• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze tweede methode werd daar vooral toegepast, waar het voor de katholieken onmogelijk was katholieke vakverenigingen te stichten, hetzij vanwege de landswetten of een bepaalde geaardheid van de economische verhoudingen, hetzij tengevolge van de betreurenswaardige verdeeldheid van geesten en harten, die in de maatschappij onzer dagen wijd en zijd heerst, of om de dringende noodzakelijkheid, eensgezind en met vereende krachten de aaneengesloten drommen der revolutionairen te weerstaan. Bij deze stand van zaken toch is een aaneensluiting bij neutrale bonden bijna onvermijdelijk, maar het blijft dan steeds vereiste, dat deze bonden de rechtvaardigheid en billijkheid nastreven, en aan de katholieke leden volledige vrijheid laten, volgens hun geweten te handelen, en aan de geboden van de Kerk te gehoorzamen. Of de katholieke arbeiders zich bij zulke verenigingen mogen aansluiten, daarin hebben natuurlijk de bisschoppen te beslissen, wanneer zij tot de bevinding gekomen zijn, dat deze verenigingen volgens de omstandigheden noodzakelijk en voor de godsdienst zender gevaar zijn. Maar hierbij moeten de beginselen en de waarborgen in acht genomen worden, die onze voorganger Pius X heiliger gedachtenis dringend aanbeval. H. Paus Pius X, Encycliek, Over arbeidersverenigingen, aan onze geliefde zoon, George Kopp, Kardinaal-priester van de Heilige Roomse Kerk, Bisschop van Breslau en de andere Aartsbisschoppen en Bisschoppen van Duitsland, Singulari Quadam (24 sept 1912) De eerste en voornaamste van die waarborgen is, dat er naast deze bonden steeds verenigingen bestaan, waar de godsdienstige en zedelijke vorming der leden ernstig behartigd wordt, opdat zij op hun beurt weer die vakverenigingen zullen kunnen doordringen van die goede geest, die hen zelf bij al hun gedragingen moet geleiden; dan zullen deze verenigingen zelfs buiten de kring van haar leden de heerlijkste vruchten afwerpen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam