het bijzonder de eenzame mensen zou kunnen helpen, zoals de gehandicapten, de bejaarden, de gevangenen en de vluchtelingen.

Wij zijn bekend met het verdriet van hen die niet tot de sacramentele communie kunnen naderen vanwege een bijzondere gezinssituatie die niet in overeenstemming is met het gebod van de Heer. Vgl. Mt. 19, 3-9 Sommige gescheiden en hertrouwde mensen aanvaarden met pijn dat zij de sacramentele communie niet kunnen ontvangen en brengen God dit offer. Anderen begrijpen deze beperking niet en leven met een innerlijke frustratie. Ook al kunnen wij hun keuze niet delen Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2384 willen wij nog eens uitdrukkelijk stellen dat zij niet van het leven van de Kerk buitengesloten zijn. Wij vragen hen deel te nemen aan de zondagse heilige Mis en zich helemaal toe te leggen op het luisteren naar het Woord van God zodat het hun leven van geloof, van naastenliefde en van bekering kan voeden. Wij zouden hen willen zeggen dat wij hun nabij zijn in het gebed en met pastorale zorg; laten wij samen de Heer vragen dat wij getrouw zijn wil gehoorzamen.

Ook hebben wij geconstateerd dat er in sommige gebieden sprake is van een geringe zin voor het heilige, wat niet alleen de actieve en edelmoedige deelname van de gelovigen aan de heilige Mis aantast, maar ook de wijze waarop zij gevierd wordt en de kwaliteit van het publieke levensgetuigenis dat de christenen geroepen zijn te geven. Laten we door de heilige Eucharistie proberen het vreugdevolle gevoel te verlevendigen voor het toebehoren tot de katholieke gemeenschap, want in sommige landen neemt het aantal kerkverlatingen sterk toe. Het feit van de ontkerstening vraagt om een betere vorming van het christelijk leven in de gezinnen, zodat de deelname aan de sacramenten zich vernieuwt en echt de inhoud van het geloof tot uitdrukking brengt. Daarom nodigen wij ouders, herders en catecheten uit in beweging te komen en aan het begin van dit nieuwe millennium een grote werkplaats van evangelisatie en geloofsopvoeding te openen

Voor het aanschijn van de Heer van de geschiedenis en van de toekomst van de wereld voelen wij het appèl van de armen, zowel die van altijd als ook de nieuwe armen, de steeds talrijker slachtoffers van de onrechtvaardigheid en al de vergetenen van deze aarde; zij herinneren ons aan de doodstrijd van Christus die duurt tot het einde van de wereld. Al dit lijden kan niet vreemd blijven aan de viering van het eucharistisch mysterie dat ons allen aanzet tot actieve en bewuste inzet voor de rechtvaardigheid en de omvorming van de wereld, gesterkt door de sociale leer van de Kerk waarin de menselijke persoon en zijn waardigheid centraal staan.

"Laten we ons geen illusies maken: aan de onderlinge liefde en in het bijzonder aan de zorg voor de noodlijdende zullen wij als echte leerlingen van Christus worden herkend. Vgl. Joh. 13, 35 Vgl. Mt. 25, 1-46 Aan de hand van dit criterium ook zal de echtheid van onze eucharistievieringen worden getoetst." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Blijf bij ons, Heer, Mane nobiscum, Domine (7 okt 2004), 28

Document

Naam: EUCHARISTIE: LEVEND BROOD VOOR DE VREDE IN DE WERELD
Boodschap van de 11e Gewone vergadering van de Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 22 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Vertaling vanuit het Italiaans
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam