• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Al deze zegenrijke uitwerkingen van de encycliek van Leo XIII, die wij, eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, eerder vluchtig dan in de brede vermeld hebben, zijn zo talrijk en zó groot, dat daaruit duidelijk blijkt, dat door dat onsterfelijke document niet een utopie, hoe schoon dan ook, werd gegeven van een maatschappelijke samenleving; maar veeleer, dat onze voorganger uit het Evangelie, dus uit de altijd levende en levenwekkende bron, de leerstellingen geput heeft, waardoor die verderfelijke strijd, die het mensdom innerlijk verscheurt, zo niet terstond bijgelegd, dan toch sterk gematigd kan worden. En dat een deel van dit goede zaad, veertig jaar geleden zo rijkelijk gezaaid, in goede aarde gevallen is, dat getuigen de heerlijke vruchten, die de Kerk van Christus en het hele mensdom, door Gods genade, daaruit tot hun heil geoogst hebben. En zonder overdrijving kan men zeggen, dat de encycliek van Leo XIII door een langdurige praktijk bewezen heeft, de Magna charta te zijn, waarop heel de christelijke sociale actie moet zijn gegrondvest. Wie echter dit pauselijk schrijven en de herdenking er van minachten, die lasteren, wat zij niet kennen, of zij begrijpen niets van hetgeen zij slechts gebrekkig kennen, ofwel als zij het begrijpen, geven zij openlijk blijk van onrechtvaardigheid en ondank.
Maar omdat in de loop van die jaren enige twijfels gerezen zijn over de juiste opvatting van enkele passages in de encycliek van Leo XIII, of over de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen twijfels, die aanleiding gegeven hebben tot een niet altijd even kalme gedachtewisseling, zelfs onder katholieken - en omdat anderzijds de nieuwe noden van onze tijd en de verandering van toestanden een nauwkeurige: toepassing van Leo's leer en zelfs enige toevoegingen noodzakelijk hebben gemaakt, grijpen wij gaarne de gunstige gelegenheid aan, om aan deze twijfels en aan de eisen van onze tegenwoordige tijd, voor zover in ons vermogen is, tegemoet te komen, overeenkomstig ons apostolisch ambt, dat ons schuldenaars doet zijn van alle mensen. Vgl. Rom. 1, 14

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam