• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat wij tot dusver hebben uiteengezet over een billijke verdeling der aardse goederen en over rechtvaardige lonen, heeft betrekking op de individuen en raakt slechts indirect de sociale orde. Maar juist op het herstel van die orde volgens de beginselen van een gezonde wijsbegeerte, en op haar vervolmaking volgens de verheven leer van het Evangelie, was al het denken en doen van onze voorganger Leo XIII gericht.
Om nu te bestendigen, wat hij zo zegenrijk begon, om te voltooien,wat nog te doen overblijft, en opdat nog rijkere vruchten en blijdere resultaten aan de mensheid ten deel vallen, zijn twee dingen zeer noodzakelijk: een hervorming van instellingen en de verbetering der zeden.
En wanneer wij nu gewag maken van een hervorming van instellingen, dan denken wij op de eerste plaats aan de staat, niet alsof van staatsbemoeiingen alle heil te verwachten ware, maar omdat het eenmaal zo bloeiende en in allerhande groeperingen zo harmonisch ontwikkelde sociale leven, tengevolge van het verderfelijke individualisme, waarover wij gesproken hebben, vernield, ja bijna uitgeroeid is, zodat nagenoeg uitsluitend individuen en de staat zijn overgebleven, tot niet gering nadeel van de staat zelf. Deze moest nu, nadat hij zijn sociaal-organisch karakter verloren had, alle lasten op zich nemen, welke vroeger gedragen werden door die te gronde gerichte groeperingen, met het gevolg, dat de staat door een bijna eindeloze reeks van zorgen en lasten overstelpt en overladen wordt.
Want het is wel een door de geschiedenis duidelijk bevestigde waarheid, dat, door verandering van toestanden, veel van wat in vroeger perioden door kleine corporaties werd verricht, thans nog slechts door grote kan tot stand komen. Onwrikbaar en ongewijzigd blijft niettemin in de sociale wijsbegeerte het allergewichtigst beginsel, waaraan niet te tornen of te wijzigen valt: evenals datgene, wat de individuen op eigen initiatief en door eigen energie kunnen tot stand brengen, hun niet ontnomen en niet in handen ener gemeenschap mag gesteld worden, zo is het ook een onrechtvaardigheid en tevens een ernstig nadeel, ja een verstoring van de juiste orde, datgene, wat door kleine lichamen van ondergeschikte rang kan verricht en verschaft worden, over te dragen op grotere van hogere orde; want iedere sociale werkdadigheid moet krachtens haar wezen en natuur de ledematen van het sociale lichaam steunen, maar mag nooit, met vernietiging hunner individualiteit, hen doen opgaan in het geheel.
Daarom moet het staatsgezag de aangelegenheden en zaken van minder belang, die het bovendien al te zeer in beslag zouden nemen, overlaten aan lichamen van lagere rang; dan zal het ook vrijer, krachtdadiger en met meer succes al die zaken kunnen behartigen, waarvoor alleen het staatsgezag competent is, wijl niemand anders ze behartigen kan: door leiding te geven, toezicht te houden, door stimulerend of beperkend op te treden, al naar gelang de omstandigheden het meebrengen en de noodzakelijkheid het eist. De dragers van het staatsgezag mogen er dan ook van overtuigd zijn: hoe volmaakter, door het onderhouden van dit beginsel der subsidiaire werkzaamheid, de rangorde tussen de verschillende groeperingen in acht genomen wordt, des te hoger zal het maatschappelijk gezag en de maatschappelijke werkdadigheid staan en des te gelukkiger en welvarender zal ook de toestand zijn van de staat.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam