• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De genezing van de zieken als teken van de komst van het Koninkrijk

Wanneer de leerlingen van Johannes de Doper Jezus vragen of Hij de Messias is die komen moet, antwoordt Hij: "Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien, lammen lopen en melaatsen genezen" (Mt. 11, 4-5). Alle evangelies verwijzen naar talrijke voorbeelden van deze werkdadige bekommernis van de Heer voor de zieken. Een overweging van de evangelist Matteüs is behulpzaam om de betekenis ervan te begrijpen: de genezing van de zieken toont aan dat de profetie van Jesaja vervuld is. Vgl. Jes. 53, 4. "Toch waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam" Door de zieken te genezen en de doden op te wekken openbaart de Heiland zich als degene die met de Heilige Geest (Mt. 12, 28) de Satan zijn macht ontneemt om de mensen kwaad te berokkenen, en die voor de Vader het koninkrijk herstelt. Vgl. 1 Kor. 15, 24.28

Als manifestatie en teken van het heil dat aanwezig is in de persoon van Jezus is de genezing van de zieken ook een opdracht van de Kerk, die in de Heilige Geest het werk van het mensgeworden Woord voortzet. Dit is dan ook wat Christus betuigt, wanneer Hij zijn leerlingen uitzendt om te missioneren en hun zegt: "Geneest zieken ( ... ) reinigt melaatsen" (Mt. 10, 8), of wanneer Hij vlak voorafgaand aan zijn hemelvaart de tekenen beschrijft die de gelovigen zullen vergezellen: "in mijn Naam zullen ze ( ... ) aan zieken de handen opleggen, en deze zullen genezen zijn" (Mc. 16, 17-18). In diezelfde lijn ligt de klassieke tekst uit de Brief van de heilige Jakobus: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren" (Jak. 5, 14) en deze tekst vormt de basis waarop de ritus van de ziekenzalving sacramenteel is uitgewerkt.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE TOEPASSING VAN DE LITURGISCHE VOORSCHRIFTEN UIT CANONIEK WETBOEK VAN DE OOSTERSE KERKEN
Soort: Congregatie voor de Oosterse Kerken
Auteur: Achilles kard. Silvestrini
Datum: 6 januari 1996
Copyrights: © 2017, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 14, p. 9-108
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam