• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Intussen vonden de voorschriften van Leo XIII, dank zij de voorlichting van wetenschappelijk onderzoek, in brede kringen ingang, en begon men ze praktisch toe te passen. Op de eerste plaats werden, in werkdadige liefde, ernstige pogingen aangewend, om het levenspeil te verhogen van die klasse van mensen, die door de jongste vlucht van de industrie in aantal ontzaglijk was toegenomen, en toch de haar toekomende plaats of trap op de maatschappelijke ladder nog niet had veroverd, en dientengevolge bijna in een staat van verwaarlozing en minachting verkeerde: wij bedoelen de arbeiders, aan wier geestelijke vorming seculiere en reguliere priesters, alhoewel reeds in beslag genomen door hun overige werken van zielzorg, terstond en met ijver, naar het voorbeeld hunner bisschoppen, zich gewijd hebben, de zielen dier arbeiders ten zegen. En deze onverdroten zorg, om de werklieden te doordringen van de christelijke geest, heeft er ook zeer veel toe bijgedragen, dat zij zich bewust werden van hun werkelijke waarde, en dat zij in staat gesteld werden, om, nu zij de rechten en plichten van hun stand klaar voor ogen hadden, op wettige wijze vooruit te komen in de maatschappij, en zo de leiders te worden van de anderen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam