• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ELKE DAG DE KUNST LEREN VAN HET LIEFHEBBEN
6e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Het Evangelie van vandaag Vgl. Joh. 14, 15-21 , het vervolg van dat van verleden zondag, brengt ons terug bij het ontroerend en dramatisch moment van het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen.

De evangelist Johannes verzamelt dit laatste onderricht uit de mond en het hart van de Heer, voor Zijn lijden en sterven. Jezus belooft Zijn vrienden op dat droevige en duistere ogenblik, dat zij na Hem “een andere Helper” (Joh. 14, 16) zullen ontvangen, dat wil zeggen een andere “Pleitbezorger”, Verdediger, Vertrooster, “de Geest van de waarheid” (Joh. 14, 17); en Hij zegt ook: “Ik zal u niet verweesd achterlaten” (Joh. 14, 18). Die woorden geven de vreugde door van de nieuwe komst van Christus: verrezen en verheerlijkt blijft Hij in de Vader maar komt Hij tegelijk tot ons in de Heilige Geest. En in deze nieuwe komst openbaart zich onze eenheid met Hem en de Vader: “gij zult weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u” (Joh. 14, 20).

Als wij deze woorden van Jezus overwegen, vatten wij vandaag, met geloofszin, dat wij het volk van God zijn in gemeenschap met de Vader en met Jezus door de Heilige Geest. In die gemeenschap die een mysterie is, vindt de Kerk de onuitputtelijke bron van haar zending, die zich verwezenlijkt door de liefde. Jezus zegt in het Evangelie van vandaag: “ Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren” (Joh. 14, 21). Het is de liefde die ons Jezus leert kennen, dank zij de werkzaamheid van deze “Pleitbezorger” die Jezus gezonden heeft, de Heilige Geest. Liefde voor God en de naaste is het grootste gebod van het Evangelie. De Heer roept ons vandaag op om de Evangelische oproep tot liefde edelmoedig te beantwoorden, door God in het midden van ons leven te plaatsen en ons te wijden aan dienstbaarheid voor de broeders, vooral degenen die het meest nood hebben aan steun en troost.

Als er een houding is die nooit gemakkelijk is, die voor een christengemeenschap nooit vast en zeker is, is het lief te hebben, elkaar lief te hebben naar het voorbeeld van de Heer en met Zijn genade. Soms laten verschillen, hoogmoed, afgunst, verdeeldheid, een litteken na op het mooie gelaat van de Kerk. Een christengemeenschap zou in Christus’ liefde moeten leven, en het is integendeel juist daar dat de boze er zich mee bemoeit en dat wij ons soms laten misleiden. En het zijn de mensen die geestelijk het zwakst staan die er de prijs voor betalen. Hoevelen van hen – en u kent er zeker – hoevelen van hen hebben afstand genomen omdat zij zich niet opgevangen, begrepen en bemind weten. Hoeveel mensen hebben afstand genomen, bijvoorbeeld van de parochie of een gemeenschap, omwille van de sfeer van kwaadspreken, jaloezie, afgunst, die zij er vonden. Ook voor een christen is liefhebben niet eens en voor altijd verworven; men dient elke dag opnieuw te beginnen, zich oefenen opdat onze liefde voor de broeders en zusters die wij ontmoeten, rijp wordt en uitgezuiverd van haar beperktheden en zonden die haar onvolledig, egoïstisch, steriel en ontrouw maken. Elke dag dient men de kunst te leren van het liefhebben. Hoor dit  goed: elke dag dient men de kunst te leren van het liefhebben, elke dag dient met met geduld in de leerschool van Christus te gaan, elke dag dient men te vergeven en naar Jezus te kijken, en dat met de hulp van deze “Pleitbezorger”, deze Vertrooster die Jezus ons gezonden heeft, de Heilige Geest. 

Moge de Maagd Maria, volmaakte leerlinge van Haar Zoon en Heer, ons helpen steeds volgzamer te zijn aan de Pleitbezorger, de Geest der waarheid, om elkaar elke dag te leren liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Na het bidden van het Regina Caeli
Zie ook:

Zie het bericht: Vijf nieuwe kardinalen op 28 juni

Document

Naam: ELKE DAG DE KUNST LEREN VAN HET LIEFHEBBEN
6e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 mei 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam