• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op grond van de voortdurende zorg voor een overeenstemming tussen de Codices heb ik mij gerealiseerd dat de normen van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en die van de Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
op enkele punten niet volledig overeenstemmen.

De twee wetboeken hebben enerzijds gemeenschappelijke normen en anderzijds eigen bijzonderheden, die hen wederzijds autonoom maken.  Het is echter noodzakelijk dat er ook bij de bijzondere normen voldoende overeenkomst is. Verschillen zouden immers negatief uitwerken op de pastorale praktijk, vooral in de gevallen waarin betrekkingen moeten worden geregeld tussen personen die respectievelijk tot de Latijnse Kerk en een oosterse Kerk behoren.

Dit komt in het bijzonder in onze dagen voor, waarin de mobiliteit van de bevolking de aanwezigheid heeft bepaald van een aanzienlijk aantal oosterse gelovigen in Latijnse gebieden. Deze nieuwe situatie brengt vele pastorale en juridische kwesties met zich mee, die een oplossing met gepaste normen vereisen. Hier dient men eraan te herinneren dat de oosterse gelovigen de plicht hebben de eigen ritus in acht te nemen, waar zij zich ook bevinden Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 40. § 3 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de Oosterse Kerken, Orientalium Ecclesiarum (21 nov 1964), 6 en dientengevolge heeft het bevoegde kerkelijk gezag de zware verantwoordelijkheid hun de geëigende middelen aan te reiken om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 193. § 1 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 383. §§ 1-2 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 72

De harmonisatie van de normen is zeker een van de middelen dat ertoe zal bijdragen om de ontwikkeling te bevorderen van de eerbiedwaardige oosterse riten Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 39 en zal het zo mogelijk maken voor de Kerken van eigen recht pastoraal efficiënter te handelen.

Men moet echter wel de noodzaak de disciplinaire bijzonderheden van de territoriale context voor ogen houden waarin de interkerkelijke verhoudingen zich voordoen. In het overwegend Latijnse Westen is het noodzakelijke een juist evenwicht te vinden tussen de bescherming van het eigen recht van de oosterse minderheid en het respect voor de historische canonieke traditie van de Latijnse meerderheid om onterechte interferenties en conflicten te vermijden en een vruchtbare samenwerking tussen alle katholieke gemeenschappen te bevorderen die in een gegeven gebied aanwezig zijn.

Nog een reden om het normenstelsel van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
aan te vullen met uitdrukkelijke bepalingen die parallel lopen aan die welke bestaan in de Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, is de eis om beter de betrekkingen te bepalen met de gelovigen die behoren tot de oosterse niet katholieke Kerken en die in groteren getale aanwezig zijn in Latijns gebied.

Tenslotte moet erop worden gewezen dat ook de canonieke leer enkele verschillen heeft aangetoond tussen de beide codices en daarbij op grond van het feit dat zij in wezen met elkaar overeenkomen, heeft aangegeven welke de problematische punten waren en hoe die met elkaar te laten overeenstemmen.

Het doel van de met onderhavige Motu Proprio geïntroduceerde normen is te komen tot een eensgezinde leer die zekerheid verschaft bij het pastorale handelen in concrete gevallen.

De Pauselijke Raad voor Wetsteksten heeft door middel van een Commissie van deskundigen in het Latijnse en Oosterse canonieke recht de kwesties vastgesteld die vooral een normatieve aanpassing nodig hebben en een tekst uitgewerkt die naar een dertigtal consultoren en deskundigen in heel de wereld is gestuurd, evenals naar de autoriteiten van de Latijnse ordinariaten voor de oosterse gelovigen. Na een beoordeling van de opmerkingen heeft de Plenaire Zitting van de Pauselijke Raad voor Wetsteksten een nieuwe tekst goedgekeurd.

Dit alles in aanmerking genomen, bepaal ik hetgeen volgt: 

Document

Naam: DE CONCORDIA INTER CODICES
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam