• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HOOP 24. - DE HEILIGE GEEST DOET ONS OVERVLOEIEN VAN HOOP
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

In het vooruitzicht van de plechtigheid van Pinksteren kunnen we niet nalaten te spreken over de band tussen de christelijke hoop en de Heilige Geest. De Geest is de wind die ons vooruit jaagt, die ons gaande houdt, die ons pelgrims en vreemdelingen doet voelen en die niet toestaat dat we op onze lauweren rusten en een “zittend” volk worden.

De brief aan de Hebreeën vergelijkt de hoop met een anker Vgl. Hebr. 6, 18-19 ; en aan dat beeld kunnen we dat van het zeil toevoegen. Het anker geeft aan de boot veiligheid en houdt hem “verankerd” in de golven van de zee, het zeil doet de boot bewegen en vooruitgaan op het water. De hoop is echt als een zeil. Het vangt de wind van de Heilige Geest op en maakt hem tot drijfkracht die de boot voortdrijft al naar gelang het geval richting diep water of richting oever.

De apostel Paulus eindigt zijn brief aan de Romeinen met deze wens: luistert goed, hoort goed wat een mooie wens dit is: “Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15, 13). Laten we even nadenken over dit schitterende woord.

De uitdrukking “God van de hoop” wil niet alleen zeggen dat God voorwerp is van onze hoop, Hij die we eens in het eeuwig leven hopen te bereiken; ze wil ook zeggen dat God Diegene is die ons nu reeds doet hopen, meer nog die “de hoop u laat blij maken” (Rom. 12, 12): blij dat we nu kunnen hopen en niet alleen hopen blij te zijn. Het gaat om de vreugde te hopen en niet: hopen vreugde te kennen, vandaag al. Een volkse spreuk zegt: “zolang er leven is, is er hoop”; ook het omgekeerde is waar: zolang er hoop is, is er leven. Mensen hebben nood aan hoop om te leven en hebben de Heilige Geest nodig om te hopen.

Sint Paulus – zo hebben we gehoord – dicht aan de Heilige Geest zelfs de kracht toe ons te doen “overvloeien van hoop”. Overvloeien van hoop betekent: zich nooit laten ontmoedigen; betekent hopen “tegen alle hoop in” (Rom. 4, 18), dat wil zeggen: hopen, ook wanneer elke menselijke drijfveer om te hopen, ontbreekt, zoals dat het geval was bij Abraham toen God hem vroeg Izaäk, zijn enige zoon te offeren en zoals het, meer nog, voor Maria was onder het kruis van Jezus.

De Heilige Geest maakt deze onoverwinnelijke hoop mogelijk door ons het inwendige getuigenis te geven dat we kinderen van God zijn en zijn erfgenamen. Vgl. Rom. 8, 16 “De hoop – broers en zussen - wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken… “ (Rom. 5, 5) . De reden waarom ze niet ontgoochelt is dat het de Heilige Geest is die in ons is en ons dringt om vooruit te gaan, altijd! Om die reden ontgoochelt de hoop nooit.

Er is meer. De Heilige Geest maakt ons niet slechts bekwaam tot hopen, maar ook om zaaiers van hoop te zijn, dat wij – zoals Hij en dankzij Hem - “parakleten” zouden zijn, dat wil zeggen: troosters en verdedigers van de broeders, zaaiers van hoop. Een Christen kan bitterheid zaaien, kan ontsteltenis zaaien, en dat is niet christelijk, wie dat doet is geen goed Christen. Zaai hoop: zaai de olie van de hoop, zaai het parfum van de hoop en niet de azijn van de bitterheid en van wan - hoop. De zalige kardinaal Newman zei, in een van zijn toespraken tot de gelovigen: “Wijs door ons eigen lijden, door onze eigen pijn, ja zelfs door onze eigen zonden, zullen we toch de geest en het hart bekwaam gemaakt hebben tot elk liefdewerk voor hen die het nodig hebben. We zullen, in de mate van onze bekwaamheid, troosters zijn naar het beeld van de Parakleet – dat wil zeggen van de Heilige Geest -, en dat in alle betekenissen van dat woord: advocaten, assistenten, brengers van steun. Onze woorden en raadgevingen, onze handelwijze, onze stem, onze blik zullen vriendelijk en geruststellend zijn.” H. John Henry Kardinaal Newman, Parochial and plain Sermons. vol V, Londen 1870, p. 300v. Het zijn vooral de armen, de marginalen, zij die niet bemind worden die nood hebben aan iemand die voor hen “parakleet” wordt, trooster en verdediger, zoals de Heilige Geest doet voor elk van ons, hier op het plein, trooster en verdediger. Wij moeten hetzelfde doen voor de meest noodlijdenden, voor de uitgestotenen, voor hen die er het meest nood aan hebben, zij die het ergste lijden. Verdedigers en troosters!

De Heilige Geest voedt niet slechts de hoop in het hart van de mensen, maar ook binnen in de schepping. De apostel Paulus zegt – het lijkt een beetje eigenaardig, maar het is waar: dat ook de schepping “vurig verlangt” naar de bevrijding en “kreunt en lijdt” als in barensweeën Vgl. Rom. 8, 20-22 “De energie die in staat is de wereld te bewegen, is niet een naamloze en blinde kracht, maar het is de werking van de Geest van God die “over de wateren zweefde” (Gen. 1, 2) bij het begin van de schepping”. Paus Benedictus XVI, Homilie, In de Sint Pietersbasiliek, Op het Hoogfeest van Pinksteren (31 mei 2009), 6 Ook dit spoort ons aan de schepping te eerbiedigen: men kan het schilderij niet besmeuren zonder de kunstenaar die het gemaakt heeft, te beledigen.

Broeders en zusters, het komende feest van Pinksteren – de verjaardag van de Kerk - brengt ons samen eensgezind in gebed met Maria, de Moeder van Jezus en onze Moeder. De gave van de Heilige Geest doet ons overvloeien van hoop. Ik zeg jullie meer: Hij doet ons hoop verspillen met allen die het meest noodlijdend zijn, de meest verstotenen en voor allen die in nood zijn. Dankjewel. 

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks, zie het dossier De christelijke hoop

Document

Naam: HOOP 24. - DE HEILIGE GEEST DOET ONS OVERVLOEIEN VAN HOOP
Catechesereeks over de christelijke hoop - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 mei 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam