• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe belangrijk is het Paasmysterie van Jezus?
Het paasmysterie van Jezus, dat zijn lijden en sterven, zijn verrijzenis en zijn verheerlijking omvat, staat centraal in het christelijk geloof, omdat het heilsplan van God eens en voor al in vervulling is gegaan in de verlossende dood van zijn Zoon, Jezus Christus.
Op grond van welke beschuldigingen werd Jezus veroordeeld?
Enkele leiders van Israël beschuldigden Jezus ervan, te ageren tegen de Wet, tegen de tempel, en in het bijzonder tegen het geloof in de ene God, omdat Hij zich uitriep tot de Zoon van God. Daarom leverden zij Hem uit aan Pilatus, opdat deze Hem ter dood zou veroordelen.
Hoe gedroeg Jezus zich ten opzichte van de Wet van Israël?
Jezus heeft de Wet, die God aan Mozes gegeven heeft op de Sinaï, niet afgeschaft maar tot vervulling gebracht, terwijl hij haar zijn definitieve interpretatie gaf. Hij is de goddelijke Wetgever, die deze Wet op volmaakte wijze ten uitvoer brengt. Bovendien brengt Hij, als trouwe dienstknecht van God, met zijn verzoenend sterven het enige offer dat in staat is vergeving te bewerken voor “alle zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven” (Hebr. 9, 15).
Wat was de houding van Jezus ten opzichte van de tempel?
Jezus werd er van beschuldigd de tempel vijandig gezind te zijn. Maar Hij heeft hem geëerbiedigd als de woning van zijn Vader Vgl. Joh. 2, 16 , en er een aanzienlijk deel van zijn onderricht aan gewijd. Maar Hij heeft er ook, in samenhang met zijn dood, de verwoesting van aangekondigd, en zichzelf voorgesteld als de definitieve woning van God onder de mensen.
Heeft Jezus het geloof van Israël in de enige God en Redder weersproken?
Jezus heeft het geloof in de enige God nooit weersproken, ook niet toen Hij het bij uitstek goddelijke werk verrichtte, dat de Messiaanse beloften vervulde, en dat Hem openbaarde als zijnde aan God gelijk: de vergeving van de zonden. De vraag van Jezus om in Hem te geloven en zich te bekeren, maakt het mogelijk het tragische onbegrip te begrijpen van het Sanhedrin, dat meende dat Jezus als godslasteraar de dood verdiende.
Wie is verantwoordelijk voor de dood van Jezus?
Het lijden en de dood van Jezus kunnen niet zonder onderscheid alle destijds levende Joden worden aangerekend, noch de andere Joden, die later gekomen zijn, in tijd en ruimte. Iedere individuele zondaar, iedere mens dus, is in werkelijkheid oorzaak en instrument van het lijden van de Verlosser, en nog schuldiger zijn degenen die, vooral als het christenen zijn, herhaaldelijk in de zonde terugvallen of behagen scheppen in de ondeugden.
Waarom hoort de dood van Christus tot het plan van God?
Om alle mensen, die vanwege de zonde ten dode stonden opgeschreven, met zich te verzoenen, heeft God het liefdevolle initiatief genomen zijn Zoon te zenden, opdat Hij zich voor de zondaars aan de dood zou uitleveren. Omdat de dood van Jezus in het Oude Testament was aangekondigd, in het bijzonder als offer van de lijdende dienstknecht, stierf Hij “volgens de Schriften”.
Op welke wijze heeft Christus zichzelf als offergave aan de Vader aangeboden?
Heel het leven van Christus is een vrijwillige offergave aan de Vader, om diens heilsplan te vervullen. Hij geeft zijn leven “als losprijs voor velen” (Mc. 10, 45), en verzoent zo heel de mensheid met God. Zijn lijden en sterven laten zien hoe zijn mensheid het vrije en volmaakte instrument is van de liefde van God, die het heil van alle mensen wil.
Hoe komt bij het Laatste Avondmaal de offergave van Jezus tot uitdrukking?

Bij het Laatste Avondmaal met de apostelen, op de vooravond van zijn lijden, anticipeert Jezus op de vrijwillige offergave van zichzelf, dat wil zeggen: Hij brengt deze in tekenen tot uitdrukking en maakt zijn offer al op voorhand tot werkelijkheid: “Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt” (Lc. 22, 19). “Dit is mijn bloed, dat... vergoten wordt” (Mt. 26, 28). Zo stelt Hij de Eucharistie in als “gedachtenis” (1 Kor. 11, 25) van zijn offer, en stelt Hij tegelijkertijd zijn apostelen aan tot priesters van het Nieuwe Verbond.

Wat gebeurt er bij de doodsangst in de tuin van Getsemane?

Ondanks de afschuw die de dood oproept in de geheel heilige mensheid van Hem, die de “leidsman ten leven” (Hand. 3, 15) is, stemt de menselijke wil van de Zoon van God toch in met de wil van de Vader: om ons te redden, is Jezus bereid onze zonden in zijn lichaam te dragen door “gehoorzaam te worden tot de dood” (Fil. 2, 8).

Wat zijn de uitwerkingen van het kruisoffer van Christus?

Jezus heeft vrijwillig zijn leven gegeven als zoenoffer, dat wil zeggen: Hij heeft onze zonden goedgemaakt door de volmaakte gehoorzaamheid van zijn liefde tot de dood. Deze “liefde tot het uiterste” (Joh. 13, 1) van de Zoon van God, verzoent heel de mensheid met de Vader. Het Paasoffer van Christus koopt dus alle mensen vrij, op een unieke, volmaakte en definitieve wijze, en opent voor hen de gemeenschap met God.

Waarom roept Jezus zijn leerlingen op hun kruis op te nemen?

Door hen op te roepen hun kruis op zich te nemen en Hem te volgen wil Jezus zijn leerlingen, aan wie zijn verlossend offer het eerst ten goede komt, met dit offer verenigen.

In welke toestand was het lichaam van Christus toen het in het graf lag?

Christus onderging een echte dood gekend en is werkelijk begraven. Maar de kracht van God heeft zijn lichaam gevrijwaard voor het bederf.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam