• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DIUTURNI TEMPORIS
Over de rozenkrans
3  -  Wat er al voor de rozenkrans gedaan is, vooral door Leo XIII zelf

3 - Wat er al voor de rozenkrans gedaan is, vooral door Leo XIII zelf

a. De vroegere encyclieken.

Wij hebben dan, in blijvend verlangen, dat het Christenvolk vast overtuigd zou zijn van de kracht en de waarde van het rozenkransgebed, vooreerst herinnerd aan de eer hemelse dan menselijke oorsprong van deze gebedswijze. Vervolgens hebben wij aangetoond, dat deze bewonderenswaardige krans, saamgevlochten uit de groet van de engel en het gebed des Heeren en verbonden met overweging, een zeer voortreffelijk smeekgebed is, en een zeer vruchtbare uitwerking heeft ter verwerving vooral van het eeuwige leven. Immers, afgezien van de hoge waarde der gebeden die hij bevat, biedt de rozenkrans een zeer geschikt middel tot versterking van het geloof en een heerlijk voorbeeld van deugdzaam leven door de geheimen, die ons ter overweging worden voorgesteld. Wij betoogden, dat de rozenkrans bovendien een gemakkelijke oefening van godsvrucht is, aangepast aan het bevattingsvermogen van het volk, dat in de beschouwing van het huisgezin van Nazareth een absoluut volmaakt model voor ogen krijgt van de huiselijke samenleving. Daarom, zeiden wij, had het Christenvolk ten allen tijde de heilzame uitwerking van dit gebed ondervonden.

b. Verhoging in rang van het rozenkransfeest; de aanroeping in de litanie

Om deze redenen vooral en door herhaalde aansporingen hebben wij de gebedswijze van de heilige rozenkrans voortdurend blijven aanbevelen. Maar bovendien hebben wij op het voetspoor onzer voorgangers er aandacht aan geschonken, door een weidsoher liturgische viering de verhevenheid van het rozenkransgebed nog meer te laten uitkomen. Sixtus V z.g. keurde de oude gewoonte om de rozenkrans te bidden goed. Gregorius XIII stelde een feest onder dien titel in. Clemens VIII liet dit vervolgens in het Martyrologium opnemen. Clemens XI strekte de verplichte viering er van tot heel de Kerk uit. Benedictus XIII liet het officie opnemen in het Romeinse brevier. Zo hebben wij, als een blijvend getuigenis van onze grote genegenheid voor deze oefening van godsvrucht, het besluit uitgevaardigd, dat dit feest met het officie er van in de gehele Kerk gevierd moet worden volgens den ritus van dubbel tweede klas. Heel de maand oktober moet volgens ons voorschrift aan deze godsvrucht worden gewijd. Ten slotte hebben wij voorgeschreven aan de litanie van Loreto de aanroeping toe te voegen: Koningin van de heilige rozenkrans, als een voorteken van de overwinning, die wij in de strijd onzer dagen moeten behalen.

c. Het verlenen van aflaten

Toen bleef nog over, in herinnering te brengen, hoeveel groter de waarde en het nut van de rozenkrans wordt door de overvloedige voorrechten en gunsten waarmede hij verrijkt is, en vooral door de overrijke schat van aflaten dien hij bezit. Hoe belangrijk het is voor allen die bezorgd zijn voor hun zaligheid; van deze gunsten ruim gebruik te maken, kan men gemakkelijk begrijpen. Het gaat er immers om, geheel of ten dele kwijtschelding te krijgen van de tijdelijke straf, die, ook na de vergiffenis der zondenschuld, in dit of in het andere leven moet worden uitgeboet. Het is ongetwijfeld een rijke schat, die der verdiensten van Christus, van de Moeder Gods, en van de heiligen. Met recht pastte onze voorganger Clemens VI er de woorden op toe uit het boek der Wijsheid: "Zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat; die hem benutten verwerven Gods vriendschap." (Wijsh. 7, 14) Welnu, gebruikmakend van de hoogste macht, die zij van God hebben gekregen, hebben de Pausen voor de leden van de rozenkransbroederschap en voor degenen, die godvruchtig de rozenkrans bidden, deze rijkstromende bronnen van genadegaven reeds geopend.

Document

Naam: DIUTURNI TEMPORIS
Over de rozenkrans
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 5 september 1898
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0137, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam