• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om te beginnen, is de bewering, dat een looncontract als zodanig onrechtvaardig is, en dus moet vervangen worden door een contract van maatschap, stellig onhoudbaar, en een smadelijke laster voor onze voorganger, in wiens encycliek het loonstelsel niet alleen wordt aanvaard, maar ook de regeling er van volgens de eisen der rechtvaardigheid uitvoerig wordt besproken.
Toch achten wij het raadzamer, gezien de huidige verhoudingen in de menselijke samenleving, dat, voorzover mogelijk, het looncontract aanmerkelijk verzacht worde door elementen uit het maatschapcontract, waarmee reeds in verschillende vormen een begin is gemaakt, tot niet gering voordeel van arbeidende en bezittende klasse. Daardoor krijgen de werklieden en het overige personeel aandeel in de eigendom of het beheer, of delen enigermate in de behaalde winst.
Dat een rechtvaardige loonsbepaling niet van één doch van meerdere factoren afhangt, is reeds door Leo XIII uitgesproken in de volgende ware woorden: „Bij een rechtvaardige loonsbepaling moet met meerdere factoren gerekend worden.” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 717
Door deze uitspraak heeft hij volkomen weerlegd de oppervlakkige mening van allen, die deze ingewikkelde kwestie zonder enige moeite oplossen, door namelijk maar één maatstaf aan te leggen, die bovendien nog allesbehalve juist is.
Zo is het bijv. een grove dwaling, als zonder schroom dit beginsel gepropageerd wordt, dat de arbeid zoveel waard is en zo hoog moet beloond worden, als de waarde bedraagt der vruchten, er door voortgebracht, en dat dus de werknemer het recht heeft, al de resultaten van zijn arbeid op te eisen; hoezeer dit bezijden de waarheid is, blijkt reeds uit hetgeen wij bij de bespreking van kapitaal en arbeid hebben uiteengezet.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam