• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit bisschoppelijk ambt, zij dat door de bisschoppen, wijding hebben ontvangen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21, oefenen de bisschoppen, als delend in de zorg voor alle Kerken, uit in gemeenschap met en onder het gezag van de paus, in alles wat leerambt en het herderlijk bestuur aangaat, allen verenigd in een College of lichaam met betrekking tot de gehele Kerk Gods.

De afzonderlijke bisschoppen oefenen hun ambt uit ten opzichte van de hun toegewezen delen van de kudde des Heren: elke bisschop nl. heeft de zorg voor de particuliere Kerk, die hem is toevertrouwd, en soms behartigen enkele bisschoppen tezamen bepaalde belangen, die verschillende Kerken gemeen hebben.

Daarom geeft de heilige Synode, ook met oog op de situatie van de menselijke samenleving die in onze tijd op weg is naar een nieuwe orde van dingen Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Constitutie, Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie, Humanae Salutis (25 dec 1961), de volgende bepalingen, waardoor zij het herderlijk ambt van de bisschoppen nader wil omschrijven.

Een aantal bisschoppen, die uit de verschillende delen van de wereld worden gekozen op een wijze en volgens een procedure, door de paus vastgesteld of vast te stellen, staan de Opper-Herder van de Kerk op meer efficiënte wijze ter zijde in een Raad, die bisschoppensynode Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Oprichting van de Synode van Bisschoppen voor de universele Kerk, Apostolica Sollicitudo (15 sept 1965) wordt genoemd; als vertegenwoordigster van het gehele katholieke episcopaat brengt deze synode tevens tot uiting, dat alle bisschoppen in een hiërarchische gemeenschap mede de zorg dragen voor de universele Kerk. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23

Als de wettige opvolgers van de apostelen en als leden van het bisschoppencollege, moeten de bisschoppen zich altijd met elkander verbonden weten en zich bezorgd tonen voor alle Kerken, omdat krachtens goddelijke instelling en krachtens de opdracht van hun apostolisch ambt ieder van hen samen met de andere bisschoppen borg staat voor de Kerk. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de toestand van de Afrikaanse missie, Fidei donum (21 apr 1957), 25 Vgl. Paus Benedictus XV, Apostolische Brief, Over de verkondiging van het geloof over de gehele wereld, Maximum Illud (30 nov 1919), 1-2 Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de Katholieke Missie, Rerum Ecclesiae (28 feb 1926) In het bijzonder moeten zij zich bezorgd tonen voor de delen van de wereld, waar het woord Gods nog niet is verkondigd of waar, vooral vanwege het geringe aantal priesters, de gelovigen gevaar lopen, de christelijke levenspraktijk op te geven en zelfs het geloof te verliezen.

Zij moeten daarom hun gelovigen met alle kracht ertoe brengen, de werken van evangelisatie en apostolaat met ijver te steunen en te bevorderen. Bovendien moeten zij zich moeite geven voor de opleiding van geschikte priesters en van hulpkrachten, religieuzen zowel als leken, voor de missies en voor de gebieden, waar priestergebrek heerst. Laten zij ook naar best vermogen ervoor zorgen, dat er van hun priesters enkelen naar de genoemde missiegebieden of diocesen vertrekken om daar, hetzij voor heel hun leven, hetzij minstens voor een bepaalde tijd, het priesterlijk ministerie uit te oefenen.

Daarenboven moeten de bisschoppen bij het besteden van de kerkelijke goederen er aan denken, dat zij rekening moeten houden niet alleen met de behoeften van hun eigen diocees, maar ook met die van andere particuliere Kerken, die immers delen zijn van de ene Kerk van Christus. Laten zij tenslotte oog hebben voor de rampen in andere diocesen of gebieden om deze naar vermogen te lenigen.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam