• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat openbaart God aan de mensen?
In zijn goedheid en wijsheid openbaart God zich aan de mensen. In de gebeurtenissen en in zijn woorden openbaart Hij zichzelf en zijn heilsplan, dat Hij van alle eeuwigheid in Christus voor de mensheid heeft vastgesteld. Dit plan houdt in: alle mensen door de genade van de Heilige Geest deelgenoten te maken aan zijn goddelijk leven, opdat zij aangenomen kinderen zouden zijn in zijn eniggeboren Zoon.
Wat zijn de eerste fases van de openbaring van God?
Vanaf het begin openbaart God zich aan onze stamouders, Adam en Eva, en roept hen tot een innige gemeenschap met Hem. Na hun zondeval houdt Hij niet op zich aan hen te openbaren en belooft Hij voor al hun nakomelingen het heil. Na de zondvloed sluit Hij met Noach een verbond, tussen Hem en alle levende wezens.
Wat zijn de volgende fases van de openbaring van God?
God kiest Abram uit, door hem weg te roepen uit zijn land om van hem "de vader van een menigte volken" (Gen. 17, 5) te maken, en door hem te beloven in hem "alle geslachten op aarde" (Gen. 12, 3) te zullen zegenen. De nakomelingen van Abraham, zullen de bewaarders zijn van de goddelijke beloften, aan de Aartsvaders gedaan. God heeft Israël tot zijn uitverkoren volk gevormd, door het uit de slavernij van Egypte te redden. Hij sluit er zijn verbond op de Sinaï mee en geeft het door Mozes zijn wet. De profeten kondigen een radicale verlossing van het volk aan, en een heil dat alle volken in een nieuw en eeuwig verbond zal omvatten. Uit het volk Israël, uit de stam van koning David, zal de Messias geboren worden: Jezus.
Wat is de volledige en definitieve fase van de openbaring van God?
Dat is de fase die verwezenlijkt is in het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, middelaar en de volheid van de openbaring. Omdat Hij de eniggeboren mensgeworden Zoon van God is, is Hij het volmaakte en definitieve Woord van de Vader. Met de zending van de Zoon en de gave van de Geest is voortaan de openbaring geheel en al voltooid, ook al zal het geloof van de Kerk in de loop der eeuwen geleidelijk aan de strekking ervan nog moeten gaan begrijpen.

"Sinds Hij heeft ons zijn Zoon gegeven heeft,
die zijn enige en uiteindelijke Woord is,
heeft God ons geen ander meer te geven.
Hij heeft in dit éne Woord alles gezegd in één keer.
Méér heeft Hij niet te zeggen."

(H. Johannes van het Kruis).

Welke waarde hebben privé-openbaringen?
Hoewel zij niet tot de geloofsschat behoren, kunnen ze wel helpen datzelfde geloof te beleven, als ze maar duidelijk op Christus gericht blijven. Het leergezag van de Kerk, aan wie het toekomt zulke privé-openbaringen te beoordelen, kan er daarom geen aanvaarden, die beweren de definitieve openbaring die Christus is, te overtreffen of te verbeteren.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam