• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De door het Concilie geschetste richting kreeg in overeenstemming met het beginsel van respect voor een gezonde traditie en een wettige ontwikkeling Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 23 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 4. “De hervorming van de riten en de liturgische boeken werd vrijwel onmiddellijk na het promulgeren van de constitutie Sacrosanctum Concilium ondernomen en dankzij het aanzienlijke en belangeloze werk van een groot aantal deskundigen en herders uit alle delen van de wereld (vgl. Sacrosanctum Concilium, 25) verwezenlijkt. Dit werk is gedaan, geleid door een conciliair beginsel: trouw aan de traditie en tegelijk openstaan voor een wettige ontwikkeling (vgl. ibid., 23); daarom kan men zeggen dat de liturgische hervorming nauw verbonden is met de traditie “overeenkomstig de norm van de heilige Vaders” (vgl. ibid., 50: Institutio generalis Missalis Romani, Inleiding, 6)”, in de door de zalige Paulus VI gepromulgeerde liturgische boeken, die goed werden ontvangen door de bisschoppen zelf die bij het Concilie aanwezig waren,, en intussen al bijna 50 jaar over de hele wereld in de Romeinse ritus worden gebruikt. De onder de leiding van bisschoppenconferenties voor betreffende landen toegepaste praktijk  is nog aan de gang, daar het niet voldoende is de liturgische boeken te hervormen om de mentaliteit te vernieuwen. De boeken die hervormd zijn volgens de decreten van Vaticanum II zijn een proces ingegaan dat tijd, gelovige acceptatie, praktische gehoorzaamheid en, wijze verwezenlijking in de viering vereist, op de eerste plaats van de gewijde bedienaren, maar ook van de andere bedienaren, de cantores en allen die deelnemen aan de liturgie. Wij weten het, de liturgische opvoeding van herders en gelovigen is waarlijk een uitdaging is die steeds weer onder ogen moet worden gezien. Dezelfde Paulus VI zei een jaar voor zijn dood tegen de kardinalen in consistorie bijeen: “Nu is het ogenblik gekomen definitief tot scheiding leidende, in de ene en de andere zin verderfelijke onrust te laten vallen en de door ons goedgekeurde hervorming in haar juiste bezielende criteria toe te passen als toepassing van de stemmen van het Concilie." H. Paus Paulus VI, AudiĆ«ntie, Over Liturgie (13 jan 1965). "Een bijzonder punt van het leven van de Kerk trekt tegenwoordig opnieuw de aandacht van de paus: de onbetwistbaar weldadige vruchten van de liturgische hervorming. Vanaf de promulgatie van de Concilieconstitutie Sacrosanctum Concilium heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden die beantwoordt aan de voorwaarden die werden gesteld door de liturgische beweging aan het einde van de 19de eeuw en de diepste verlangens ervan, waarvoor zoveel mannen en vrouwen van de Kerk en geleerden hebben gewerkt en gebeden,  heeft vervuld. De nieuwe ritus van de Mmis, die door ons na een lange en verantwoorde voorbereiding van de bevoegde organen is gepromulgeerd en waarin naast de in wezen onveranderd gebleven Romeinse canon andere eucharistische lofprijzingen zijn ingevoegd, hebben gezegende vruchten gebracht: een grotere en ruimere  deelname aan het liturgische handelen; een meer levend bewustzijn van het heilig handelen; een grotere en uitgebreidere kennis van de onuitputtelijke schatten van de Heilige Schrift; een vergroten van de gemeenschapszin in de Kerk. De loop van deze jaren laat zien dat wij op de juiste weg zijn. Maar er zijn helaas - hoewel in de overgrote meerderheid van de gezonde en goede krachtsinspanningen van clerus en gelovigen - misbruiken en vrijheden bij de toepassing geweest. Nu is het ogenblik gekomen definitief tot scheiding leidende, in de ene en de andere zin verderfelijke onrust te laten vallen en de door ons goedgekeurde hervorming in haar juiste bezielende criteria toe te passen als toepassing van de stemmen van het Concilie”

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE 68E ITALIAANSE WEEK VAN DE LITURGIE
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 augustus 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 19 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam